Slakte sau etter 1. mars – lønner det seg?

(17.01.20) Vi småferådgivere har registrert at en del produsenter holder igjen sau, for å slakte de etter telledato 1. mars. Grunnen er å søke om husdyrtilskudd. Dette gjelder både produsenter som skal avvikle drifta og de som skal ha normal utrangering. Et godt fôrår i 2019, med små muligheter til salg av fôr til en grei pris, gjør nok det å holde igjen sauen til etter telledato, som interessant.

Sau på heimebeite

Av: Stig Runar Størdal, rådgiver småfe, Nortura Midt

Først. Sjøl om man leverer alle dyr i mars og ikke har mer produksjon senere i året, så har man rett til husdyrtilskudd, som blir utbetalt i februar året etter. Dette er sjekket ut både med Fylkesmannen i Trøndelag og Landbruksdirektoratet. Uansett, hvis du er i tvil ang mulighetene til produksjonstilskudd, så ta kontakt med landbruksforvaltninga i din kommune. Det er kommunen som behandler søknaden om produksjonstilskudd.

Hva er så økonomien i å vente med å slakte sau til etter 1. mars? Satsene for husdyrtilskudd sau (uansett alder) i inneværende år er:

1-150 dyr:  kr. 883/vfs
151+ dyr: kr. 194/vfs


Maks husdyrtilskudd per bruker (foretak) er kr. 530.000, - og er noe som produsenter med stor husdyrproduksjon må ta med i beregninga.

Hvis vi ser på en produsent med 100 vinterfôra, som skal avvikle. Hva er hans/hennes inntektsmuligheter?

100 dyr x kr. 883,- = kr. 88.300, -. Dvs produsenten har kr. 88.300, - som skal dekke fôrkostnader, andre kostnader og eget arbeid. Hvis man bor i et område med godt med grovfôr og muligheten for salg er minimale, kan de 88.300 nesten sees på som ren netto og en grei pris for eget arbeid. Har man planlagt avviklinga slik at man ikke har produsert eget grovfôr i 2019, må man regne på prisen for kjøp av fôr. Det kan hende at regnestykket sjøl ved kjøp av fôr viser et greit overskudd. Å holde på flere enn 150 sau, vil jeg tro er uinteressant.

Et annet moment er avløsertilskuddet. Satsene for inneværende år er:

Per vinterfôra sau: kr 458/dyr. Maks sats er kr. 83.400 (for alle husdyr).

Skal man avvikle produksjonen, må refusjonsberettiget avløsning benyttes før man avvikler. For de som kun holder igjen normal utrangering, så kan avløser brukes hele året.

Når det gjelder lam født i fjor, så gir de samme rett til produksjonstilskudd som voksen sau. Det man må huske er:

  • Lam født i 2019 må slaktes innen 15. april 2020 for å bli klasset som lam
  • Lam født i 2019 og slaktet 1 mars eller senere, fører til at man mister lammetilskuddet på kr. 450. Men gir altså produksjonstilskudd og avløsertilskudd ut fra gjeldende satser.

Se ellers egen artikkel om slakting av lam før eller etter 1. mars