Søk:

Meny

Verktøylinje

Prognosen 2017 – per september 2016

Prognose 2017 – Overskudd av lam og gris, bedring for egg

(08.09.16) Den første prognosen som tar for seg hele 2017 viser at sau og lam har en svært krevende markedssituasjon med stort overskudd. Også for gris viser prognosen overskudd, men her har en flere virkemidler til å balansere markedet. Etter flere år med overskudd viser prognosen for egg tilnærmet balanse i 2017. Markedet for storfe preges fortsatt av underskudd av norsk vare.

Prognosen 2017 – per september 2016

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

81 900

100

7 570

103 000

100

- 13 400

Sau/lam

26 300

103

1 006

25 500

101

1 800

Gris

137 000

100

1 550

136 700

101

1 800

Egg

62 600

102

290

62 700

101

200


Storfe
Underskuddet av storfe neste år er prognosert å bli om lag 13 400 tonn, etter at importkvotene er tatt inn. Det er om lag som inneværende år. Det ventes en nedgang i kuslaktingen sammenlignet med 2016, mens slaktingen av okse ser ut til å øke. Det forventes en økning i slaktevektene for okse på ca. 4 kg. Til sammen betyr dette at tilførslene blir på samme nivå som i år. Også engrossalget av storfe prognoseres på samme nivå som i 2016.

Det prognoseres en netto økning i mordyrtallet på ca. 3000 kyr i løpet av 2017. Det skyldes at antall ammekyr går opp. Flere mordyr gir grunnlag for økt produksjon av storfekjøtt og er et positivt signal med tanke på markedsbalansen for storfe framover.

Gris
På gris viser prognosen for 2017 et overskudd på 1 800 tonn i 2017. Tilførslene prognoseres likt med 2016 til tross for at antall bedekninger forventes å bli 1 prosent lavere. En effektivitetsøkning på 2 prosent, betyr at det likevel blir 1 prosent flere gris til slakt i 2017 sammenlignet med 2016. Men fordi slaktevektene forventes å bli noe lavere i 2017 ender prognosen opp med tilnærmet samme produksjonsvolum som inneværende år. Engrossalget prognoseres med en liten vekst på 1 prosent.

– Markedet for gris balanserer hårfint med de virkemidlene vi har til rådighet. Den sterke underliggende effektivitetsveksten vi har i næringen gjør likevel at det skal veldig lite til før vi får store overskudd, med de konsekvensene det har for næringen, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. Han oppfordrer derfor produsentene til å ta ansvar for markedsbalansen gjennom å holde slaktevektene nede på gjeldende nivå og samtidig vurdere å holde igjen på semin.

Når det gjelder ribbesituasjonen i innværende år, viser Simonhjell til at det nå gjennomføres tiltak for å tilføre bransjen mer ribbe. Han forventer derfor at bransjen løser årets sesong uten at det blir behov for import til nedsatt toll.

Sau og lam
Prognosen viser et overskudd for sau/lam på 1800 tonn i 2017. Til sammenligning prognoseres det et overskudd i år på 1400 tonn. I 2017-prognosen er det lagt til grunn en økning i produksjonen på 2,5 prosent, mens engrossalget er forventet å øke med 1 prosent. Da er det lagt til grunn at bestanden av sau og lam vil ligge ca. 2 prosent høyere ved beiteslipp i 2017 sammenlignet med 2016.

– Prognosen viser at markedsituasjon for sau og lam er svært krevende. Vi har mye på reguleringslager og må gjøre tiltak for å sikre at det ikke bygger seg opp lagre over tid som vi ikke har avsetning for, sier Jakob Simonhjell. Samtidig understreker han at prognosen er basert på den informasjonen vi har per i dag, men at den inneholder mye usikkerhet.

– Når det gjelder tilførselssiden, vil mye avhenge av slaktingen i inneværende sesong, og den er bare så vidt i gang. Og det er enda større usikkerhet knyttet til salgsprognosen. Det skjer veldig mye når det gjelder produktutvikling og salg, og det blir jobbet knallhardt for å gjøre prognosen til skamme, sier Simonhjell.

Egg
Prognosen for 2017 viser et overskudd på 200 tonn egg. Da er det lagt til grunn en økning i tilførslene på nærmere 2 prosent sammenlignet med 2016. Korrigert for førtidsslakting som er gjennomført i 2016, er økningen i realiteten på vel 0,5 prosent. Engrossalget forventes å øke med 1 prosent neste år.

– I løpet av 2016 har eggmarkedet hatt en etterlengtet bedring, sier Jakob Simonhjell, og viser til at det er godt eggsalg som er hovedforklaringen på at en krevende overskuddssituasjon er snudd til tilnærmet balanse.

 

Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg