Søk:

Meny

Verktøylinje

Lammesesongen 2018

Nyttig praktisk informasjon om sesongen

(05.07.18) Lammesesongen kommer raskt etter sommeren, og vi gjengir her praktisk informasjon om innmelding, levering, retur, KSL etc. fra bladet Lammesesongen 2018.

 

Innmelding av slaktedyr

For å øke servicegraden til våre produsenter, har Nortura Medlemssenter tatt i bruk nytt telefonnummer 48 12 04 00. Nummeret er gratis å ringe fra mobil.

Du vil fortsatt komme til ditt lokale Medlemssenter, men dersom alle medarbeidere er opptatt der, vil du bli satt videre til et annet Medlemssenter i Nortura.

Innmeldingsfrist på telefon er tirsdag kl. 16 uka før ønsket levering.

Web-innmelding på – Min side

Frist for web-innmelding: Innen onsdag morgen kl. 06 uka før ønsket levering.

Medlemmer av lammeringer skal melde inn til lammeringlederen som planlegger lassa. Lammeringlederen kan også melde inn på web på vegne av medlemmene i lammeringen.

 


 

Sjekkliste ved innmelding og levering

Medlemmer/leverandører i lammering melder inn sine dyr til lammeringlederen, som tar dette videre til Medlemssenteret gjennom en kollektiv innmelding fra ringen. De som ikke er med i lammering, melder inn sine dyr på vanlig måte til Medlemssenteret via Min side eller tlf.  

Ved innmelding oppgis:

 • Leverandørnummer
 • Antall lam
 • Antall sau
 • Ønsket leveringsuke
 • Eventuell samlasting og med hvem
 • Eventuell egentransport til slakteri
 • Om det er økologiske dyr, villsau, nisjedyr eller dyr i retur.
 • Signalmerker bestiller du fra Medlemssenteret eller hos lammeringlederen, unntatt for økologiske dyr der du bestiller merker hos Os Id
 • Andre beskjeder som er viktig for slakteri eller inntransport
 • Husk å melde fra om besetningen har restriksjoner pålagt av Mattilsynet

Ved levering:

 • Dyra må være samla og leveringsklare når dyretransportbilen ankommer
 • Dyra skal ha godkjente og lesbare øremerker, 1 elektronisk. Husk at du bare kan bruke årets merker på årets lam. Mister et dyr øremerket, så må du bestille erstatningsmerke. Dette er forskriftsbestemt og merkene blir også brukt ved kategorisering av dyr (om dyret er lam, ung sau eller sau) på slakteriet
 • Riktig antall dyr i forhold til innmeldte
 • Økologiske dyr, nisjedyr, villsau (ved blandingslass) og returdyr skal være signalmerket.
 • Dyra skal være tørre
 • Ulla bør være fri for merkemaling, flis, møkk og vegetabiler
 • Syke og skadde dyr skal ikke transporteres. Dyr som du er i tvil om er transportdyktige, bør settes til side og presenteres for sjåføren før opplasting.  

 


 

Innmelding, merking og levering av Villsau (Gammelnorsk sau)

Det er viktig for slaktestatistikk, ROS-analysen og bruken av slaktedyra at villsau kan skilles fra annen sau. Når du melder inn villsau på telefon, så si fra at innmeldingen gjelder villsau. Ved innmelding på Min side, velger du avtaletype VILLSAU.

Levering av kun Villsau

Produsenter som leverer kun villsau på den enkelte levering, trenger da ikke å merke disse med signalmerker for villsau. Villsauen blir "identifisert" ut fra avtaletypen som blir registrert ved mottak på slakteriet.

Levering av blandingslass av villsau og sau av andre raser

Produsenter som leverer blandingslass av villsau og sau av andre raser, må merke villsauen med signalmerker. Da er det mulig å skille villsau og annen sau fra samme leverandør fra hverandre. Merkene må settes på av produsenten umiddelbart før levering. Ved innmelding må det opplyses om at det er villsau, og merker vil bli tilsendt i det antall som er innmeldt.

