Søk:

Meny

Verktøylinje

Lammesesongen 2018

Totalmarkedssituasjonen og prisutsikter for lammesesongen

Foto: Kari Sandviken Rusten

Markedet og lagersituasjonen

I prognosen fra juni er det prognosert et overskudd på ca. 1 900 tonn sau og lam i løpet av 2018. En forutsetter da at det meste av importkvotene kommer inn. Basert på tall fra søknad om produksjonstillegg per 1. mars 2018, fostertellinger og slakting etter 1. mars, er det beregnet at bestanden av sau og lam vil bli ca. 3 prosent lavere ved beiteslipp denne sommeren sammenlignet med 2017. Slaktevektene for lam i prognosen er satt til gjennomsnittet av de siste fem årene. Det betyr en snittvekt på 18,8 kg, 0,7 kg høyere enn i fjor. I 2017 fikk vi stor saueslakting på slutten av lammesesongen på grunn av endra telledato for dyretilskudd. Saueslaktinga etter nyttår i 2018 ble tilsvarende redusert. Det prognoseres derfor med en redusert produksjon på 6,5% eller 1 740 tonn. Hadde vi ikke hatt den ekstraordinære saueslaktinga i 2017, så hadde den prognoserte produksjonen i forhold til 2017 vært omtrent stabil. Dette skyldes da at det er prognosert med tyngre lam i år enn i fjor.

I prognosen er det videre lagt til grunn en reduksjon i engrossalget av helt slakt på 13 prosent sammenlignet med 2017. Fjorårets salg var kraftig drevet av prisreduksjon ved salg av helt slakt fra reguleringslager og kampanjer rettet mot handelen. Slike tiltak benyttes også i år, men ikke i samme målestokk. I tillegg ser vi at salget av helt slakt er redusert i år fordi industrien bygger ned egne lager. Når prognosen fra Nortura Totalmarked viser overskudd, er det viktig at aktørene gjør sitt ytterste for å gjøre salgsprognosen til skamme.

Ved inngangen til dette året lå det nesten 2 900 tonn sau og lam på reguleringslager. Over halvparten av lageret var sau og ung sau. I løpet av første halvår er det lagt inn ytterligere 500 tonn. Ca halvparten av dette volumet var også sau og ung sau. Samtidig har det vært en del uttak, og ved utgangen av juni er det vel 2 000 tonn på lager.

Slik det ligger an nå, vil vi gå inn i ny sesong med en betydelig mengde sau på reguleringslager. Interessen for å ta ut lam er større og hvis det fortsetter, har vi håp om at lammelageret er tømt før vi går inn i ny slaktesesong. Den største utfordringen nå er med andre ord opphopningen av sau.

Importen av lam så langt i år er noe høyere enn i samme periode i fjor, men betydelig lavere enn i de foregående årene.

Prognosen for 2018 viser med andre ord at vi fremdeles har en overproduksjon, spesielt på sau. For å få en bedre markedsbalanse og grunnlag for å heve prisen, oppfordrer derfor Nortura Totalmarked sauebøndene om å redusere antall søyer med 4 prosent. I tillegg bør en vurdere egen utrangeringsstrategi. Ca 25 % av søyene blir skifta ut hvert år. Dersom alle greier å komme ned på en påsettprosent på 22 eller lavere, vil vi få en fordeling mellom saue- og lammeslakt som er bedre tilpasset markedet.

Prisforventninger til årets lammesesong

Konsernstyret i Nortura har vedtatt å holde engrosprisen på lam fra 1. halvår 2018 uendret inn i 2. halvår. Det innebærer tilnærmet samme prisnivå som i lammesesongen 2017. Omsetningsavgiften i 2. halvår er også på nivå med fjoråret. 

