Dyretransport og transportdyktighet

(06.11.18) Nortura har stor oppmerksomhet på at dyr som sendes til slakt skal være transportdyktige. Gjennom beskrevne rutiner for dyretransport har vi tydeliggjort sjåførenes ansvar for å vurdere om dyret/dyra er skikket til transport. Mattilsynet er også opptatt av dette.

Nortura dyrebilAv: Sigrunn Hestenes, tidl. fagsjef inntransport

Sjåføren har ansvar for at dyra som tas om bord i bilen er skikket til transport. I tillegg til sjåføren, har også produsenten et selvstendig ansvar for at det kun er dyr som er skikket til transport som sendes til slakt og at sjåfør blir informert om eventuelle dyr med avvik. 

Et godt samarbeid mellom produsenten og sjåføren, og godt tilrettelagte opplastingsforhold, letter jobben for sjåføren og reduserer risikoen for å gjøre feil.

Det er dyreeier som kjenner dyra best, og som kan gjøre vurderinger av hvert enkelt dyr på forhånd, før dyrebilen kommer.

Mattilsynet har nylig tydeliggjort dyreeiers ansvar i tilsynets egne retningslinjer for overtredelsesgebyr:

"Etter RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1/2005 av 22. desember 2004 om vern av dyr under transport og tilknyttede aktiviteter, artikkel 3, skal ingen transportere dyr eller la dem bli transportert under slike forhold at de kan komme til skade eller bli påført unødig lidelse.

Dette innebærer at også produsenten kan være ansvarlig for brudd på transportreglene dersom han/hun lot dyret sitt bli transportert, selv om vedkommende forstod eller burde forstått at dyret ikke var transportdyktig. Særlig i tilfeller der transportøren eller sjåføren ikke har fått relevante opplysninger for å kunne ta stilling til transportdyktigheten til dyret/-ene på en god måte, kan det være aktuelt å holde produsenten ansvarlig for den ulovlige transporten.

Dette gjelder selv om produsenten ikke kan klandres for sin oppfølging av dyret mens det befant seg hos ham/henne. At produsenten stilles til ansvar, betyr ikke at sjåføren/transportøren ikke har ansvar i disse tilfellene. I noen tilfeller kan det være aktuelt å ilegge gebyr til flere ansvarlige aktører som har utvist forsett eller uaktsomhet ved den samme ulovlige transporten." (vår utheving)

Vi har hatt en del tilfeller der transportør er ilagt gebyr. Som en ser av informasjonen fra Mattilsynet ovenfor, kan også produsenten ilegges gebyr når han/hun måtte ha visst at dyret ikke var transportdyktig.

Dyreeier plikter å gi sjåfør opplysninger om forhold som gjør at dyret må vurderes særskilt. Slike dyr kan skilles ut og vurderes for seg, slik at sjåføren får anledning til å vurdere det før det går om bord i bilen. Mattilsynet er klare på at sjåføren har et ansvar for å vurdere transportdyktighet, også når dyrene lastes i flokk. Da må produsenten legge til rette for at sjåføren kan gjøre det.

Vi oppfordrer våre leverandører til å ha fokus på dette, slik at vi unngår situasjoner med gebyr, og – ikke minst – bedrer dyrevelferden ved transport.

Veileder

Mer informasjon om regelverket for transport av dyr og krav til transportdyktige dyr finner du i Mattilsynets veileder.