Søk:

Meny

Verktøylinje

Prognosen 2016 – Fortsatt alvorlig for egg

(10.09.15) Prognosen viser at den svært krevende markedssituasjonen for egg fortsetter i 2016. Næringen er preget av betydelig overkapasitet og det vil være behov for en rekke tiltak for å holde situasjonen under kontroll. Prognosen viser balanse for gris, og det går også mot markedsdekning for lam. Storfe preges fortsatt av underdekning av norsk produksjon.

Dette er hovedinntrykket i den første salgs- og produksjonsprognosen for 2016 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

Prognosen 2016 – per september 2015

Produksjon Tilførsler
tonn
Indeks Anslag
import
Engrossalg
tonn
Indeks Markeds-
balanse
Storfe/kalv 80 100 102 7 570 100 650 101 - 13 000
Sau/lam 24 500 103 1 006 25 400 101 100
Gris 133 000 100 1 650 133 800 100 850
Egg 63 000 104   61 000 101 2 000

 

Storfe

Underskuddet av storfe neste år er prognosert å bli om lag 13 000 tonn, etter at importkvotene er tatt inn. Produksjonen er prognosert å øke med 2 prosent sammenlignet med 2015. Økningen skyldes at det ventes større slakting av både ku og okse sammenlignet med 2015, mens det forventes bare en mindre økning i slaktevektene. Det prognoseres en liten økning i storfebestanden i løpet av 2016. Engrossalget forventes å øke med 1 prosent sammenlignet med 2015.
 
Gris  

Prognosen viser tilnærmet balanse for gris i 2016. Både produksjonen og engrossalget er prognosert å bli om lag uendret sammenlignet med 2015. En forventet reduksjon i antall bedekninger på om lag 1 prosent oppveies av en tilsvarende effektivitetsøkning. Det gir om lag samme antall gris til slakt som i 2015. Det ventes om lag samme slaktevekter som i 2015. Det er tatt høyde for kjent effekt av slakting av purker som følge av funn av MRSA. Prognosen viser dermed et overskudd på 800 tonn, med forutsetting om at importkvoten fra EU på 600 tonn og 200 tonn av WTO-kvoten på 1.381 tonn blir tatt inn.

– I motsetning til de senere årene, ser det per nå ikke ut til å være behov for import av ribbe til jul i år, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

– Prognosen viser et overskudd av gris på 300 tonn for 3. tertial 2015 og det er også tilgjengelige kommersielle lager av sideflesk i bransjen. Samtidig vet vi at tilførslene av gris øker betydelig i ukene inn mot jul, dette gir bra tilgang av fersk ribbe, sier Simonhjell.
 
Sau/lam

Prognosen for 2016 viser markedsbalanse for lam. Det er lagt til grunn en økning i produksjonen på 2,5 prosent, mens engrossalget er forventet å øke med vel 1 prosent. Det er prognosert at bestanden av sau og lam vil ligge ca. 1,5 prosent høyere ved beiteslipp i 2016 sammenlignet med 2015.  

– Det er gledelig at sauebøndene har respondert på markedets ønsker etter mer norsk lam. Framover er det viktig at ikke produksjonen vokser mer enn det markedet tar unna, sier Jakob Simonhjell i Nortura Totalmarked.
 
Egg

Prognosen for 2016 viser et overskudd på 2 000 tonn egg. Det forutsetter en økning i produksjonen på 3,5 prosent, men korrigert for førtidsslakting som er gjennomført i 2015, er produksjonen stabil. Engrossalget forventes å øke med 1 prosent.

– Prognosen viser at utfordringene i eggmarkedet på ingen måte er over, sier Jakob Simonhjell. Det er en betydelig overkapasitet i næringen, og det vil være behov for å en rekke tiltak for å holde markedet i balanse. For de etablerte eggprodusentene er dette krevende. Med den overkapasiteten vi har i næringen i dag er det absolutt ikke rom for nye eggprodusenter, advarer Simonhjell.

 

Flere detaljer om prognosen kan du lese på Totalmarked for kjøtt og egg sine sider.