Nødslaktordningen i Nortura

(Sist endret 25.10.17) Nortura har lang tradisjon med å ha et tilbud om nødslakting som en del av vår service overfor medlemmene. Hygienepakken som myndighetene innførte fra 1. mars 2010 strammet inn i regelverket rundt nødslakt og hvilke slakt som kan brukes til humant konsum.

Hovedbegrunnelsen for en nødslakteordning er det dyrevernmessige. Hvorvidt dyret faller inn under nødslaktordningen eller ikke, fratar ikke produsenten ansvaret for å sikre at dyrevelferden ivaretas. For dyr som av en eller annen grunn må avlives på stedet, skal avlivingen foretas på en forsvarlig måte etter lov og forskrifter. De dyreetiske sider skal ivaretas.

Krav om levendedyrkontroll
Det nye regelverket medfører at Mattilsynet nå stiller et absolutt krav om ante mortem undersøkelse (vurdering av dyret før avliving) utført av veterinær for alle dyr som skal inn i matkjeden. I praksis betyr det at det skal foreligge en veterinærattest før dyret kan transporteres inn til Norturas fabrikker for videre slaktebehandling. Attesten er gyldig i 24 timer (se regelverk).

Det er dermed opp til den enkelte veterinær å vurdere etter nærmere retningslinjer fra Mattilsynet, hvorvidt om dyret faller inn under nødslaktordningen.

For mer informasjon henviser vi til Mattilsynet hjemmeside eller ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn på tlf 06040.

For å ta hånd om nødslakt har Nortura etablert en vaktordning som muliggjør utrykning også på natt og ved helg i tillegg til ordinær dagtid.

» Nødslaktvakt kontaktinfo

Priser og leveringsvilkår for nødslakt finner du i lenken under:

» Priser/vilkår