"Tråputetrappa"

Dyrevelferdsprogram slaktekylling:

(15.05.13) Vi har tidligere skrevet artikkelen "Dyrevelferdsprogram slaktekylling: Hva må du ha på plass til 1. juli?" om hva du som slaktekyllingprodusent må ha på plass når de nye endringene i Forskrift om hold av høns og kalkun og Dyrevelferdsprogram slaktekylling trer i kraft. Nå vil vi fortelle mer om "tråputetrappa", det vil si om hvordan tillatt dyretetthet i det enkelte hus vil bli bestemt utfra oppnådde tråputeresultater.

Av: Marlene Furnes Bagley, Animalia og Hilde Bryhn, Nortura

Tråputepoeng
Vurderinger av tråputene på slaktetidspunktet anses i dag som den velferdsindikator som gir best informasjon om miljøet i huset og dyrevelferden i flokken. Tråputeprogrammet gjelder for alle flokker/besetninger og innebærer at minst 100 føtter fra hver flokk bedømmes av sertifisert personell eller ved bruk av godkjent teknologisk løsning, for eksempel kamera.

Tråputene klassifiseres i tre ulike klasser:

  • Klasse 0: Uten anmerkninger
  • Klasse 1: Lett skade, små lesjoner
  • Klasse 2: Grov skade, alvorlige lesjoner

Tråputepoeng for et innsett beregnes slik:

antall/andel klasse 0 x 0
+ antall/andel klasse 1 x 1
+ antall/andel klasse 2 x 2
= tråputepoeng for innsettet (0-200)

der 0 er beste resultat og 200 dårligste.

Tråputepoeng for innsett deles inn i tre nivåer:

  • Nivå A (tilfredsstillende): poengsum 0-80
  • Nivå B (ikke tilfredsstillende): poengsum 81-120
  • Nivå C (uakseptabelt): poengsum 121-200

Tiltak ved ulike tråputenivå:

Nivå A: Ingen tiltak, men driftsenheten mottar tilbud om rådgivning fra sin varemottaker ved over 40 i tråputepoeng.

Nivå B: Tiltak:

  • Produsenten skal straks søke råd hos besetningsveterinær, ventilasjonsfirma og/eller hos annen rådgiver med relevant kompetanse. Det settes opp en plan for oppfølging og gjennomføring av tiltak/lukking av avvik.
  • Tiltaksrapporten, inkludert produsentens plan for oppfølging av tiltak, sendes på forespørsel til varemottaker.
  • Ytterligere besetningsoppfølging ved gjentatt nivå B vurderes av produsenten i samråd med besetningsveterinær

Nivå C: Tiltak som ved nivå B. I tillegg kommer opp- og nedjusteringene av maksimalbelegget beskrevet under "Tråputetrappa".

"Tråputetrappa"
Kravene til opp- og nedjustering av tetthet på bakgrunn av tråputeundersøkelser er regulert i Forskrift om hold av høns og kalkun, § 35.

Dagens tetthet er maksimalt 34 kg levendevekt per m2. Nytt regelverk tillater inntil 36 kg, forutsatt at visse krav er oppfylt (se artikkel i forrige nummer av Fjørfe). Ved introduksjon i Dyrevelferdsprogram slaktekylling kreves tre innsett med nivå A på rad for å øke maksimal tetthet fra 34 til 36 kg levendevekt per m2. Produsenter som kan dokumentere tre innsett med nivå A på rad rett i forkant for introduksjon, kan for innsett etter 1. juli i år øke maksimal tetthet fra 34 til 36 kg umiddelbart. Alle andre slaktekyllingprodusenter som for første gang forplikter seg til å være tilknyttet Dyrevelferdsprogram slaktekylling, kan starte med en dyretetthet på 34 kg levendevekt per m2.

Eksempel 1:
Kåre Kyllingnes har de tre siste innsettene før 1. juli hatt hhv 28, 14 og 55 i tråputepoeng. Disse tre innsettene er dermed alle i Nivå A (under 80 poeng) og Kyllingstad kan dermed i sitt første innsett etter 1. juli ha inntil 36 kg levendevekt per m2.

Eksempel 2:
Nina Nebbevik har de tre siste innsettene før 1. juli følgende tråputepoeng: 75, 106, 42. Det ene innsettet er i Nivå B (81-120 poeng), og Nebbevik har derfor ikke tre A-innsett på rad. Nebbeviks første innsett etter 1. juli kan ha inntil 34 kg levendevekt per m2.

