Markedssituasjon fôringsdyr/livdyr i Nortura

(06.04.21) – Vi har en felles utfordring i å dekke markedet for norskprodusert storfekjøtt. Det kan vi gjøre noe med i lag, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura.

Status fôringsdyr

I et normalår som ikke er forstyrra for mye av vær og grovfôrsituasjon er vår/forsommer den tiden på året markedssituasjon går fra ca. balanse til et smått økende underskudd. Dette øker gjennom sommer og ettersommer.

– Varsla prisoppgang på storfe de kommende ukene øker behov for fôringsdyr. I Norturas nylig lanserte prosjekt om økt storfekjøttproduksjon vises det til at en stor andel okse slaktes som ikke slaktemodne dvs slaktevekter ned mot 200 kg. Videre at det kan hentes ut flere kg kjøtt ved å øke andelen tunge slakt, og redusere slakting av kalv. Videre er det gjort en betydelig jobb på kvigeslakt som også gjør denne varianten til en god mulighet, sier Finnesand.

Nortura formidler fôringsdyr fra ca. 40-400 kg levendevekt, de fleste som driver sluttfôring av storfe er fleksible angående vekt ved innkjøp. Men det sier seg selv at vekt må tilpasses tilgjengelige forhold.

Vi ser klart at fôringsdyra er mest robuste noen uker etter at melkefôring er avvikla (vekt ca. 150 kg +/-). Kalv fra ammekua meldes inn etter fravenning, og tilvenning på grovfôr og kraftfôr.

Både hos selger og kjøper oppnår en størst tilvekst når dyra har god tilgang på ligge- og ete/fôringsplass.

Oppfordringen fra oss livdyrformidlere blir da som følgende:

  • tenk gjennom nødvendig rekrutering i egen besetning
  • utvalget i «sæddunken» til inseminør vil normalt være bra, kjøttferaser kan være et godt valg
  • ha en plan for kalven (rekrutering/salg)
  • sørg for at individmerking og genetikk er riktig registrert
  • unngå at kalven står i overfylte binger med stort smittepress
  • unngå å måtte slakte på lave vekter pga plassmangel eller «skranten» kvalitet
  • unngå «flaskehalser», trenger du avklaringer, kontakt din livdyrformidler

Status avlsdyr

– Dessverre ser vi et økende underskudd av både drektige og lakterende avlsdyr melk (kvige/ku). Ikke uventa har økt behov for norskprodusert melk økt etterspørsel etter dyr. Deler av Sør-Norge sliter nok fortsatt med noen ettervirkninger etter tørkesommeren 2018 da kalver og ungdyr ble slakta, sier Finnesand.

– At sommermelk premieres øker etterspørselen nå.

Ser dere tegn til overskudd av bra dyr (kvige/ku) i egen besetning, så meld disse inn for salg til formidler.

Ny livdyrplattform

Deler av Nortura (områdene Agro, Vest og Nord) har nå siden slutten av høst 2020 testa ny livdyrplattform. 

– I løpet av noen uker vil ny livdyrplattform være tilgjengelig for resten av landet (Midt, Innlandet og Øst). «Min side», vår felles arbeidsplattform er forbedret og klar for innmelding og bestillinger av avlsdyr og fôringsdyr, forteller Odd Finnesand. 

En økende andel av formidlet fôringsdyr/avlsdyr er direkteformidlet. Disse leveringene kan også lett registreres på Min side. – Men husk, solgte dyr må ikke utmeldes før etter salget er registrert på Min side.

– Nye løsninger krever også nye arbeidsmetoder for oss livdyrformidlere. Utrulling av ny plattform vil/kan i en kortere periode kreve noe ekstra tålmodighet av oss alle.

Oppsummering

La oss gjøre en innsats for å øke norsk storfekjøttproduksjonen. 

  • Alle kurante fôringsdyr trengs til fremfôring, det er god plass hos sluttfôrer.
  • Økende underskudd på avlsdyr melk, både drektig og lakterende.
  • Ny livdyrplattform kommer snart i hele landet – og det blir bra!

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes