Fugleinfluensa: Faren øker

(Oppdatert 12.03.21) Alt tilsier at smitte finnes i villfugl over hele Sør-Norge og vi må regne med at smitten vil øke med vårtrekket som nå er godt i gang. Både grågås og kanadagås har nå kommet til Norge. Økt smitte blant villfugl øker risikoen for å dra smitte inn i kommersielle fjørfehold.

Korrekt etterlevelse av smitteverntiltak er det viktigste tiltaket for å unngå smitte inn i kommersielle flokker. Se punkter nedenfor.

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet utarbeidet Statusrapport for høypatogen aviær influensa (HPAI) i Norge med anbefalinger per 10.03.2021

Første tilfelle av høypatogen fugleinfluensa påvist på Østlandet (vetinst.no)

Veterinærinstituttet er klare på sin anbefaling til Mattilsynet: "Å utvide portforbudet til også å omfatte Nordland og Troms i forkant av påsken 2021. Portforbud er et av de viktigste virkemidlene for å beskytte fjørfe og fugler i fangenskap mot HPAI."

Veterinærinstituttet understreker også viktigheten av korrekt og nøye smittevern i alle typer fjørfehold.

Status i Norge

Totalt er det pr. 12.mars 2021 påvist 29 tilfeller av HPAI i Norge. Påvisningene er fra fylkene Rogaland (11 villfugl og 4 tamfugl i Nærbø fuglepark), Vestland (12 villfugl), Agder (1 villfugl) og Viken (1 villfugl i Sarpsborg)

Første påvisning på Østlandet

Den 9. mars 2021 påviste Veterinærinstituttet HPAI fra en svekket kanadagås som ble skutt på et jorde i Sarpsborg kommune 3. mars. Påvisningen er fra et område med mange kommersielle fjørfehold, og er den første påvisningen av HPAI på Østlandet. Påvisningen sammenfaller med vårtrekk av gjess fra flere ulike arter.

Vårtrekket øker smittefaren

Mange fugler som trekker til Norge på våren oppholder seg langs Nordsjøkysten av Nederland, Tyskland og Danmark om vinteren. Dette området har vært hardt rammet av HPAI blant villfugl og det påvises fortsatt smitte her. Det har vært stor dødelighet blant mange arter av vannfugl. Nå når vårtrekkene er i gang, kan ulike arter fra ulike overvintringsområder treffes og smitte hverandre. Det er derfor ekstra viktig å følge med på sykdom og dødelighet blant ville fugler. Spesielt gjelder dette i områder med innsjø og kystlinje og nærhet til omliggende fjørfeproduksjon.

Som fjørfeholder må du ikke være i kontakt med døde villfugler og heller ikke delta i skadefelling av gjess. Disse kan være smittebærere av fugleinfluensa.

Sverige og Danmark har i vinter og vår hatt flere utbrudd i kommersielle fjørfehold

Danmark har hatt 8 utbrudd, 4 så langt i mars. Sverige har hatt 11 utbrudd, 3 så langt i mars. Til sammen er det avlivet flere hundre tusen bruksdyr.

I Danmark påvises det stadig nye tilfeller av HPAI hos ville fugler og i fjørfebesetninger. Siden den første påvisningen 16.11.2020, er det påvist HPAI i sju nye fjørfebesetninger.

I Sverige har det så langt i utbruddet vært påvist HPAI i 11 kommersielle fjørfehold og 4 tilfeller i andre hold av fugl i fangenskap (hobbbyfjørfehold og dyrepark). Siste tilfellet var 9. mars.

 


 

Smitteverntiltak

Det er viktig at man fortsatt begrenser besøk av utenforstående i fjørfeholdet. Men nødvendige besøk kan gjennomføres: 

  • Veterinær og rådgivningsbesøk, både ved produksjonsavvik og helseovervåkingsbesøk
  • KSL-revisjon
  • Reparasjoner av teknisk utstyr som får følge for dyrevelferd og/eller dyrehelse
  • Mattilsynets tilsyn

I Rogaland gjelder i tillegg følgende begrensninger inntil videre:

 • Besøkende (veterinær, rådgiver, KSL-revisor, teknisk personell, Mattilsynets inspektører) skal ikke besøke mer enn 1 fjørfehold pr dag.
 • Besøket skal legges først på dagen og den som kommer skal være nydusjet og ha rene klær.

