Søk:

Meny

Verktøylinje

Prognose 2022 per juni: Små endringer i prognosen – fortsatt stort overskudd av egg

(22.06.22) Den reviderte prognosen fra Totalmarked kjøtt og egg viser et fortsatt stort overskudd av egg på 2 900 tonn før tiltak. For kjøtt er det også relativt små endringer fra siste prognose. Det forventes god markedsbalanse på kjøtt etter en lengre periode med stor underdekning av norskprodusert svin og storfe. Grensehandel og reiseaktivitet har tatt seg opp, og det ventes nedgang i salget.

LOGO Totalmarked kjøtt og egg

Prognose 2022 – per juni 2022

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-balanse

Reg.lager 1.1.22*

Storfe/kalv

90 300

103

9 000

102 000

93

- 2 700

367

Lam

19 000

100

606

19 100

89

400

0

Sau

4 800

97

200

4 800

93

200

0

Gris

133 400

99

1 900

138 200

93

- 2 900

0

Egg*

65 700

101

300

65 000

98

1 100

522

*) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2022. Tilførslene av egg er redusert med vel 1 800 tonn som følge av førtidsslakting.  

Storfe

Salget av helslakt av storfe ventes fortsatt å gå tilbake. Hittil i år har det vært en større underdekning som hovedsakelig er dekket opp av importkvoter og annen import. Det prognoseres et reguleringslager av storfe på nærmere 2 500 tonn ved utgangen av året. For året 2022 sett under ett viser prognosen et underskudd på om lag 2 700 tonn etter at importkvotene er tatt inn. 

Til sammen ventes det en økning i tilførslene på 3 prosent i 2022. Antall melkekyr går nå noe tilbake, men økt mordyrbestand de siste par årene gir flere kviger og okser til slakt. Ved siste dyretelling 1. mars økte ammekubestanden med vel 4 000 fra ett år tidligere. Det forventes fortsatt at en større andel av kvigene og oksene framfôres til tyngre dyr. I tillegg ventes det flere melkekyr til slakt som øker tilgangen av norskprodusert storfekjøtt i 2022.  

Det prognoseres en nedgang i den samlede mordyrbestanden i 2022 på grunn av en ventet nedgang i antall melkekyr.  

Gris

Det ventes nedgang i salget og mindre importbehov også av gris i resten av 2022. For året som helhet viser prognosen et markedsunderskudd på 3 000 tonn svinekjøtt, etter at importkvotene for fersk helslakt og ribbe er benyttet. Underdekningen hittil i år dekket av opp av annen import. Dette er om lag som sist prognosert.

Det er prognosert en nedgang i tilførslene på 1 prosent fra 2021. Nedgangen i bedekningene er noe større enn forventet effektivitetsøkning. Slaktegrisvektene forutsettes i prognosen å holde seg relativt høye på om lag 85 kg.  

Lam

Tilførslene av sau og lam prognoseres å gå ned med 1 prosent i 2022. Tall pr. 1 mars viser en nedgang i antall søyer på 1,5 prosent fra 2021 og det forventes tilsvarende nedgang i antall lam på beite. På lengre sikt synes dagens saubestand å være på et riktig nivå og det må være en ambisjon å beholde dagens kapasitet.  

Det prognoseres et reguleringslager av lam på om lag 400 tonn ved utgangen av året. 

Egg

Det er små endringer også i prognosen for egg. Overskuddet i 2022 ville blitt på om lag 2 900 tonn før tiltak. Vel 1 800 tonn av overskuddet er allerede avtalt tatt ut ved bruk av førtidsslakting. Prognosen viser at det blir behov for ytterligere førtidsslakting. Noe av eggene er anvendt til miljøfôr. 

Uten førtidsslakting er tilførslene beregnet å øke med 2,6 prosent fra 2021. Samlet salg av egg til dagligvare og industri ventes å gå tilbake med 1 – 2 prosent i 2022. Det ventes en fortsatt overdekning inn i 2023. Det er svært viktig at vi unngår ytterligere nyetableringer i en næring som nå sliter med en betydelig overproduksjon. Det vil ramme alle produsenter. 

Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg

LOGO