Regelverk for nisjeproduksjon i Nortura SA

Paragraf 8 i Norturas vedtekter sier dette om leveringsplikten av slaktedyr og salg av produkter i konkurranse med laget:

Andelseierne har rett og plikt til å levere hele sin produksjon av egg og/eller av slaktedyr til Nortura SA, eller den som Nortura SA har godkjent for mottak.

Denne vedtektsbestemte leveringsretten og –plikten gjelder ikke for produksjon av fjørfe, som reguleres av de til enhver tid gjeldende produksjonsavtaler fastsatt av konsernstyret.

Unntatt fra leveringsretten og –plikten er slakt og egg til eget forbruk, til kårfolk og ansatte på gården.

Et medlem skal ikke opptre i konkurranse med Nortura SA. Dersom det foreligger særlige forhold, kan det gis dispensasjon fra konkurranseforbudet og/eller leveringsplikten etter retningslinjer fastsatt av konsernstyret.

Regler for dispensasjon fra bestemmelsen i vedtektene § 8

 1. Hvem skal søke
  Betingelsen for å drive nisjevirksomhet er at det søkes om dispensasjon fra leveringsplikten for virksomheten, og at det gis opplysninger om virksomheten med tanke på omfang, kunder, produkter og andre relevante opplysninger, jfr. søknadsskjema.

  Aktive medlemmer som har leveranse til laget skal søke om dispensasjon fra vedtektene. Søknaden skal sendes til Nortura medlemssenter.
   
 2. Betingelser for å få dispensasjon
  Tenk gjennom hvordan du vil gjennomføre nisjeproduksjonen og nisjesalget. Det er viktig at markedsføringen av nisjeslakt ikke svekker kvalitetsomdømmet på ordinære slakt. Det er en betingelse for dispensasjon at nisjemedlemmene ikke opererer med dumpingpriser, og at det i omsetningen ikke benyttes Gilde sine bakker eller etiketter av noe slag.

  Dispensasjon gis primært for salg direkte til forbruker. Det kan gis dispensasjon for leveranser til detaljist og storhusholdning, men det er da en forutsetning at varestrømmen er godkjent av Nortura på forhånd.

  Det gis ikke dispensasjon for leveranser til grossist eller til foredlingsbedrift, unntatt når disse utfører et skjære- eller pakkeoppdrag for medlemmene. Medlemmene skal stå som eiere og ansvarlige for videre salg av produktene til detaljist eller storhusholdning.

  Dersom en gruppe produsenter skal samarbeide om å betjene en eller flere nisjekunder, skal disse produsentene organisere seg i lag, med valgt ledelse, som på vegne av gruppen forhandler med Nortura om rutiner og logistikk. Hver enkelt deltaker i gruppen/laget må søke om dispensasjon.
   
 3. Innmelding, avregning, tilbakekjøp av nisjeslakt og bearbeiding
  Nisjeslakt meldes inn på egen avtale og avregnes på vanlig måte med ordinær avregningspris og de ordinære tillegg med unntak av avtaletillegg og de tillegg Nortura tar igjen i markedet.

  Nisjeslakt kjøpes tilbake av produsent for gjeldende engrospris. Det innvilges ikke betalingsutsettelse for fakturaer som gjelder nisje. Mislighold kan føre til at avtalen opphører.

  Nortura står ikke ansvarlig for eventuelle økonomisk tap produsenten måtte ha som følge feil som måtte oppstå under Nortura sitt ansvar.

Tilbake til Nisjeslakt

Relatert informasjon