Produsentene som slutter seg til Dyrevelferdsprogram slaktekylling kan altså starte på enten 34 kg eller 36 kg etter 1. juli. Deretter påvirker oppnådd nivå tettheten slik:

Tillatt maks. belegg Oppnådd nivå Konsekvenser for maks. belegg i påfølgende innsett
Over 25 kg t.o.m. 33 kg Ett innsett med nivå A Økning med maks. 2 kg
Over 33 kg t.o.m. 36 kg To innsett på rad med nivå A Økning med maks. 2 kg
Over 25 kg t.o.m. 36 kg Ett innsett med nivå B Reduksjon med 2 kg
  Unntak: Etter fire innsett på rad med nivå A, gir ett innsett med nivå B: Ingen endring
Over 25 kg t.o.m. 36 kg Ett innsett med nivå C Reduksjon med 3 kg


Eksempel 3:
Kåre Kyllingnes, som startet på 36 kg per m2, er uheldig med innsettet sitt og får 171 i tråputepoeng (nivå C). Kyllingnes må derfor redusere med 3 kg i påfølgende innsett, og kan da ha en tetthet på inntil 33 kg per m2.

Eksempel 4:
Nina Nebbevik, som startet på 34 kg per m2, oppnår de to påfølgende innsettene hhv 0 poeng og 32 poeng i tråputeresultater. Hun får da lov å øke med 2 kg og kan ha inntil 36 kg per m2 i påfølgende innsett.

Eksempel 5:
Kåre Kyllingnes er nok en gang uheldig med tråputeresultatene. Innsettet med 33 kg per m2 får 90 i tråputepoeng (nivå B). Kyllingnes må påfølgende innsett redusere tettheten med 2 kg og kan ha inntil 31 kg per m2.

Eksempel 6:
Kåre Kyllingnes føler at dette går feil vei, og søker råd hos ventilasjonsfirma og produsentrådgiver. Sammen foretar de noen justeringer og Kåre er ved godt mot. Innsettet med 31 kg per m2 går godt og han får bare 8 i tråputepoeng (nivå A). I følge tabellen kan han da øke med 2 kg påfølgende innsett og ha en tetthet på inntil 33 kg per m2. To nye A-innsett vil gi 2 kg til i økning til 35 kg og etter enda et A-innsett er han igjen på 36 kg.

Eksempel 7:
Nina Nebbevik har flere A-innsett og holder seg stabilt på 36 kg per m2. Men så får hun et innsett med 87 i tråputepoeng (nivå B). I følge tabellen skal hun da egentlig ned 2 kg i påfølgende innsett, men det finnes et unntak: Etter fire innsett med A på rad (noe Nina har), gir ett enkelt B-innsett ingen endring, og Nina kan likevel ha inntil 36 kg per m2 også i det påfølgende innsettet. Men får hun ett nytt B-innsett før hun har klart å opparbeide seg fire nye A-innsett på rad, rykker hun ned 2 kg.

Med påfølgende innsett menes nye kyllinger som settes inn i samme dyrerom på et tidspunkt der man i samråd med rugeri har hatt mulighet til å justere antall kyllinger. Noen ganger blir det første innsett etter, andre ganger det deretter.

Hvis forhold som ligger utenfor produsentens kontroll medfører høy klassifisering for ett innsett, kan Mattilsynet etter søknad, fatte vedtak om at oppnådd nivå ikke skal medføre nedsatt tetthet i påfølgende innsett. Mattilsynet har her vært klare på at dårlige tråputeresultater som følge av fôrkvalitet ikke vil falle inn under dette, men heller vil anses som et forhold mellom kunde og leverandør.

VIKTIG:
Vi minner om at det ikke bare er tråputeresultatene som avgjør tetthet. For å produsere ved de høyeste tetthetene må forhold rundt helseovervåking, KSL, produksjonskontroll/dokumentasjon og miljø/ventilasjon være på plass. Dette skrev vi om i forrige nummer av Fjørfe.

Det nye regelverket gir generelt strengere krav til de som skal produsere slaktekylling, men åpner også for at de flinkeste kan få produsere med inntil 2 kg høyere tetthet enn i dag.

Forutsetningen er at man slutter seg til Dyrevelferdsprogram slaktekylling gjennom sin varemottaker.
 

Slaktekyllinghus