Dette er Matkjedeinformasjon (MKI)

(02.01.23) Matkjedeinformasjon, ofte forkortet som MKI, er informasjonen om dyret og hvordan det har hatt det på gården. For eksempel om dyret har vært medisinert, om dyret kommer fra en besetning med restriksjoner grunnet smittsomme sykdommer, eller om dyret har et avvik som krever tilpassing på inntransport eller slakteri. 

Denne informasjonen skal slakteriene og Mattilsynet ha senest dagen før dyret blir slaktet.

Slik kan man sikre at dyr med tilbakeholdelsesfrist grunnet antibiotikabehandling, eller at buskaper med restriksjoner, ikke blir slaktet og kommer inn i varestrømmen.

Kravene om å levere Matkjedeinformasjon kom i 2010 og var starten på en langt mer moderne kjøttkontroll. Tidligere hadde Mattilsynet kontrollert dyret rett før slakt og rett etter slakt. I 2010 kom det krav om også å kontrollere hele kjeden bakover i primærproduksjonen.

Viktig melding fra norske slakterier

Rett rapportering av MKI (matkjedinformasjon) er viktig. En samlet bransje og Mattilsynet ser at ikke alle følger kravene. Det kan få følger for mattrygghet og dyrevelferd, - les viktig melding.

 

Spørsmål og svar om matkjedeinformasjon i praksis hos bonden


Hva er matkjedeinformasjon?

 • Matkjedeinformasjon (MKI) er informasjon om helsesituasjonen i en husdyrbesetning og for de dyr som skal slaktes. For eksempel om dyret er behandlet med medisiner, om det er eller har vært spesielle sykdommer på gården. Om dyret trenger ekstra tilpasning og oppfølging ved inntransport og ved ankomst på slakteriet.

Er dette nytt?

 • Alle norske slakterier har forholdt seg til MKI siden det ble innført i 2010. Nytt av 2021 er blant annet måten slakteriene rapporterer MKI til Mattilsynet på. Denne informasjonen skal nå sendes senest klokka 12.00 virkedagen før slakting. Slik sitter Mattilsynet til enhver tid med oppdatert informasjon om dyr som skal slaktes påfølgende dag. Det gir økt sikkerhet og det reduserer faren for at informasjon glipper.

Hva skal du gjøre i forbindelse med innmelding av gris?

 • For å kunne lagre innmeldingen må du svare ja eller nei i feltet om grisen har tilgang til uteareal. Ved avvik må du huke av for en eller flere av følgende tilstander: Behandlet framfall/prolaps, bogsår, brokk, gamle bruddskader, gjensittende sting etter operasjon, halesår med skorpe, helt eller delvis blind, medfødt skavank, svak halthet.
 • Melder du på ei gruppe på 80 dyr, og to av grisene har et grodd halesår krysser du av for avvik for halesår. I fritekstfeltet skriver du hvordan dyret er merket. Dette kan for eksempel være med et kryss på ryggen med en fargespray. 

Hva skal du gjøre i forbindelse med innmelding av storfe?

 • Ved avvik må du huke av for en eller flere av følgende tilstander: Svak halthet, brokk, behandlet framfall/prolaps, gjensittende sting etter operasjon, delvis avstøtt jur, gamle bruddskader, medfødt skavank, helt eller delvis blind, vomiskinn.

Hva skal du gjøre i forbindelse med innmelding av småfe?

 • Ved avvik må du huke av for en eller flere av følgende tilstander: Svak halthet, brokk, behandlet framfall/prolaps, gjensittende sting etter operasjon, delvis avstøtt jur, gamle bruddskader, medfødt skavank, helt eller delvis blind, vomiskinn.
 • Melder du på ei gruppe på 80 dyr, og to av dyrene har f.eks. vomiskinn krysser du av for avvik for vomiskinn. I fritekstfeltet skriver du merkenummer på dyret, eller hvordan dyret er markert (f. eks. blå strek i panna). 

Når er siste frist for å melde om Matkjedeinformasjon (avvik/medisinbruk osv)?

 • Siste frist for å melde om avvik på alle dyreslag, eller bytte individ på storfe, er klokka 08.00 virkedagen før henting. Merk at hvis du skal levere søndag eller mandag, må endringene gjøres innen klokka 08.00 fredag.

Hvorfor er fristen for MKI satt til 08.00 virkedagen før slakting?

 • Fristen er satt til klokka 08.00 slik at planleggerne i Nortura skal få tid til å legge inn rett individ, vurdere MKI, tilpasse transport og eventuell prioritere slakting, før informasjonen går til Mattilsynet senest klokka 12.00.

Hva skjer dersom ei ku blir halt etter at fristen for MKI er utløpt?

 • Merk dyret og få transportør til å vurdere transportdyktighet og om dyret kan transporteres som planlagt. Dersom dyret kan transporteres som skal det følges av egenerklæringsskjema (som i dag).  
 • Det vil fortsatt være mulig å bytte dyr (storfe) etter innmelding, men det må skje så tidlig som mulig.

Kan jeg fortsatt levere storfe som hasteslakt?

 • Ja, det er mulig. Men det må være en dyrevelferdsmessig årsak til hasteslakt. Tilstander som aksepteres er for eksempel høyt celletall (pga fare for å utvikle mastitt), spenetråkk, andre akutte skader som ikke bryter med krav til transportdyktighet. Dersom du har et hasteslakt må du fylle ut egenerklæringsskjema som skal følge med dyret inn til slakteriet. 

Skal man merke småfe og svin som har avvik?

 • Ja. Både småfe og gris med avvik skal merkes, slik at sjåføren kan sjekke dyrene og vurdere om de er transportdyktige og slik at tilsynsveterinær kan kontrollere de når de kommer på slaktefjøs.

Hvordan skal småfe merkes?

 • Ved innmelding til slakt huker du av boksen for avviket. I tekstfeltet skriver du nummer på øremerke, eller hvordan dyret er markert (f. eks. blå strek i panna). 

Hvordan skal gris merkes?

 • Ved innmelding til slakt huker du av boksen for avviket. I tekstfeltet skriver du hvordan dyret er merket. For eksempel med merkespray.

Dyreholdet ditt må være registrert  

 • Dersom du ikke har registrert dyreholdet ditt hos Mattilsynet vil innmeldingen din bli avvist på «Min side». Du må registrere dyreholdet ditt hos Mattilsynet før Nortura har lov til å motta dyret til slakt. Dersom det er mindre enn 60 dager siden du registrerte dyreholdet hos Mattilsynet, må du fylle ut et eget skjema for utvidet MKI som du må sende inn til medlem@nortura.no før slakt kan meldes inn. 

  Ta kontakt med Nortura medlemssenter for nærmere veiledning om hvordan gå frem.