Søk:

Meny

Verktøylinje

Prognosen – redusert produksjon av gris og storfe i 2024

(15.11.23) Det er satt i verk flere tiltak for å redusere produksjonen og lagrene av storfe og gris. Engrosprisene ble redusert i august og nedgangen er videreført inn i 2024 for å bidra til økt salg. I tillegg er prisene på varer fra reguleringslager satt ned. For egg er det behov for noe økt produksjon.

Prognose 2024 – per november 2023

Produksjon

Tilførsler tonn

Endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Endring

Markeds-balanse

Prognose
reg.lager 1.1.24 *)

Storfe/kalv

84 000

- 6 %

9 000

98 200

  + 2 %

  - 5 200

7 000

Lam

17 100

0 %

1 250

18 200

 - 1 %

 + 200

0

Sau

4 800

 0 %

 

4 700

+ 7 %

 + 100

400

Gris

128 600

- 2 %

1 550

130 000

+ 1 %

+ 200

3 700

Egg  

65 600

0 %

1 400

68 300

 + 3 %

- 1 300

-

 *) Prognose reguleringslager ved starten på året inngår ikke i balansen for 2024.

Totalmarked kjøtt og egg har også en prognosetabell for 2023 per november på sine sider.

Storfe

Premiert kalveslakting settes i gang fra slutten av november og varer til og med mars 2024. Dette reduserer tilførslene i slutten av 2024 og i 1. halvår 2025. I tillegg reduseres prisen på slaktevekter over 375 kg på kvige og okse fra 11. mars 2024. Med full oppslutning om tiltakene gir det en effekt på om lag 1 500 tonn i reduserte tilførsler. Dette har vi forutsatt i prognosen for 2024. Selv om prisreduksjonen gjelder først fra 375 kg oppfordres sterkt alle storfeprodusenter til å levere lettere slakt.

Isolert for året 2024 viser prognosen nå en underdekning på vel 5 000 tonn. Markedssituasjonen for storfe vil likevel fortsatt bli preget av at vi går inn i året med mye på reguleringslagre. Forventede tilførsler og salg resten av 2023 gir et reguleringslager på vel 7 000 tonn ved utgangen av 2023.

Prisen på storfekjøtt er redusert for å øke salget. Det prognoseres en økning i engrossalget av storfe på 2 prosent i 2024.

Produksjonen ventes å gå ned med om lag 6 prosent i 2024. I tillegg til effekt av tiltakene skyldes dette hovedsakelig færre fødte kalver som følge av nedgang i kutallet i 2022 og 2023. Det er forutsatt noe lavere slakting av melkekyr som følge av signaler om økt kumelkbehov. Lavere produksjon vil bidra til å selge ut mye fra reguleringslageret fram til høsten 2024.

Lam

Lavere tilvekst i beitesesongen medførte utsatt slakting og det er sannsynlig at en del lam også i år blir holdt til etter telledato 1. mars 2024. Slaktevektene på lam er om lag uendret, og antall slakt ventes å gå ned med 5-6 prosent fra 2022. Dette gjør at det er beregnet en nedgang i bestanden på 1 prosent ved inngangen til 2024. Det var tomme reguleringslagre ved inngangen til 2023, men ved utgangen av året ventes det om lag 400 tonn sau, men bare små mengder lam på reguleringslager.

For året 2024 ventes det om lag markedsbalanse av lam, inkludert inntak av importkvotene. Det prognoseres et reguleringslager av lam på om lag 200 tonn ved utgangen av 2024. Markedet for sau og lam prognoseres å være i bra balanse også i 2024. Sauebestanden synes å være på et riktig nivå.

Gris

Det ventes en overdekning på 3 500 tonn svinekjøtt inneværende år. Vektgrensen for høyeste pris reduseres til 87 kg fra 1. januar og fram til sommeren. Med oppslutning fra alle svineprodusenter gir dette en effekt på om lag 2 000 tonn, og en nedgang i tilførslene på 2 prosent. Prisen på gris er redusert for å bidra til økt salg, og det prognoseres en økning i salget på 1 prosent i 2024.

På grunn av et betydelig reguleringslager ved inngangen til året er det nødvendig med ytterligere tiltak for å redusere produksjonen. Det er svært viktig at smågrisprodusenter reduserer bedekningene med 5 prosent for å ta ned produksjonen ytterligere. Dette er avgjørende for å håndtere overskuddet av gris.

Vi oppfordrer alle svineprodusenter som produserer smågris, og som har planlagt sanering uavhengig av årsak til å registrere dette. Det er mulig å registrere dine planer for sanering i Ingris. Mer informasjon om den tekniske løsningen og deling av data fra Ingris finnes på hjemmesidene til Animalia.

For smågrisprodusenter som ikke benytter seg av Ingris anbefaler vi at dere vurderer å ta dette verktøyet i bruk. Formålet med oversikten over saneringer i smågrisproduksjonen er at vi da kan søke Omsetningsrådet om midler for å forlenge saneringsperioden i smågrisproduksjonen og dermed redusere produksjonen av gris i en periode.

Egg

Samlet salg av egg til dagligvare og industri ventes å øke med 2 prosent i 2023, og det prognoseres en ytterligere økning på 2,5 prosent i 2024.

Salget av egg øker mer enn forventet. Det er en økning i forbruket av egg, og salget øker mer enn befolkningsveksten. Selv om eggprodusenter med midlertidig opphold i produksjonen gradvis vil gjenoppta sine leveranser vil det med prognosert salg være underdekning av norskproduserte egg i 2024. Det er rom for en liten økning i produksjonen for å møte det økte behovet for egg, men det er kort vei til overproduksjon.

Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg