Tiltak for en campylobacterfri sommer

(03.07.24) I Europeisk sammenheng er vi i Norge sammen med enkelte andre nordiske land i en helt egen, gunstig klasse når det gjelder campylobactersmitte i slaktekyllingbesetninger. Dette er en status vi er opptatt av å opprettholde, og for å få til det er det viktig at alle er nøye på smittebeskyttelsestiltakene i besetningene.

Uteområde:

 • Plassere gjødsla fra forutgående innsett mer enn 50 meter fra produksjonsenheten, og på avrenningssikker grunn.
 • Opprettholde en vegetasjonsfri sone på minimum 2 meter fra husveggen.
 • Holde beitende husdyr mer enn 10 meter fra produksjonsenheten. Vær også obs ved spredning av husdyrgjødsel!
 • Ajourholde åtestasjoner eller påse at skadedyravtaler blir fulgt etter intensjon.
 • Fjerne fôrspill under fôrsiloer og der det ellers måtte være fôrspill.
 • Sikre inntaksluft med netting, og påse at nettingen ikke er gjengrodd med støv og skit. Finnes det inntaksluft fra deler av loft eller låve hvor det er tilgang til gnagere og fugl, må det etableres ordning så disse ikke kan oppholde seg på netting over luftinntak eller på annen måte kan komme i kontakt med dyrerom.

Mellom innsett:

 • Gode vaskerutiner! La huset få tørke godt opp i forkant av neste innsett, alternativt fyre for rask opptørking. Rense UV-filter (for de som har krav om dette), samt skifte pære hvis dette ikke er gjort siste året.
 • Holde porter lukket i tomperioder mellom innsett, og holde dører og vinduer lukket i birom. Må disse holdes åpne, skal det være innsatt finmasket netting som tetter godt mot karm.
 • Etablere sikre rutiner for innkjøring av flis (strømateriell). Vask og desinfeksjon av hjul på kjøretøy med mer.

Gjennom innsettet:

 • Bruk slusa riktig. Hver gang!
 • Holde birom rent og ryddig, samt fjerne unødvendige elementer i forhold til produksjonen.
 • Lagre rull(er) for papir som benyttes til fôring de første dagene i plast og smittefritt.
 • Være bevisst og tenke smittepress i enhver handling dere foretar opp mot produksjonen. Vask og desinfiser alt utstyr og alle redskaper som tas inn i husdyrrommet! Det gjelder også redskap/utstyr du bærer ut døde dyr i.

NB!

Ved påvisning av campylobacter i forutgående innsett, må gjødsla plasseres så langt vekk fra egen og andres fjørfeproduksjon som mulig. Gjødsla skal tildekkes.

Næringa har gjennom handlingsplan mot campylobacter en forpliktelse til å følge opp positive funn i besetninger. Da pressperioden er sammenfallende med redusert bemanning på grunn av ferieavvikling, ber vi produsentene om å etterspørre denne oppfølgingen dersom kontakt ikke er etablert umiddelbart etter utslakting.

Mer info

Se gjerne på Veterinærinstituttet CamCon for å se på et E-learning kurs eller å laste ned en "Best Practice Manual" (håndbok/veiledning) om Campylobacter og Campylobacter-smitte.