Nødslaktordningen i Nortura

(Sist endret 06.01.21) Nortura har lang tradisjon med å ha et tilbud om nødslakting som en del av vår service overfor medlemmene. Nortura endrer satsene fra 1.1.2021 der det er redusert sats ved innmelding på hverdager før kl. 11.00.

Hovedbegrunnelsen for en nødslakteordning er det dyrevernmessige. Hvorvidt dyret faller inn under nødslaktordningen eller ikke, fratar ikke produsenten ansvaret for å sikre at dyrevelferden ivaretas. For dyr som av en eller annen grunn må avlives på stedet, skal avlivingen foretas på en forsvarlig måte etter lov og forskrifter. De dyreetiske sider skal ivaretas.

Krav om levendedyrkontroll
Regelverket medfører at Mattilsynet stiller et absolutt krav om ante mortem undersøkelse (vurdering av dyret før avliving) utført av veterinær for alle dyr som skal inn i matkjeden. I praksis betyr det at det skal foreligge en veterinærattest før dyret kan transporteres inn til Norturas fabrikker for videre slaktebehandling. Attesten er gyldig i 24 timer (se retningslinje). Det er dermed opp til den enkelte veterinær å vurdere etter nærmere retningslinjer fra Mattilsynet, hvorvidt om dyret faller inn under nødslaktordningen.

For mer informasjon henviser vi til Mattilsynet hjemmeside eller ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn på tlf 06040.

For å ta hånd om nødslakt har Nortura etablert en vaktordning som muliggjør utrykning også på natt og ved helg i tillegg til ordinær dagtid.

» Nødslaktvakt kontaktinfo

Kostnad og vilkår for nødslakt finner du i våre leveringsvilkår:

» Leveringsvilkår Nortura SA (krever innlogging)

Nortura endrer satsene fra 1.1.2021. De nye satsene vil være som følger:

  • Innmelding til nødslakt før kl. 11.00 på hverdager: kr 1800,- pr utrykning
  • Innmelding til nødslakt etter kl. 11.00 på hverdager, i helg og på helligdager: kr. 2200,- pr utrykning

Begrunnelsen for å differensiere på tidspunkt for innmelding er at kostnadene som påløper innenfor normal arbeidstid er lavere enn de kostnadene som påløper på kveld og helg. 

Nødslakt er en ment som en serviceordning overfor våre medlemmer, det er et fornuftig prinsipp at den i størst mulig grad oppleves som rettferdig og satsene gjenspeiler de kostnadene som påløper.

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes