Snart 1. juli – oppsummering av de nye kravene

Dyrevelferdsprogram slaktekylling:

(10.06.13) Vi har tidligere skrevet artikler om nye forskriftskrav og nytt Dyrevelferdsprogram slaktekylling. Noen av kravene har allerede trådt i kraft, mens hoveddelen av kravene gjøres gjeldende fra 1. juli.

Av: Marlene Furnes Bagley, Animalia og Hilde Bryhn, Nortura

KyllingerFra 1. juli må man være tilknyttet Dyrevelferdsprogram slaktekylling dersom man skal produsere over 25 kg levendevekt/m2. Dyrevelferdsprogrammet har fire elementer:

  1. Helseovervåkningsavtale med regelmessig veterinærbesøk
  2. Gjennomførte KSL-revisjoner (årlig egenrevisjon og ekstern revisjon hvert tredje år) med lukking av avvik innen fristen.
  3. Deltakelse i produksjonskontroll.
  4. Tråputeregistreringer på slakteriene.

Har du punktene 1-3 på plass, vil det være oppnådde tråputepoeng som bestemmer hvor høy tetthet du har lov til å produsere under, med øvre grense 36 kg levendevekt/m2. Merk også at den som produserer med tettheter mellom 33 og 36 kg levendevekt/m2, må oppfylle kravene i vedlegg 2 og 3 i Forskrift om høns og kalkun.

Forskriften finner du på www.lovdata.no. Dette er krav og dokumentasjon i forhold til hus, varme, ventilasjon, luftkvalitet, dødelighet mv. Denne dokumentasjonen skal være oppdatert og skal finnes tilgjengelig og kunne forevises Mattilsynet på forespørsel.

Hovedprinsippet er at gode tråputeresultater gir anledning til høyere tetthet, mens dårlige resultater gjør at man må senke tettheten det påfølgende innsettet. Flere detaljer rundt dette er det informert om gjennom varemottakerne og gjennom artikler i tidsskriftet Fjørfe.

Det er ditt ansvar som produsent å sette deg inn i dette regelverket. Det er varemottaker som inkluderer driftsenhetene i dyrevelferdsprogrammet, og kan ekskludere dem om de ikke lenger oppfyller kravene.

Du må gi melding til Mattilsynet
Driftsenheter som ønsker å produsere ved tettheter over 33 kg levendevekt/m2 (dvs inntil maksimumsgrensa på 36 kg/m2) skal gi melding om dette til det lokale Mattilsynet senest 15 dager før dyrene settes inn. Henvis til vedlegg 2, punkt 1 i Forskrift om hold av høns og kalkun og send meldingen pr post til ditt distriktskontor eller på epost til postmottak@mattilsynet.no.

Oppgi navnet på distriktskontoret ditt i emnefeltet. Vet du ikke hvilket distriktskontor du hører inn under, eller mangler du kontaktinfo, kan du gå inn på Mattilsynets hjemmesider. Under Kontakt oss finner du et felt der man kan taste inn sitt postnummer og få opp navn og kontaktinfo for sitt distriktskontor.

Meld også fra til din varemottaker om at du har sendt denne meldingen til Mattilsynet. Vær i dialog med varemottaker i forhold til hvilken tetthet det er aktuelt å produsere under. Det nye regelverket vil kreve tett samhandling mellom rugeri, produsent og slakteri.


Har du spørsmål om de nye kravene? Ta kontakt med din varemottaker!