 


 

Felles rutiner for retur og nisje i Nortura

Rutinene for retur og nisje har variert ved de ulike slakteriene i Nortura. Dette er lite hensiktsmessig fordi det kan variere hvilket slakteri et dyr blir sendt til. En prosjektgruppe fra drift og medlem har derfor laget felles rutiner for retur og nisje. Så snart alt er klar, vil du finner detaljert informasjon om dette på medlem.nortura.no.

Noen viktige punkter fra rutinebeskrivelsen denne gruppen har kommet fram til:

Retur:

 • Retur skal være til egen husholdning. En kan derfor ta maks ca 300 kg returslakt i løpet av et år
 • Det er laget ett felles skjema for retur der du kan bestille ulik partering, andre tjenester og hva dette koster per kg. Skjemaet finner du i egen artikkel eller hos Medlemssenteret. Det skal fylles ut og sendes med dyretransporten ved levering
 • Husk å melde inn dyr du skal ha i retur på egen avtale, Retur. Dette er viktig da vi ikke kan disponere disse dyra i vår varestrøm, og det blir enklere å planlegge mannskapsbehovet på returavdelingene våre
 • Returdyr skal signalmerkes før henting, bestill merker ved innmelding hos Medlemssenteret eller hos lammeringlederen
 • Pris for slakting av returdyr blir fakturert per stk
 • Ikke-medlemmer vil få et prispåslag på 50 % for andre tjenester enn slakting

Nisje:

 • Nisje er slakt som skal selges eller serveres utenfor egen husholdning
 • Krav til medlemskap og egen nisjeavtale med Nortura
 • Partering må avtales før innmelding (Nortura-anlegg eller annen skjærebedrift)
 • Nisjedyr skal meldes inn på egen avtale, Nisje. Dette er viktig da vi ikke kan disponere disse dyra i vår varestrøm
 • Skjema for nisjeslakt finner du i egen artikkel eller hos Medlemssenteret. Skjemaet fylles ut i to eksemplar og sendes med dyretransporten ved levering
 • Nisjedyr skal signalmerkes før henting, bestill merker ved innmelding hos Medlemssenteret eller hos lammeringlederen

Målet med dette er altså at det skal være like rutiner i hele Nortura, uansett hvor dyret leveres. Prisene skal være riktige både for den som bruker og ikke bruker nisje- og returordningene. Det blir også enklere å informere når rutinene er like.

Som vanlig oppfordrer vi til å ikke bestille retur av slakt i den mest hektiske slaktesesongen for lam.

 


 

Felles rutinar for retur av ullne skinn

Tal ullne skinn som blir teke i retur har auka mykje dei seinare åra. Det er difor viktig å ha gode rutinar for dette, slik at denne varestraumen fungerer best mogleg for både Nortura og sauebonden.

1. Felles rutinar for kva dyr og periode vi tek ansvar for å ta returskinn

Vi tek av returskinn i perioden juni, juli, august, september og oktober. Utanom desse periodane tek vi ikkje ansvar for skinn som blir øydelagde i slakteprosessen. Vi tek ansvar for å ta returskinn av lam og vårklypt sau i normalt godt hold.

Fylgjande type dyr tek vi returskinn av berre på produsentens eige ansvar:

 • Mohair og Kashmir geit/kje
 • Sau med heilårsull
 • Små lam og sau med feittgruppe 2- og lågare

Når Nortura tek ansvar for at jobben blir gjort, betyr det at eventuelle skader på skinn blir erstatta (sjå punkt 4). Når det blir gjort på produsentens eige ansvar, blir eventuelle skader ikkje erstatta.

2. Bruk av felles skjema for bestilling returskinn

Det skal brukast skjema "Returskjema skinn" når ein bestiller skinn i retur (søk på "returskinn" på Medlemsportalen, så finn du denne artikkelen. Her er det ei lenke du kan klikke på). Du kan også få skjema frå lammeringleiaren. Her skal du skrive på dersom du har ynskje om at skinnet skal sendast til eit spesielt garveri, elles blir skinnet sendt til det garveriet slakteriet har avtale med. Lever utfylt skjema med dyretransporten.

3. Felles merking av dyr ein skal ta returskinn av

Dyr ein skal ta returskinn av, skal merkast av produsenten før levering med signalmerker av plast. Lammeringleiar eller Medlemssenteret har returskinnmerker og sender ut etter behov. Returskinnmerka skal delast i to, og bli sett i med vanleg merketang.

4. Felles rutinar for erstatning av skinn som blir skada

Når eit skinn blir skada, skal produsenten bli tilbydd eit erstatningskinn som kompensasjon.

5. Felles rutinar når skinn er merka med pelssaulaget sine signalmerker

Når dyr merka med pelssaulaget sitt signalmerke (orange) kjem til slakting, så må Donnia sin fylgjeseddel fylgje skinnet. 

Terje Bakken, terje.bakken@norilia.no, sms tlf. 95060928, Norilia Gol sender ut Pelssaulaget sine returmerker.

For meir informasjon om bakgrunnen for rutinane, så viser vi til egen artikkel.

 


 

Ikke mulig å melde inn på Min side uten aktivt KSL

I årets sesong er det ikke lenger mulig å melde inn slakt på Min side uten å ha aktivt KSL. Det betyr at produsent uten aktivt KSL må melde inn slakt ved å ringe Medlemssenteret.

Logo KSLKjøttbransjen ble fra 1. april 2018 enige om en ny avtale der bare slakt fra gårdsbruk med aktivt KSL skal inngå i produkt med "Nyt Norge"- merking. Kjøttbransjen ønsker at "Nyt Norge"-merket både skal garantere at maten er norsk og produsert av bønder som kan dokumentere at de følger norske lover og regler. Dette skal styrke tilliten til norsk mat.

De aller fleste varestrømmene til Nortura, ender opp i et produkt som er merket med "Nyt Norge". Industrikundene krever også at varene de kjøper kan brukes til "Nyt Norge"-merkede produkt.

I 2017 fikk ca 27 000, eller 3% av alle sau/lam Nortura slaktet, trekk fordi bonden som leverte dyra de manglet aktiv KSL for gården sin.  Nortura er helt avhengig av å redusere denne mengden i årets sesong. Det er derfor innført en del tiltak som skal bidra til det.

 • Pristrekk for ikke KSL-godkjente slakt er økt til 20 % av avregningspris. For lam betyr dette i gjennomsnitt mellom 7 og 8 kroner i pristrekk. 20 % pristrekk er likt for alle slakterier i Norge. Trekket skal finansiere kostnader med å ha to varestrømmer
 • Det er ikke mulig å melde inn slakt på Min side uten å ha aktivt KSL. Produsenter uten aktivt KSL må derfor melde inn slaktedyr via telefon til Medlemssenteret. Her blir du rådet å vente med å melde inn dyr til KSL er på plass.

For å unngå pristrekk må du derfor sørge for å ha aktivt KSL før du melder inn dyr. Gå inn på www.matmerk.no og sjekk når egenrevisjonen går ut på dato. Skjer dette midt i slaktesesongen, så gjennomfør egenrevisjon så fort som mulig, så slipper du å tenke på dette i en travel høstdag.

Sørg for å lukke alle relevante avvik og meld fra om dette til KSL. Et relevant avvik er viktig for matsikkerheten og/eller dyrevelferden, derfor bør avvik følges opp samtidig som du unngår trekk.

Trenger du hjelp til å gjennomføre egenrevisjon eller lukke avvik, kan du kontakte KSL Matmerk på tlf. 24 14 83 00, eller ta kontakt med Nortura Medlemssenter på tlf. 48 12 04 00.