Fôringsdyr og priser sommer/høst 2019

(04.07.19) Det er nå rundt 11 måneder siden flertallet av produsentene i Sør-Norge kjente på en voksende bekymring for vinterfôret til storfebesetningen. Fjorårets sommer, og påfølgende høst og vinter vil bli huska som en vond tid av mange.

På beite. Foto: Elisabeth Kluften, Nortura

Av: Odd Finnesand, livdyrsjef i Nortura

Vi får inderlig håpe at sommeren 2018 og påfølgende vinter ble et unntak.

Nortura formidler årlig store mengder fôringsdyr, og utviklingen innen storfe er ikke ulik andre produksjoner. En opplever klare tendenser til spesialisering også her. Sluttfôrer er avhengig av kalveprodusent, og omvendt. 

La oss få takke for den tålmodighet og fleksibilitet som utvises fra begge produsentgrupper. 

Priskurve for slakt har ført til at mange tilpasser kalving etter det. Dvs. et økende antall av fôringsdyr født i selvrekrutterende flokker er født februar/mars.

Høsten og vinteren vi har lagt bak oss har gitt oss en del klare føringer for hva et foretrukket fôringsdyr er:

  • Fôringsdyr fra ammeku ca. 5-6 mnd. i god vekst/trivsel, som er tilvendt grovfôr og kraftfôr.
  • Fôringsdyr fra melkeku ca. 3-5 mnd. i god vokst/trivsel, som er tilvendt grovfôr og kraftfôr.

Vi har videre noen raser/rasekombinasjoner som er mindre etterspurt. Dette gjerder først og fremst Holstein og kviger av lette kjøttferaser. Store/gamle fôringsdyr er også krevende å omsette.

Se alt om livdyrmarkedet uke for uke

Andre utfordringer er fôringsdyr med svak tilvekst, skitne (utrivelige), manglende avhorning, manglende merking, feil registrert rase. Med tanke på hvor avgjørende dette vil være i dagens klassifiseringssystem vil det være en forutsetning i forhold til et rettferdig oppgjør mellom selger og kjøper.  Korrekt rasekombinasjon er viktig for rett pris.

Marked/aktivitet rundt fôringsdyr vil i et normalår ta seg opp etter skolestart, og mye styres også rundt telledatoer.

I noen år er prisen justert noe opp fra begynnelsen av mai da vi opplever et økende underskudd og tanken er å ha lavest pris fra september/oktober. I tillegg vil Nortura fra 5. august komme med redigerte (skjerpa) krav til kvalitetstillegg, og økt trekk for manglende tilvekst.

Se også Prisen på fôringskalv økte med kr 3 pr kg fra mandag 13. mai

Endringene vil slå noe ulikt ut for melk og kjøttferasene.

Basert på at vi nå har et økende underskudd av fôringsdyr:

  • Ta en sjekk på at individopplysninger er riktig registrert, meld inn fôringsdyr når ideell alder er oppnådd.
  • Normalt vil beitekvalitet avta ca. i august, ta kalvene fra. Mordyr og rekrutteringsdyr kan slippes ut igjen. Fôringsdyr selges før prisnedgang.

Hvis vi alle tenker litt på at høsten fort kan bli kort, og at alt ikke kan gjennomføres i oktober, kommer dette til å gå bra.

Riktig god sommer til alle fra oss livdyrformidlere!