• Fôring og stell av produktive søyer rundt lamming

    (Sist endret 29.02.24) Sauekontrollen syner at tal totalfødte lam ligg stabilt på i overkant av to lam pr søye og tal lam om hausten ligg på mellom 1,6 og 1,7 lam pr søye. Det bør vera eit mål å redusere denne forskjellen. Forsking syner at det er lam frå store kull som er mest utsette for å gå tapt.