Vi ønsker lammene like tidlig som i fjor

Butikkjedene ønsker også i år å komme tidlig i gang med lammesesongen, og legger opp sine kampanjeplaner etter det. Det innebærer at vi må legge opp en prisløype som stimulerer til å slakte lammene så tidlig at vi blir leveringsdyktige når sesongen er på topp i butikkene. Jo mer lam vi selger i sesongen, jo mindre overskudd vil vi få. I fjor fungerte dette bra, vi var leveransedyktige hele sesongen, samtidig som slaktekvaliteten var god. Vi ønsker oss derfor ca. samme tilførselskurve og slaktekvalitet som i fjor.

Naturlig sanketidspunkt varierer mellom landsdelene, og ikke alle produsenter vil ha samme mulighet til å levere lam når prisen er på topp. Uansett sanketidspunkt, vil alle ha mulighet til å tilpasse leveransene til prisnedtrappinga i siste del av sesongen. Dessuten er det viktig å ha med seg at det kommer alle saueprodusentene til gode at noen leverer lam tidlig, slik at vi er med når kjedene starter sine kampanjer. Det er også et moment i denne sammenhengen at slike naturgitte forskjeller er ett av de elementene som distriktstilskuddet skal kompensere for.

Avregningsprisen til lammeprodusenten består av flere element; engrospris, omsetningsavgift, grunntilskudd og sesongtillegg. Det er endringer i alle disse som danner prisløypa gjennom sesongen. Eventuelle endringer i skinnverdier virker også inn. Markedet for skinn svinger med moter og trender og for øyeblikket er skinnverdien lav.

Prognosen for endring av avregningspris, grunntilskudd og sesongtillegg, sammenlignet med foregående uke i høst ser slik ut:

Uke Dato Prisendring Prisendring
(ny korrigert)
27 02.07.2018 kr 0,50  
32 06.08.2018 kr 7,90  
35 27.08.2018 - kr 0,50 - kr 2,00
36 03.09.2018 - kr 1,50  
37 10.09.2018 - kr 2,00  
38 17.09.2018 - kr 2,50 - kr 1,50
39 24.09.2018 - kr 2,30  
40 01.10.2018 - kr 1,80  
41 08.10.2018 - kr 1,00  
46 12.11.2018 - kr 1,00  


Se også Prisprognosen skal stimulere til tidleg slakting av lam

Figuren under viser prisprognosen for sesongen 2018 sammenlignet med i fjor. Den viser at prisen i år trappes ned med samme beløp uke for uke som i 2017. Når det gjelder prisnivå i 2018, tas det forbehold om endringer i slaktekostnader, skinnverdier, m.m. som ikke er kjent på det tidspunktet dette skrives (se informasjon fra 27. august 2018 Korrigert prisløype). 

Prisprognose lam


Konsentrert slakting av sau 

Som i fjor forventer vi mye saueslakting i sesongen. For å få en god avvikling av slakting, skjæring og salg, er det avgjørende at vi klarer å styre saueslaktinga utenom ukene med mest lammeslakting. Derfor ønsker Nortura å stimulere til konsentrert slakting av sau i starten og mot slutten av lammesesongen. I disse periodene har vi bedre kapasitet til å ta vare på sauen. I tillegg er det viktig at slakteriene har full konsentrasjon om å få nok lam ut i markedet i de mest hektiske ukene av sesongen.

På møtet i Omsetningsrådet 23. august ble det bestemt at omsetningsavgifta på sau skal reduserast med kr. 2,- i vekene 43-48 (22. oktober - 30. november).

Bakgrunnen for det er at slakteria er bekymra for stor saueslakting i den tyngste lammesesongen. Dette kan føre til at ein del må skyve både på sau og lam til tross for lite fôr heime. Vi håper difor fleire vurderer å vente med saueslaktinga. 

Prisforskjellen blir da slik:

Korrigert prisløype

Se informasjon fra 27. august 2018 Korrigert prisløype

» Avregningspriser småfe

» Leveringsvilkår småfe

» Leveringsvilkår økologisk avtale