Ny dyrehelseforskrift – smittevernplan

(26.11.18) I sommer fikk vi en revidert dyrehelseforskrift. Dette er en omfattende forskrift som omfatter alle dyreslag. Her tar vi med noen sentrale elementer.

Smitteforebygging

Mye av de krava som stilles her er godt kjent for eggprodusentene fra før, slik som oppdeling i ren og uren sone med smittesluser. Det kreves nå at "Inngangen til bygninger med dyr skal være merket med oppslag om at det bare er adgang hvis dyreholderen tillater det". KSL Matmerk har nå laget vannbestandige plakater egnet til dette bruket. Disse har alt ankommet pakkeriene, og vil bli distribuert i løpet av høsten.

Smittevernplan

"Dyreholdere i næringsretta dyrehold skal ha rutiner som sikrer godt smittevern. Rutinene skal beskrives i en skriftlig smittevernplan. Den skal inneholde en plantegning over dyre- og persontrafikken, være tilpassa hvert enkelt dyreslag og omfatte hele driftsopplegget" (§ 8 i forskriften).

Planen skal beskrive hvordan ulike forhold som påvirker smittevern løses på det enkelte bruk.

For å gjøre utarbeidelsen av planen enklere for den enkelte eggprodusent, har vi laget en mal, så kan hver produsent stryke og forandre etter hva som er tilfelle på sitt eget bruk.

Smittevernplan MAL word. / Smittevernplan MAL pdf.

KSL Matmerk har også laget en plakat tenkt brukt til å lage den nevnte plantegningen. Denne sender vi også ut sammen med stopp-plakaten. Lenke KSL

Utover denne planskissen skal også smittevernplanen beskrive

  • Hvordan dyr tas inn og ut av dyreholdet
  • Hvordan god dyrehelse sikres ved livdyrkjøp
  • Rutiner ved eggleveranse
  • Hvordan smitte fra egen og innleid arbeidskraft hindres
  • Hvordan persontrafikken inn og ut av dyreholdet foregår
  • Hvordan kadaver, gjødsel og avfall håndteres og hentes
  • Hvordan fôrhygiene, vannhygiene og hygiene av strø, redskaper og utstyr sikres
  • Bruk og oppbevaring av desinfeksjonsmidler
  • Hvordan risikoen for å spre smitte ved krysstrafikk mellom dyr, mennesker og kjøretøy kan reduseres

Dyreholderen skal sikre at alle som arbeider i dyreholdet, kjenner og følger smittevernplanen. Planen skal oppdateres årlig og legges fram når Mattilsynet ber om det (§ 8)

Dette synes kanskje litt voldsomt. Men dette er det jo allerede rutiner på i vår produksjon. Det nye er at det nå skal nedtegnes. Så kan det faktisk føre til en økt bevisstgjøring av viktigheten av gode rutiner, og at alle som har ærender i huset må kjenne til husets smittevernrutiner. Vi regner med at denne planen blir tema når avtaleveterinær og/ eller konsulent er på besøk i månedene framover.

Kompetansekrav

"Dyreholdere i næringsretta dyrehold skal ha gjennomført et kurs i dyrehelse. Kravet gjelder ikke dyreholdere som kan dokumentere kompetanse i dyrehelse på agronomnivå eller høyere" (§ 7)

KLF og Nortura har søkt Mattilsynet om å få godkjent hhv Fjørfeskolen/ Kompetanseskolen for å dekke kompetansekravet i § 7. Dette ut fra at cirka én av fire dager på dette kurset spesifikt omhandler temaer relatert til dyrehelse. Denne søknaden fikk vi positivt svar på for et par uker siden.

Smittevernplan Stopp-plakat
Disse to plakatene, som Matmerk har laget, vil bli distribuert via våre eggpakkerier løpet av de nærmeste ukene.