Fugleinfluensa: Høypatogen fugleinfluensa ble påvist i en konsumeggbesetning i Norge – viktig med godt smittevern og lav terskel for å melde fra om endringer i produksjonen

(Oppdatert 16.11.21) Det er bekreftet utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i en konsumeggbesetning i Klepp i Rogaland. Det var høy dødelighet i besetningen, og den er nå avlivet. Portforbud er innført i deler av Rogaland, og omkring den affiserte besetningen er soner med restriksjoner innført.

Vi vet at HPAI-virus er påvist hos villfugler flere steder i landet i løpet av det siste året, så det er nødvendig med skjerpede hygienerutiner i resten av landet.

På ettermiddag, fredag den 12.11 ble det opprettet en risikosone (3-kilometerssone) og en observasjonssone (10-kilometerssone) i området der smitten er påvist. I disse sonene er det nå en rekke restriksjoner og bestemmelser for eiere av fjørfe og andre fugler i fangenskap. Du kan lese mer om Mattilsynet sine restriksjoner her

Med smitte blant villfugl er det alltid risiko for å dra smitte inn i kommersielt fjørfehold. Villfugl kan være friske smittebærere. Direkte kontakt med smittede fugler, eller kontakt med avføring fra disse, er ansett som den viktigste smitteveien for fugleinfluensa

Korrekt etterlevelse av smitteverntiltak er fortsatt det viktigste tiltaket for å unngå smitte inn i kommersielle flokker. Se punkter nedenfor.

Vi minner derfor om:

 • Viktig med korrekt og nøye smittevern i alle typer fjørfehold.
 • Ha lav terskel for å melde fra til Mattilsynet ved endringer i produksjonen
  • Økt dødelighet
  • Syke dyr
  • Nedsatt verping
  • Redusert vann-/fôrforbruk
  • Unormal adferd i flokken
 • Unngå direkte og indirekte kontakt med utegående fjørfehold

Smitteverntiltak

Det er viktig at man fortsatt begrenser antall besøkende og annen trafikk ut og inn av fjørfeanlegget til kun det nødvendige:

 •  Veterinær og rådgivningsbesøk, både ved produksjonsavvik og helseovervåkingsbesøk
 • KSL-revisjon
 • Reparasjoner av teknisk utstyr som får følge for dyrevelferd og/eller dyrehelse
 • Mattilsynets tilsyn

Korrekt etterlevelse av smitteverntiltak er fortsatt det viktigste for å unngå smitte til ditt fjørfehold

Vi ber deg særlig merke deg:

 • Du er smittevernsjef på egen gård. De daglige rutinene avgjør om du har godt smittevern på gården din. Rutinene må beskrives i en skriftlig smittevernplan, dette er et forskriftskrav. Sørg for at smittevernplanen din er oppdatert i forhold til smittesituasjonen og driftsforholdene dine. Tenk nøye gjennom punktene nedenfor og ta alle som er relevante inn i din smittevernplan. Gå gjennom de beskrevne rutinene med alle som arbeider i dyreholdet ditt.
 • Hold det rent og ryddig inni og utenfor driftsbygninger. Sørg for at ville fugler ikke blir tiltrukket av kraftfôr, eggsøl, og kadaver / døde fugler i nærheten av fjørfeholdet ditt.
 • Unngå kontakt med ville fugler. Har du likevel vært i kontakt med ville fugler; ta en dusj med hårvask og skift klær før du er i kontakt med egne fjørfe.
 • Pass på at luftinntak og luftutløp i bygningene dine er sikret slik at ville fugler ikke kan komme inn.
 • Mus og rotter kan være smittebærere. Skadedyrbekjempelse er derfor alltid viktig.
 • Dersom du har privat vannkilde, må du gjøre tiltak for å sikre at vannet er rent og uten smittestoffer ved å kontrollere at forbehandling (filter) og desinfeksjon (f.eks. UV) er i orden.
 • Sørg for en velfungerende smittesluse ved inngang til dyrerommet.
  • Alle skal praktisere skoskifte inn til kontordel/eggpakkerom i tillegg til bruk av sluse inn i dyrerommet
  • Skift av klær og skotøy, håndvask og desinfeksjon hver gang slusa passeres, både inn og ut av dyrerommet.
 • Ha spesielt rettet oppmerksomhet mot tilrettelegging og gjennomføring av gode smitteverntiltak ved plukking av fjørfe til slakt eller avliving samt ved all flytting av livdyr: innsett av daggamle kyllinger, flytting fra oppal til rugeegg og innsett av unghøner i eggproduksjon.
 • Legg til rette for at plukkelagene kan sluse seg riktig inn og ut av produksjonen. Dette er et viktig tiltak for å hindre å ta med smitte inn i huset, eller over til andre produksjonsenheter.
  • Utesko tas av rett innenfor døra
  • Skifte av klær og skotøy samt grundig vask og desinfeksjon av hender i smitteslusa
  • Plukkerne skal ikke gå ut gjennom åpne porter
   • NB! Ved avliving av høner ved bruk av container plasseres containeren utenfor huset og plukkerne må gå ut til containeren
   • Rampen som blir brukt til dette skal desinfiseres før oppstart, så sant værforholdene tillater det.
  • Plukkerne skal etter endt plukking sluse seg ut på samme måte som de gikk inn
  • NB! Vask og desinfeksjon av støvler brukt under plukking. Det må legges til rette for dette på en god måte. Støvlene må være rene og desinfisert før plukkerne forlater gården.
  • Dyretransportører eller plukkere skal ha rent og ved behov desinfisert fottøy og overtrekkstøy. Hvis besetningens fottøy og overtrekkstøy benyttes, må dette vaskes og ved behov desinfiseres etter bruk.
 • Begrens antall besøkende og annen trafikk ut og inn av fjørfeanlegget til kun det nødvendige.
 • Unngå eggsalg direkte fra hønsehuset
 • Forsikre deg om at alt utstyr og materiell som skal inn i ditt dyrerom er vasket og desinfisert før det tas inn.
 • Levering av egg
  • Kjølerom og platting utfor kjølerom skal holdes reint. I kystnære områder i Sør-Norge anbefaler vi i tillegg desinfisering.
  • Eggbilsjåføren skal ha direkte tilgang til eggkjøla gjennom utvendig port/dør.
  • All tomemballasje skal oppbevares i kjølerom, pakkerom eller eget emballasjerom
 • Ved levering av daggamle kyllinger eller unghøner skal transportbil etterleve gode rutiner for vask og desinfeksjon
 • Husk å fortløpende oppdatere helseopplysninger for dyreholdet ditt (daglister/verpelister). Dette kan gi viktig informasjon om eventuell smittsom sykdom. Før besøkslogg med tanke på evt. smittesporing.

Utbrudd av fugleinfluensa

www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Utbrudd_av_fugleinfluensa_2020_2021/