For resten av landet gjelder korrekt etterlevelse av smitteverntiltak ved besøk med åpning for besøk i flere fjørfehold pr dag. Dette kan endres på kort varsel avhengig av utvikling i smittesituasjonen

Korrekt etterlevelse av smitteverntiltak er fortsatt det viktigste for å unngå smitte til ditt fjørfehold

Vi ber deg særlig merke deg:

 • Du er smittevernsjef på egen gård. De daglige rutinene avgjør om du har godt smittevern på gården din. Rutinene må beskrives i en skriftlig smittevernplan, dette er et forskriftskrav. Sørg for at smittevernplanen din er oppdatert i forhold til smittesituasjonen og driftsforholdene dine. Tenk nøye gjennom punktene nedenfor og ta alle som er relevante inn i din smittevernplan. Gå gjennom de beskrevne rutinene med alle som arbeider i dyreholdet ditt.
 • Hold det rent og ryddig inni og utenfor driftsbygninger. Sørg for at ville fugler ikke blir tiltrukket av kraftfôr, eggsøl, og kadaver / døde fugler i nærheten av fjørfeholdet ditt.
 • Unngå kontakt med ville fugler. Har du likevel vært i kontakt med ville fugler; ta en dusj med hårvask og skift klær før du er i kontakt med egne fjørfe.
 • Pass på at luftinntak og luftutløp i bygningene dine er sikret slik at ville fugler ikke kan komme inn.
 • Dersom du har privat vannkilde, må du gjøre tiltak for å sikre at vannet er rent og uten smitte fra fugleinfluensa ved å kontrollere at forbehandling (filter) og desinfeksjon (f.eks. UV) er i orden.
 • Sørg for en velfungerende smittesluse ved inngang til dyrerommet.
  • Alle skal praktisere skoskifte inn til kontordel/eggpakkerom i tillegg til bruk av sluse inn i dyrerommet
  • Skift av klær og skotøy, håndvask og desinfeksjon hver gang slusa passeres, både inn og ut av dyrerommet.
 • Ha spesielt rettet oppmerksomhet mot tilrettelegging og gjennomføring av gode smitteverntiltak ved plukking av fjørfe til slakt eller avliving samt ved all flytting av livdyr: oppal til rugeegg og innsett av unghøner i eggproduksjon.
 • Legg til rette for at plukkelagene kan sluse seg riktig inn og ut av produksjonen. Dette er et viktig tiltak for å hindre å ta med smitte inn i huset, eller over til andre produksjonsenheter.
  • Utesko tas av rett innenfor døra
  • Skifte av klær og skotøy samt grundig vask og desinfeksjon av hender i smitteslusa
  • Plukkerne skal ikke gå ut gjennom åpne porter
   • NB! Ved avliving av høner ved bruk av container plasseres containeren utenfor huset og plukkerne må gå ut til containeren
   • Rampen som blir brukt til dette skal desinfiseres før oppstart, så sant værforholdene tillater det.
  • Plukkerne skal etter endt plukking sluse seg ut på samme måte som de gikk inn
  • NB! Vask og desinfeksjon av støvler brukt under plukking. Det må legges til rette for dette på en god måte. Støvlene må være rene og desinfisert før plukkerne forlater gården.
  • Dyretransportører eller plukkere skal ha rent og ved behov desinfisert fottøy og overtrekkstøy. Hvis besetningens fottøy og overtrekkstøy benyttes, må dette vaskes og ved behov desinfiseres etter bruk.
 • Begrens antall besøkende og annen trafikk ut og inn av fjørfeanlegget til kun det nødvendige.
  • Veterinær og rådgivningsbesøk, både ved produksjonsavvik og helseovervåkingsbesøk
  • KSL-revisjon
  • Reparasjoner av teknisk utstyr som får følge for dyrevelferd og/eller dyrehelse
  • Mattilsynets tilsyn
 • Salg av egg skal ikke foregå verken fra pakkerom eller kjølerom, og helst ikke i umiddelbar nærhet til hønsehuset.
 • Forsikre deg om at alt utstyr og materiell som skal inn i ditt dyrerom er vasket og desinfisert før det tas inn.
 • Levering av egg
  • Eggrom: Unngå kryssende trafikk mellom ren og uren sone så langt det er mulig.
  • Det skal være egen dør for eggleveranser. Eggbilsjåføren skal ha direkte tilgang til eggkjøla utenfra.
  • Desinfeksjon av rampe i forkant av egghenting bør gjennomføres så sant værforholdene tillater det.
  • Desinfeksjon av kjøleromsgulv etter egghenting i hele risikoområdet.
 • Ved levering av daggamle kyllinger eller unghøner skal transportbil etterleve gode rutiner for vask og desinfeksjon
 • Husk å fortløpende oppdatere helseopplysninger for dyreholdet ditt (daglister/verpelister). Dette kan gi viktig informasjon om eventuell smittsom sykdom.
 • Du har varslingsplikt i fugleinfluensaforskriften, § 3. Varslingsplikten oppfyller du ved å ha lav terskel for å melde fra til din veterinær om avvik i produksjonen, økt dødelighet, nedgang i fôr og vannopptak, nedgang i eggproduksjon etc.
 

 

Se her for å lese nærmere info fra Mattilsynet

Det er fortsatt krav om «portforbud» for fjørfe i hele Sør-Norge og det er venta at Mattilsynet vil utvide dette før påske. Alt fjørfe skal holdes innendørs eller under tett tak og vegger som hindrer kontakt med villfugl. Fôr og vann skal plasseres under tak og slik at villfugl ikke kommer i kontakt med dette. Se mer om «portforbud» hos Mattilsynet

Her er Mattilsynets samleside om fugleinfluensa høsten 2020

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes