Søk:

Meny

Verktøylinje

Betalings- og finansieringsvilkår for livdyr av fjørfe av slakterase

Gjeldende fra 1. februar 2021

Fastsatt på basis av vedtak i Norturas styre 18. november 2020

1. Virkeområde

Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Nortura av følgende livdyr av fjørfe av slakterase:

 • Daggamle foreldredyr,
 • Unghøner til rugeeggproduksjon,
 • Daggamle kyllinger til slaktekyllingproduksjon,
 • Daggamle kyllinger til slaktekalkunproduksjon

Vilkårene gjøres også gjeldene for Hå Rugeri AS, og Hå Rugeri AS’ salg av (i) daggamle foreldredyr, (ii) unghøner til rugeeggproduksjon samt (iii) salg av daggamle slaktekyllinger. Hå Rugeri AS skal ha likeverdige vilkår som Nortura for slike produksjoner.

Produksjoner og salg i de relasjoner som er beskrevet ovenfor er i hovedsak regulert av standardavtaler, der partenes roller og ansvar er regulert, se punkt 6 nedenfor. I den grad det foreligger individuelle avtaler som avviker fra standard, får disse vilkårene også anvendelse med mindre avtalen sier noe annet.

Ved eventuell motstrid mellom inngått avtale og disse vilkår har avtalen forrang.

2. Definisjoner, aktører og avtalerelasjoner

Standard kredittid: Som definert i punkt 3.3 nedenfor.

Utvidet kredittid: Som definert i punkt 3.4 nedenfor.

Slaktefjørfe: Fjørfe av rase som er avlet for kjøttproduksjon.

Daggamle foreldredyr: Nyklekte kyllinger av foreldregenerasjon (P), og som klekkes ved Norturas foreldredyrsrugeri og selges av Nortura til oppalere.

Unghøner til rugeeggproduksjon: Høner som ennå ikke er kjønnsmodne, og som selges fra en oppaler til Nortura eller Hå Rugeri AS, og videreselges (samme dag) fra en av disse til en rugeeggprodusent.

Daggamle kyllinger til slaktekyllingproduksjon: Nyklekte kyllinger av bruksdyrgenerasjon.
Klekkes ved et slaktekyllingrugeri, enten Nortura eller Hå Rugeri AS, som selger de daggamle kyllingene til slaktekyllingprodusenter.

Daggamle kyllinger av slaktekalkun: Nyklekte kyllinger av bruksdyrgenerasjon. Klekkes ved kalkunrugeri (Baastad kalkun), som selger disse til Nortura, som selger kyllingene videre til kalkunprodusenter samme dag med begrenset ansvar.

Livdyr: En samlebetegnelse på dyr som dyr som omsettes levende, og der formålet er videre produksjon eller oppfôring.

3. Selgerkreditt til kjøper

3.1 Norturas kredittordning – grunnleggende vilkår

Nortura har standardiserte ordninger der Nortura yter kreditt til kjøpere av livdyr av fjørfe av slakterase.

Nortura fakturerer normalt alle kjøpere med standard kredittid, jf. punkt 3.3. I tillegg gis muligheter for inngåelse av avtale om utvidet kredittid (også betegnet som «Kredittordningen»), på særskilte vilkår, jf. punkt 3.4.

Som et utgangspunkt gjelder Kredittordningen bare der kjøper er medlem i Nortura eller er datterselskap av Nortura.

For daggamle kyllinger til slaktekyllingproduksjon kan Nortura gi utvidet kredittid også til kjøpere som Nortura er forpliktet til å likebehandle, uavhengig av medlemskap i Nortura og uavhengig av om dyra senere leveres til Nortura. For slike ikke-medlemmer kreves særskilt saksbehandling og vurdering.

Ved enhver kredittgiving forplikter kjøper seg til å holde de aktuelle dyr forsikret.

Kredittordningen forutsetter at Nortura finner kjøper kredittverdig.  Ved ethvert mislighold som en kjøper har foretatt overfor Nortura, og ved andre saklige grunner, vil produsentens kredittmulighet begrenses eller bortfalle.

3.2 Kjøpere tilknyttet Driftskredittordningen

For kjøpere som er tilknyttet Driftskredittordningen må det skje en særskilt vurdering før Nortura kan gi kreditt. Norturas mulighet til å etablere sikkerhet, spesielt i form av trekk i framtidig oppgjør, kan være begrenset gjennom avtale med kjøpers bankforbindelse. Dette vil i så fall kunne medføre at Nortura ikke vil gi en kjøper utvidet kreditt.

3.3 Standard kredittid

Standard kredittid er 20 dager. Kredittidene fastsettes av Norturas styre og kan endres.

Standard kredittid er rentefri, men Nortura forbeholder seg retten til å kreve renter i fremtiden.

3.4 Utvidet kredittid

Utvidet kredittid gis kun etter søknad. Det er kun Norturas kredittavdeling som overfor hver enkelt produsent kan innvilge utvidet kredittid på kjøp av livdyr av fjørfe av slakterase. Normalt gis utvidet kredittid på generelt grunnlag, slik at den vil gjelde for alle produsentens fremtidige produksjoner av samme type, men Nortura kan til enhver tid trekke tilbake løfte om utvidet kredittid dersom det foreligger saklig grunn til det, knyttet til produsentens og/eller Norturas forhold.

