Søk:

Meny

Verktøylinje

Lammesesongen 2018

Prisprognosen skal stimulere til tidleg slakting av lam

(05.07.18) Årets prisprognose har same profil som i dei to siste åra. Årsaka til det er at vi er godt fornøgd med effekten prisprofilen har på tilførslane våre, både når det gjeld slaktekvaliteten på lamma og når lamma blir slakta. I båe desse åra har vi dekt etterspørselen gjennom heile sesongen.

Foto: Kari Mørkve Jordalen

Under kategorien Beregningskalkulatorer (logg inn så er den tilgjengeleg) kan du laste ned reknearket Slakteoppgjerskalkulatoren 2018. Her kan du rekna på økonomien med å sluttfôre lam i ulike tidsperiodar med utgangspunkt i ulike vekter, tilvekstar, tilskotssonar osv.  Profilen på prisprognosen skal stimulere til at ein ikkje skal presse slaktemogne lam opp mot grensa for feitt-trekk, men heller levere dei til Nortura og bidra til at marknaden får nok lam i starten av sesongen.

Vi har brukt Slakteoppgjerskalkulatoren og rekna på eit lam med 44 kg levandevekt med ein slakteprosent på 42 (% slaktevekt av levandevekt) i veke 36. Tilveksten er sett til 250 g per dag om ikkje lammet ikkje blir slakta, men blir sett på sluttfôring på godt håbeite. 

Føresetnader: Distriktstilskotssone 2, lammering, kvantumsgruppe 3-5 tonn, levert i pulje på  130 småfe eller meir. Lammet får både Kvalitetstilskot, Gourmet- og Stjernelamtillegg t.o.m. veke. 39. I veke 39 og 40 mistar lammet Gourmetlam-tillegget pga for mykje feitt.

Slakteveke nr

Dato veke start

Levandevekt, kg

Slaktevekt, kg

Klasse

Feittgruppe

Slakteverdi 
Kr/lam*)

36

3/9

44,0

18,5

R

2+

1676

38

17/9

47,5

20,0

R

3-

1675

39

24/9

49,3

20,7

R+

3

1637

40

1/10

50,0

21,4

U-

3

1647

*) Prisen inkluderer grunn-, distrikts-, og kvalitetstilskot

Dette eksempelet viser at slakteverdien er nokså lik, sjølv om lammet blir tyngre ved å utsetje slaktinga. Ein kan difor like gjerne levere lammet i veke 36 og spare haustbeitet til andre slaktelam som treng det betre, eller til livdyra.

Vurdering av feittgruppe

Vurdering av feittgruppe er gjort utifrå medel slaktevekt på lam i ulike feittgrupper i 2017. Det kan variere kor tungt eit lam er når det byrjar å avleire feitt.

  • Lam som har hatt ein jamn god tilvekst avleirar feitt ved ei høgare vekt enn eit lam som har hatt lågare tilvekst
  • Intensiv sluttfôring fører ofte til feittavleiring på ei lågare vekt enn meir ekstensiv sluttfôring
  • Søyelam avleirar som regel feitt ved lågare vekt enn vêrlam

Vurdering av slakteprosent

Slakteprosenten (andel slaktevekt av levandevekt) på lam vil også variere ein del, men ligg ofte rundt 40%. Her er dei viktigaste faktorane som påverkar slakteprosenten:

  • Søyelam og godt kjøttsette lam har høg slakteprosent
  • Lam vege om morgonen før beiting har høgare slakteprosent enn lam vege om kvelden
  • Lam vege i sankegjerde på tom vom har høg slakteprosent.
    Erfaringar frå Beinhelleren sankelag i Hordaland er at slakteprosenten kan liggje på 44-45% på slike lam.

» Totalmarkedssituasjonen og prisutsikter for lammesesongen 2018

 

Reduser risikoen for vêrsmak- og lukt

Vi må alltid vera på vakt mot at det blir lukt- og smaksfeil på vêrlamslakta om hausten. Det er øydeleggjande for salet av lam dersom lammeslakt med lukt og smaksavvik kjem ut i marknaden som lam. Dersom lammet kjem i kategorien vêr pga lukt- og smaksfeil, så blir avrekningsprisen nær null og det er heller ikkje bra. Årsaken til at dette skjer, er hormonelle endringar  hjå vêrlamma når paringssesongen nærmar seg. Vi har difor laga fylgjande råd for å redusere risikoen for lukt og smaksfeil på vêrlam:

  • Alle vêrlam bør vera slakta seinast tre veker før paringssesongen startar. Det betyr at vêrlam som ikkje er slaktemogne ved sanking, bør setjast på intensiv sluttfôring på kraftfôr og grovfôr eller eit godt grønnfôrbeite rett etter sanking.
  • Sorter søyelam og vêrlam. Det er spesielt viktig dersom sluttfôringa går føre seg  inne. Dette gjev også meire ro i flokken og betre tilvekst.