Feillagte egg i frittgående systemer

(27.01.22) Et forhold som betyr mye for den som har sitt daglige virke i et hønsehus er i hvilken grad hønene legger sine egg i verpereiret. Det tar tid å plukke feillagte egg, og i tillegg øker behovet for eggvasking også vesentlig med mye feillagte egg. Og med økt vasking, noe avhengig av vaskemetode, øker også klinkuttaket.

Av: Sverre Rædergård, Team Egg

Et annet element som også har betydning er matsikkerheten: Man skal være 100 % sikker på at de løsegga man plukker er ferske. Det er alltid en fare for at det egget som plukkes har ligget skjult i strøet. Som ledd i internkontrollen på pakkeriene våre knekkes ukentlig til sammen flere hundre egg som er tatt ut av bloddetektoren. Denne detektoren tar også ut egg hvor forråtnelsesprosessen har startet, og hver uke finner vi noen egg som er i ferd med å gå i oppløsning.

Tallenes tale

Graf gjennomsnittlig antall feillagte egg per dag

Vedlagte graf viser gjennomsnitt og spredning for feillagte egg. Vi ser at gjennomsnittet øker til 400 egg ved 22 uker og reduseres gradvis til ca 200 egg ved 30 uker. Det som er like interessant er at spredningen er stor. I grafen er det avmerket 1. og 3.kvartil (forklaring av begrep: dersom vi har 100 besetninger, er 1.kvartil besetning nr 25 og 3.kvartil nr 75. Alle nye statistikkprogram bruker nå kvartil i stedet for det tidligere mye brukte høyeste og laveste fjerdedel). 1.kvartil ligger rundt 100 egg, mens 3.kvartil ligger på 400 egg. Og da ligger altså en fjerdedel av flokkene over dette nivået!

Årsaker til feillagte egg

Det kan variere fra hus til hus om det er golvegg eller aviaregg som er det største problemet. Gjennomsnittlig betraktet har det nok vært en utvikling fra golv- til aviaregg.

Dersom det er aviaregg som er utfordringen:

Hvordan er lysstyrken oppe på aviaret? Erfaringer viser at lysstyrken oppe på aviaret kan påvirke antall egg på toppen relativt mye. Men man må alltid foreta en avveining mellom effekt på feillegging av egg og hvordan lysstyrken påvirker adferden til hønene. Merker man at hønene blir urolige, må man justere ned lysstyrken igjen. Jeg bruker å si at «det er hønene som bestemmer».

Hvordan er luftstrømmen oppe på aviaret? Dersom styringsklaffer på veggventilene er slik innstilt at man får lune områder med helt stillestående luft oppe på aviarene, kan dette bli områder hvor det legges egg. Manglende undertrykk kan ha samme effekt. Eller feil innstilte luftblandere i anlegg med luftinntak via luftblandere.

De fleste anlegg har fôringsrekker på toppen av aviaret. Noen praktiserer å ikke kjøre fôrkjeden på toppen ved første fôring. Da må hønene ned for å få fôr, og derved passerer de redet. Noen kjører heller ikke siste fôring, da rester av fôr neste morgen kan ha samme effekt som første fôring.

I en del flokker er det svært tett med høner på toppen av aviaret, dette kan også bidra til mer feillagte egg på toppen. Noen oppdrettere og produsenter har av den grunn forandret lysslukkerekkefølgen i dimmeprogrammet slik at lyset inne i aviaret slukkes til sist, med det mål å få en bedre vertikal fordeling av hønene.

Dersom det er golvegg som er utfordringen:

Når strømengden på golvet øker, øker også gjerne antall golvegg. Det blir lettere for høna å lage seg et attraktivt reir.

Se grafen under som viser eksempel på dette. Ved 27 uker var antall golvegg 120, så økte det jevnt og trutt til 380 ved 60 ukers alder. Her var det ikke skyflet ut strø underveis.

Strømengden bør optimalt ligge på en til to tommer.

Graf feillagte egg per dag

Man bør unngå skyggepartier på golvet. Vi har eksempler på at når en defekt ledslange under aviaret har blitt erstattet av en ny, til og med sent i innsettet, så har antall golvegg i dette området blitt drastisk redusert.

Man bør unngå lune partier med null luftbevegelse. Noen bruker sirkulasjonsvifter for å bidra til dette.

Golvegg har en tendens til å komme i hjørner. Sperr derfor av alle fire hjørner (eller flere når huset er seksjonert) med netting eller plater.

Sterkt lys motvirker også golvegg, men man må også her selvsagt balansere i forhold til dyras velferd og adferd.

Et velkjent råd for å hindre golvegg er å dressere hønene til å overnatte i aviaret. Dette ser ut til å ha blitt mye enklere i de siste årene, hønene ser ut til å være «godt dressert» hos oppdretterne.

Golvegg under aviaret er det mest arbeidsomme å plukke. Mange bruker av den grunn grinder. Disse bør imidlertid ikke brukes unødvendig lenge, da de reduserer tilgjengelig bruksareal, samt at de påvirker «dyreflyten» i huset negativt. En vesentlig forbedring har skjedd ved at disse stengslene i den siste generasjon aviarier har fått automatisk åpning- og lukkefunksjon, og kan stenges kun første del av lysdagen mens eggleggingen foregår.

Dyretetthet

En faktor som kan påvirke andel feillagte egg både på golv og i aviar er dyretettheten. I følge holdforskriften skal det være maksimum 120 høner pr m2 fellesreir. Er hønene skjevt fordelt i anlegget vil vi få et større antall i deler av huset. Et ikke uvanlig tilfelle er at det er mindre tetthet i nedre del av huset grunnet temperaturforskjeller (utett gjødselglugge, dårlig isolert port og gavlvifte). Selv om 120 dyr pr m2 er tillatt er det rett og slett lurt å ha overkapasitet med reirfasiliteter. Dette gjelder forøvrig også andre fasiliteter som for eksempel antall cm vagleplass pr dyr.

Reirets attraktivitet

Trekk inn mot reiret gjør selvsagt ikke reiret spesielt attraktivt. Avstand til reiret er også en faktor som har betydning. Ved separate verpereirreoler midt i rommet, kan det bli litt langt fra ytterst i rommet til reiret. Slike reoler har også to etasjer med reir, og hønas instinkter gjør at hun primært søker øverste etasje, og om lag 70 % av eggene blir lagt i denne etasjen. Da kan det rett og slett være en ide å gjøre øverste etasje litt mindre attraktiv. Noen gjør dette ved å fjerne noe av plastdekket foran reiret slik at det blir lysere.

Kan feillagte egg også tiltrekke seg andre høner til også å legge egg samme sted? Dette er sannsynlig, derfor er det ikke bra at for eksempel golvegg blir liggende for lenge. Det kan også utvikle seg en adferd hvor hønene begynner å spise egg. Aviaregg bør imidlertid få ligge til verpinga er over, klatring i aviaret under verping kan forstyrre hønene.

Avslutningsvis minner jeg om starten på artikkelen, hvor vi så at variasjonen i andel feillagte egg er stor. Dette betyr også at det er muligheter for å påvirke resultatet, og dermed få en mer rasjonell arbeidsdag med økt matsikkerhet som bonus!