Søknad om utvidet kredittid rettes til Norturas kredittavdeling på epost kreditt@nortura.no eller telefon 955 18 150 i god tid før kjøpet skal foretas.

Tilsagn om utvidet kredittid må være skriftlig for å være bindende for Nortura. Utvidet kredittid innebærer forsinket forfallstid på faktura for en maksimal periode som er standardisert for hver type leveranse, se punkt 3.6 nedenfor.  

For kjøp av unghøner til rugeeggproduksjon tilbys som alternativ, en ordning med forskudd på eggoppgjør, se punkt 4 nedenfor.

3.5 Tilbakebetaling (forfall)

Betaling av beløp der Nortura har ytet kreditt skal senest skje ved fastsatt forfallstidspunkt.

Hvis dyrene eller siste leveranse av rugeegg blir levert til Nortura før fastsatt forfallstidspunkt, framskyndes forfallstidspunktet slik at oppgjør skal skje ved avregningen (gjennom motregning/trekk), eller ved betaling ved kjøpers mottak av oppgjør.

Ved forfall har Nortura ved første anledning rett til å foreta trekk (motregning) i ethvert beløp som kjøper har til gode. Normalt vil Nortura trekke i oppgjør for unghøner, rugeegg eller slakt. Dersom slik trekk ikke gjennomføres, skal kjøper allikevel foreta betaling.

3.6 Maksimal kredittid

Maksimal kredittid er fastsatt til:

 • Daggamle foreldredyr: Maksimalt 130 dager
 • Unghøner til rugeeggproduksjon: Maksimalt 150 dager
 • Daggamle kyllinger til slaktekyllingproduksjon, standardproduksjon: maksimalt 45 dager
 • Daggamle kyllinger til slaktekyllingproduksjon, Livéche: maksimalt 60 dager
 • Daggamle kyllinger til slaktekyllingproduksjon, økologisk produksjon: maksimalt 70 dager
 • Daggamle kyllinger av slaktekalkun: Maksimalt 130 dager

Kredittiden kan reduseres ved tidligere leveranse av dyr, jfr. punkt 3.5.

3.7 Renter

Nortura krever renter for ytet kreditt etter 20 dager fra fakturadato.

For avtale om utvidet kredittid gjelder Norturas medlemsrente.

Ved mislighold løper Finansdepartementets fastsatte forsinkelsesrente fram til betaling skjer.

Gjeldende rentesatser er opplyst på Norturas medlemssider, og kan også fås ved å kontakte Norturas kredittavdeling på epost kreditt@nortura.no.

3.8 Sikkerhet – salgspant og trekk (motregning)

Nortura har salgspant i de solgte livdyra for kjøpesummen med renter og omkostninger inntil betaling fra kjøper har skjedd i sin helhet. Ved utvidet kredittid vil Nortura normalt stille krav om ytterligere sikkerhet.

Nortura har motregningsrett i ethvert krav kjøperen har mot Nortura. Nortura vil automatisk motregne i hele kjøpers krav på kvantumstillegg, kvantumsrabatt, etterbetalinger og bonuser i forfalte utestående krav Nortura måtte ha. Tilsvarende motregning vil skje i slakteoppgjør med mindre eller i den grad Nortura skriftlig har bekreftet å ville avstå fra slik motregning. Hvis Nortura har gitt produsenten en kredittramme i særskilt avtale, anses ikke dette som en slik avståelse av motregningsrett.

4. Forskudd på eggoppgjør - alternativ til utvidet kreditt

For kjøpere av unghøner til rugeeggproduksjon tilbys som alternativ til utvidet kredittid, en ordning med forskudd på eggoppgjør på beløp inntil tilsvarende fakturabeløpet for unghønene.

Forskuddet utbetales fra Nortura til kjøper av unghøner før forfall på unghønefaktura.

Forskuddet rentebelastes med Norturas medlemsrente fra (pt) 20 dager etter fakturadato og fram til kjøpesummen med renter og eventuelle omkostninger i sin helhet er betalt.

Forskuddet trekkes i eggoppgjør over 16 uker fra og med den uka hønene er 32 uker. Rentene beregnes og trekkes fortløpende ved hvert trekk i eggoppgjør. 

5. Tvister

Tvister mellom Nortura og medlem avgjøres i henhold til bestemmelsene i Nortura vedtekter.

Tvister mellom Nortura og kjøpere som ikke er medlem i Nortura, avgjøres i samsvar med bestemmelser i inngått leveranseavtale. 

6. Oversikt over standard avtaler og andre relevante avtaler

 • Avtale om oppal av foreldredyr mellom Nortura og Norturas oppalere. Disse vilkår inngår i de betingelser som fastsettes av rugeriet i henhold til oppaleravtalens punkt 6.
 • Avtale om leveranse av rugeegg fra rugeeggprodusenter til Nortura og Hå Rugeri. Disse vilkår inngår i de betingelser som fastsettes av rugeriet i henhold til punkt 6 i avtale om leveranse av rugeegg.
 • Avtale om leveranse av daggamle kyllinger fra Nortura og Hå Rugeri AS til slaktekylling-produsenter. Disse vilkår inngår i de betingelser som fastsettes av rugeriet i henhold til punkt 8 og 9 i avtale om leveranse av daggamle slaktekyllinger.
 • Avtale om leveranse av daggamle kalkunkyllinger fra Nortura til kalkunprodusenter.