Hva hvis dyr mister øremerke

(Sist oppdatert 01.12.20) Hva skjer når dyret mister øremerke (øremerker) like før levering til slakt, det vil si etter at det er innmeldt til slakting og det er så kort tid at man ikke får bestilt nytt øremerke til dyret? Her er et svar på hvordan dette skal håndteres i forhold til slakting.

Hvordan og hva skal man gjøre hvis dyret mister øremerke og man tror man ikke rekker å få bestilt nytt merke?

Godkjente erstatningsmerker skal være preget med dyrets opprinnelsesmerke (produsentnummer og individnummer), og i tillegg er de merket med en E (for erstatningsmerke). Merker som er påført individnummer med tusj er IKKE godkjent for bruk.

Vi har fått opplyst at leverandøren kan sende øremerkene allerede neste dag ved en såkalt hastebestilling. Vanlig postgang kommer i tillegg. Det bør dermed være mulig for produsenten å vente med å sende dyret til slakt til det er korrekt merket.

Får man levert dyr uten øremerke til slakteri?

Slakteriet skal i henhold til animaliehygieneforordningen, påse at dyr som ankommer slakteriet er korrekt identifisert, dvs. at dyr uten øremerker ikke skal leveres til slakt.

Dyret anses tilstrekkelig identifisert for slakt dersom det har ett øremerke når det ankommer slakteriet (og er registrert i husdyrregisteret). Dette betyr at produsenten kan sende dyr med ett øremerke til slakteriet. Men vedkommende må være oppmerksom på at dersom dyret under transporten mister dette øremerket, kan det medføre at dyret blir erklært uegnet til konsum. Er ikke dyr merket i hht off. forskrifter skal det fylles ut egenerklæring.

Dyr med kun ett øremerke vil dessuten være et brudd på forskriftene om merking av storfe/småfe, hvor det kreves to øremerker. Produsenten har en plikt til å sikre at dyrene har to øremerker så lenge de er i besetningen. Dersom dyr ankommer slakteriet med kun ett øremerke vil dette følges opp av Mattilsynet ved senere tilsyn på gården.

Identifisering av dyr er noe mer enn å finne hvem som er eier. Det er et system for å spore dyret fra fødsel og frem til slakteriet og samtidig kunne knytte relevant informasjon blant annet om medisinbruk mv til dyret. Opplysninger som er viktige for å sikre trygg mat. Det stilles derfor strenge krav til dokumentasjon av dyrets identitet.