Søk:

Meny

Verktøylinje

Prognosen 2018 – Økende overskudd av gris

(14.03.18) Den nye prognosen for 2018 viser et økende overskudd av gris som følge av nedjustert salg. Prognosen viser at sau og lam fortsatt står overfor en krevende markedssituasjon. For egg viser prognosen tilnærmet balanse etter at det er gjennomført førtidsslakting. Markedet for storfe preges fortsatt av underskudd av norsk vare, men underskuddet er minkende sammenlignet med de foregående årene.

Prognose 2018 – per mars 2018

Produksjon Tilførsler
tonn
Indeks Import-
kvoter
Engrossalg
tonn
Indeks Markeds-
balanse
Storfe/kalv 85 400 101 7 570 101 000 99 - 8 000
Sau/lam 25 200 94 1 006 25 600 93 600
Gris 137 400 100 1 500 136 300 100 2 600
Egg 63 800 102 290 63 850 100 300


Storfe
Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt i 2018 på om lag 8 000 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det er litt mindre underskudd enn i forrige prognose og dermed mindre importbehov. Det ventes en økning i produksjonen på 1 % sammenlignet med 2017. Økningen skyldes økt slakting av okse og en økning i slaktevektene på disse på 4 kg. Det forventes noe mindre kuslakting sammenlignet med 2017.

Det prognoseres en reduksjon i engrossalget på vel 1 prosent sammenlignet med 2017.

Det legges til grunn en fortsatt vekst i mordyrtallet. For ammeku forventes en vekst i løpet av 2018 om lag på nivå med de to foregående årene, dvs. ca. 7 000 flere ammekyr, mens antallet melkekyr forutsettes å være stabilt.Ole Nicolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg

– Prognosen bekrefter at norsk storfe dekker en stadig større andel av markedet, og det er virkelig noe å glede seg over, sier Ole Nicolai Skulberg (bildet), direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

Samtidig finner han det nødvendig å peke på at det forventes en reduksjon i engrossalget av storfekjøtt for andre året på rad, samtidig som det er god vekst i mordyrtallet.

– Fortsetter denne utviklinga, er det sannsynlig at vi når markedsdekning av storfekjøtt innen få år. Derfor er det viktig at vi følger utviklingen nøye slik at vi klarer å bremse veksten i tide når vi nærmer oss markedsbalanse, sier Skulberg.
 
Gris
For gris viser prognosen for 2018 et overskudd på 2 600 tonn, som er 900 tonn høyere enn i siste prognose. Endringen skyldes en forventning om lavere engrossalg, mens produksjonsprognosen er uendret fra sist. Det prognoseres en økning i produksjonen på ca. en halv prosent fra 2017. Basert på salget av sæd-doser er det lagt til grunn en reduksjon i bedekningene på 1 prosent, mens det forventes en fortsatt økning i effektiviteten på ca. 2 prosent. Slaktevektene forutsettes å ligge om lag 1 kg lavere enn i 2017. Engrossalget forventes å være uendret fra 2017.  

– Med et overskudd på 2 600 tonn er vi helt i grenseland av hva vi på kort sikt kan håndtere innenfor gjeldende eksportkvote på 1 900 tonn, sier Ole Nicolai Skulberg. Samtidig peker han på at tiden er kort til vi må klare oss uten eksportkvoten og at vi på toppen av det hele skal vi fase inn en ribbekvote fra EU på 300 tonn. Vi kommer derfor ikke utenom at purketallet må ned framover, understreker Skulberg og varsler samtidig at det er naturlig å vurdere ulike tiltak på bakgrunn av prognosen. Han er også tydelig på at det i denne situasjonen ikke er noe rom for nyetablering i svinenæringa.
 
Sau/lam
Prognosen for sau og lam viser et overskudd på 600 tonn i 2018, etter at importkvotene er tatt inn. Med det er overskuddet halvert fra forrige prognose og endringen skyldes lavere produksjon. Det er resultatene fra fostertellingene, som viser en reduksjon i antall lam per søye på 2 prosent, som er bakgrunnen for justeringen. Det forventes en reduksjon i produksjonen på ca. 6 prosent sammenlignet med 2017. Den store reduksjonen må sees i sammenheng med at tilførslene av sau i 2017 var ekstraordinært høye som følge av flytting av telledato fra 1. januar til 1. mars.

Engrossalget i 2018 prognoseres å bli på nivå med 2014 og 2015-sesongene. Det innebærer en reduksjon på 7 prosent i forhold til 2017, men en må også huske at salget i 2017 var kraftig stimulert ved bruk av frysefradrag og prisreduksjon.

Bestanden av sau og lam er forventet å være nesten 3 prosent lavere ved beiteslipp i 2018 sammenlignet med 2017. Slaktevektene er forutsatt som gjennomsnitt av de siste 5 åra.

– Til tross for at denne prognosen viser et mindre overskudd enn sist, er det viktig å understreke at markedssituasjon for sau og lam fortsatt er svært krevende, sier Ole Nikolai Skulberg og viser til at det i tillegg til det prognoserte overskuddet for året på 600 tonn var nesten 2 900 tonn på reguleringslager ved inngangen av året. Han peker på at situasjonen er spesielt bekymringsfull når det gjelder sau. Bransjen må fortsette å holde oppe trykket på produktutvikling og salg, samtidig som det fortsatt ser ut til at sauetallet må noe ned, sier Skulberg.
 
Egg
For egg viser prognosen et overskudd på 300 tonn i 2018. Det er prognosert en økning i tilførslene på 2 prosent sammenlignet med 2017. Engrossalget forventes å øke med 0,4 prosent. Det er avtalt førtidsslakting tilsvarende ca. 540 tonn i perioden fra påske og ut juli.

– Prognosen viser at vi med førtidsslakting som virkemiddel klarer å skape balanse i eggmarkedet, sier Ole Nikolai Skulberg. Han understreker samtidig at det er en skjør balanse i eggmarkedet og at det er viktig for næringen at vi unngår overetablering som truer markedsbalansen framover.

 

Flere detaljer i prognosen for 2018 kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg