Holdvurdering av sau

(03.12.19) Vibeke Tømmerberg, Tore Tollersrud, Mina Klaseie fra Animalia, og fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem har skrevet en fagartikkel om holdvurdering av sau.

Holdvurdering

Holdvurdering er et nyttig verktøy som bidrar til god velferd, helse og produksjon. Artikkelen gir råd om hvordan holdvurdering kan brukes som hjelpemiddel for å justere fôringa gjennom året.

Hvorfor er holdvurdering nyttig?
Dyreeier må kunne bedømme om sauene får nok mat ut fra om de er i passelig hold, slik at det kan gjøres tiltak for å justere fôringa for hele flokken eller enkeltdyr ved behov. Dette har stor betydning for dyrevelferden. Samtidig påvirker søyenes hold bl.a. lammetall, melkeproduksjon og risikoen for fødselsvansker og sykdom hos søyer og lam. Søyenes hold og energistatus gjennom året er en nøkkelfaktor for helse og produksjon, og trolig den enkeltfaktoren som i størst grad påvirker produksjonsresultatet.  

Artikkelen finner du i fagbiblioteket for småfe under Fôring.