Meld inn storfe til slakt før uke 40, og gjør plass for årets innkjøp av fôringsdyr

(01.08.22) Våre forbrukere etterspør norskprodusert storfekjøtt! Redusert behovet for import og meld inn slaktedyra nå. Neste prisoppgang kommer ikke før medio november, og da vil overskudd av storfe innfryses på reguleringslager.

Storfe og gris

Av: Odd Finnesand, fagsjef livdyr Nortura

Felleskapet pådrar seg unødvendige reguleringskostnader og vi kan fort oppleve et svært anstrengt fôringsdyrmarked fra medio september. Mengden av fôringsdyra kommer månedsskifte september/oktober, og svært få selgere har lagerkapasitet. Denne høgtiden må vi på et vis klare å balansere i lag.

Forventningene til sommer er så ulike. En ting er været, andre ting som er ulikt kan være plikter og gjøremål. Vi må innse at lang sommerfri vanskelig kan kombineres med gardsdrift. Alltid noe som må gjøres, om arbeidstimene strengt tatt ikke alltid henger sammen med husdyrproduksjonen så skal periodevist godvær nyttes til planteproduksjon og vedlikehold. For svært mange oppleves dette som en travel tid. Vi formidlere har ferieavvikling som går fra medio juni til medio august. Heldigvis opplever vi at næringen på et vis inntar en «sommermodus», men vi må være ærlige på at alle kategorier gir oss nok utfordring.

Storfe

Normalt vil sommer være en tid der underskudd på fôringsdyr øker ukentlig i hele landet. I år ser vi ikke denne trenden, Nortura har ennå områder med ca markedsbalanse og noe overskudd på noen kategorier. Det meste av årsaken til dette finner vi nok rundt noe endra slaktestrategi, prisløype på storfe, og at store deler av landet har god tilgang på grovfôr.

Fôringsdyr

I sum underskudd for hele landet, men ennå områder på Nord-Vestlandet, Innlandet og Trøndelag som har ukentlige utfordringer med å balansere marked

Avlsdyr melk

Ca balanse for kalv og ungkviger. Økende overskudd av kviger/ku med kalving august/september, tilbakemeldinger generelt tyder på at driftsbygningene blir fulle også denne høsten. Noe økende underskudd etter gode dyr som produsere sommermelk.

Avlsdyr kjøtt

Det kan være underskudd av noen rasekategorier, men det klare inntrykket er gode innmeldinger av ungkviger, drektige og okser i det meste av landet. 

Gris

Smågris er for oss formidlere «ferskvare» over alt annet. Det er et klart mål for Nortura å ha en høy andel smågris på faste avtaler som formidles direkte. Smågris på faste avtaler utgjør stabilt 75-85 % av smågrisen som omsettes gjennom Nortura.

Direkteavtaler er mest formålstjenlig for både produsentene og for Nortura. Den delen av omsettingen vi bruker klart mest tid på er grisen som går på spotmarkedet. Det er ikke dårlig kvalitet på smågrisen som medfører økt tidsbruk ved omsetting av denne grisen, men at det er store variasjoner i antall gris som meldes inn fra uke til uke. På et vis blir disse grisene «utjevningspotten», og det krever tålmodighet fra alle parter (selger/kjøper og formidler) for å få kabalen til å gå opp.

Sommerperioden blir ofte unødvendig vanskelig pga at mange velger å ikke sette inn gris, og i stedet utfører vedlikehold, oppjusteringer, og tilpasninger, samt ferierer i juni og juli.

Smågris

Vi formidlere har var noe bekymra ved inngangen av juni og juli. Nå er vi godt og vel halvferdig med sommer 2022 og vi har bekymra oss noe unødvendig. Vi kan melde om ca balanse i hele landet, og takk for hjelpen så langt.

Avlsdyr gris

Den genetiske mixen er avgjørende for å oppnå god lønnsomhet i hele produksjonen. Nortura anbefaler derfor at flest mulig inngår avtale om innkjøpsrekruttering for å dra nytte av avlsframgangen.  Våre avlsbesetninger har kapasitet til å inngå avtale også med deg.

Generelt

Livdyrformidling har redusert bemanning pga sommer og ferieavvikling. Ferieavvikling hos våre gode sjåfører vil også påvirke den delen som også vil være noe redusert. På tross av det er vi parat i hele landet gjennom sommeren. Vi ønsker innmeldinger/bestillinger i god tid, og er det noe akutt skal vi hjelpe etter beste evne.

Med godt «bondevett» som basis ønsker vi å komme oss gjennom en god sommer sammen med dere.

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)