Status for fjørfenæringas handlingsplan mot resistente bakterier i 2016

(22.03.17) Næringa bygger systematisk kunnskap om effektive tiltak mot ESBL. Mål og strategier står fast.

Kyllinghus

Målsettingen for arbeidet med handlingsplanen 2016 er overvåking og reduksjon av resistente bakterier i norsk fjørfeproduksjon. Handlingsplanen beskriver tiltak innenfor følgende seks områder; Kunnskapsoppbygging, Krav ovenfor eksportør, Overvåking og kartlegging, Smittevernrutiner og –praksis, Antibiotikatilråding og Kommunikasjon. Effektive tiltak skal hindre spredning resistente bakterier gjennom verdikjeden.

Resultater
Gjennom erfaringer og et forskningsprosjekt som ble avsluttet i 2016 er det framkommet økt kunnskap om risikofaktorer for ESBL, som legger grunnlaget for bedre rutiner i næringa bl.a. et økt fokus på vask og desinfeksjon. Undersøkelser i næringas egen regi viser videre at andelen ESBL-bærende E. coli blant det totale antall E. coli, gjennomgående ligger på under 1 promille.

Eksportørene følges opp i tråd med kravene i handlingsplanen, som blant annet innebærer revisjon av rugerier og krav om fravær av forebyggende behandling med antibiotika. I 2016 har 89 partier med importerte rugeegg av foreldredyr kylling blitt prøvetatt den dagen de klekkes i Norge. Av disse var 32 partier positive for ESBL-bærende E. coli. Resultatene er fulgt opp ovenfor eksportør og årsaksforhold er kartlagt. Forbedringstiltak er gjennomført og importene siste 3 mnd. har i all hovedsak vært negative. Totalt 52 og 62 oppals- og rugeeggflokker av kylling ble prøvetatt med funn av ESBL i hhv. 23 og 16 av disse. Prøver tatt i regi av varemottakerne viser en klar nedgang i ESBL-forekomst i slaktekyllingflokker sammenlignet med ved oppstart av handlingsplanen.

Kalkun var også en del av handlingsplanen i 2016. ESBL- bærende E. coli ble ikke funnet i noen av de totalt 9 prøvene som ble analysert i 2015.

Fokus på informasjon om smittevern, vask og desinfeksjon er videreført, blant annet gjennom produksjon av opplæringsfilm. Bruken av antibiotika i slaktekyllingproduksjonen er fortsatt svært lav. Tall fra fagsystemet HelseFjørfe viser at kun fem flokker ble behandlet med antibiotika i 2016. Videre ble 21 kalkunflokker, men ingen konsumeggflokker behandlet med antibiotika.

Antibiotikaresistens har vært et jevnlig tema i både fagblader, møter og presse gjennom 2016. Resultatene fra en spørreundersøkelse blant produsenter i 2015 har lagt grunnlag for flere målretta artikler i fagblader for produsentene. Kunnskapsutveksling og dialog innad i næringa og mellom næringa og FOU-miljøer og berørte myndigheter har hatt høy prioritet også i 2016.

Arbeidet fortsetter
Tre år med handlingsplan mot resistens har gitt økt kunnskap og bedre grunnlag for effektive tiltak. Dette innebærer at eventuell forekomst av ESBL gjennom verdikjeden kan reduseres raskere enn tidligere. Bransjen har vedtatt en ny handlingsplan for 2017 som i stor grad viderefører arbeidet fra 2016. God dyrehelse, forebyggende arbeid og godt smittevern i fjørfeproduksjonen er en forutsetning for å nå målet for 2017, som er videreført fra 2016.


Artikkelen er fra Animalia