Livdyrnytt fra Nortura mars 22

(15.03.22) Her er siste oppdatering og status fra livdyrmarkedet per kategori gitt av livdyrsjefen vår, Odd Finnesand.

Storfe og gris

Det kan trekkes noen paralleller mellom formidling av smågris og fôringsdyr:

 • Økende andel fastavtaler med god dialog mellom selger/kjøper
 • Bruk av veiledende prissystem for avregning/fakturering
 • Økende ønske om Nortura som transportør (bil med vekt)
 • Godt tilrettelagt hos selger/kjøper

Men det er også mange ulikheter. Fra smågris mellom 25-35 kg er levert kjøper går det normalt 12-14 uker før slaktegrishuset er klart for nytt innsett. Da har fjøset vært gjennom en nødvendig vask og desinfeksjon samt nedtørking. Omsatt smågris pr måned er rimelig stabilt.

Fôringsdyr

Fôringsdyr okse/kvige omsettes fra 40-400 kg levende vekt. Omsatt fôringsdyr varierer fra 3000-9000 stk pr måned, og høsten (september til november) er sesong. Etter innkjøp velges ulike sluttfôringsstrategier, fra det mest intensive, til ekstensive basert på både grovfôrmengde/kvalitet, prisutvikling, arealbehov, telledatoer, arbeidsbehov og videre innkjøps- og rekrutteringsstrategier.

Årlig velger også noen her å avvikle. Årsaken kan være spesialisering, endring i driftsopplegg, endring areal/grovfôrtilgang, eller det vanligste som er utslitt driftsapparat og arbeidskraft. Mange av våre dyktige sluttfôrere har et godt driftsapparat, og øker sluttfôringsdelen som en del av driftsopplegget.

I sum er mordyrtallet rimelig stabilt med en mindre økning og dreining fra melkeku til ammeku. Med et egentlig stabilt melkekutall bør den årlige formidling av fôringsdyr fra disse være kurant. Tendensen er nok i en del områder at flere velger å selge fôringsdyr fremfor å ta del i sluttfôring som før. Andre tilpasser egen besetning med korrigerende salg fra år til år.

Melkeprodusenter har ulike driftsopplegg fra å selge fôringsdyra innen 2-4 uker, andre velger bevisst å vente til dyra er på 100-200 kg levendevekt. Likt for begge disse opplegga er at oppstallingsareal er begrensa. Litt de samme utfordringene finner vi i sesongen hos ammekuprodusenten. Driftsbygning har begrensa kapasitet etter innsett av mordyr, inkludert årets rekruttering.

Etterspørsel etter garantert norskprodusert storfekjøtt er stor, så for hele varekjeden i Nortura er det viktig at dette fungere fra bås til bord. Med en klar økning innen spesialisering ser en at dette periodevis utfordrer formidlingsleddet.

60-70% av vår formidling har vært håndtert på vår felles arbeidsplattform Min side. Etter cyber-angrepet er vi dessverre satt noe tilbake. Det jobbes svært bra med midlertidige system, og parallelt er utvikling av en ny Min side igangsatt.

Det er nå klare tendenser til at markedet kan friskmeldes, normalt skal fôringsdyr-markedet balanseres i løpet av mai måned.

Vi som formidlere ønsker innmeldinger/bestillinger i god tid for best mulig fordeling og planlegging.

Avlsdyr melk

 • Livkalv – noe underskudd i deler av vest, ellers et svakt overskudd
 • Ungkviger – noe overskudd i alle områder
 • Drektige – noe underskudd i alle områder med unntak av Agro (sør-Rogaland/Agder)
 • Lakterende – mindre underskudd i midt og nord. Ellers noe overskudd spesielt i Agro

Avlsdyr kjøtt

 • Ungkviger – ca balanse i nord, resten av landet preges av noe overskudd
 • Drektige – ca balanse i nord, resten av landet preges av overskudd med store raseforskjeller
 • Avlsokser – årets kåringssesong pågår, høy aktivitet

Avlsdyr gris

Avlsarbeidet på gris går raskt frem. Egenproduksjon av purker i bruksbesetninger er vanskelig og gir i hovedsak et genetisk etterslep og økonomisk tap i både smågris- og slaktegrisproduksjon. Vi ønsker å oppfordre alle til å gjøre sine innkjøp fra formerings- og avlsbesetninger.

Smågris

Smågris – i sum lever dette fra uke til uke. Uke 11 har vi et mindre underskudd på Østlandet, og et mindre overskudd på Vestlandet.

Smågris formidlet i «spotmarked» er på ingen måte en dårligere smågris. Som regel er begrunnelsen at den så langt ikke har passa inn i en fastavtale. Oppfordringen til både selger og kjøper må være å ta den nødvendige kontrollen ved levering/mottak.

Generelt

Formidling av dyr skjer på mange arenaer. Om du ikke skal ha noe helt spesielt så finnes det ofte i nærmiljøet. Nortura har nå rimelig oppdaterte innmeldingsoversikt per tilførselsområde liggende ute på nett. «Livdyrmarked totalt» oppdateres ukentlig!

Er dyra i nærområdet unngår en lengre unødvendige transporter, og selger er sikkert en du har kjennskap til. Ved alle innkjøp vil vi anbefale at det brukes veterinærattest. Bygdas, eller din veterinær/rådgiver vet ofte hva som rører seg i sitt område, og kan gi deg råd.

Kontakt oss gjerne på Nortura Medlemssenter tlf. 95518400