Nortura styrker økonomien for norske svineprodusenter

(11.04.20) Vi øker noteringsprisen på smågris og vi senker omsetningsgebyret på smågris som leveres på direkteavtale.

Av: Karin Marie Røhne, regionssjef Medlem Øst/nasjonalt ansvarlig for gris

Nortura har som mål at verdiskapningen i verdikjede gris i arbeidsbetaling skal være rettferdig fordelt mellom smågrisprodusenter og slaktegrisprodusenter.
 
Med bakgrunn i overskuddsituasjonen de siste årene har økonomien generelt sett vært svak for alle svineprodusenter. I den samme perioden har vi sett en kraftig effektivitetsøkning i smågrisproduksjon i form av flere avvente gris pr purke.
 
Det har skjedd en betydelig skjerping av krav for til god dyrevelferd, både fordi vi nå har en mer effektiv og vital gris krever mer og som følge av de krav og forventninger som forbruker og samfunn stiller til oss. Dette medfører kostnadsvekst for alle, men i sum har kostnadsveksten som følger av økt arbeidstidsforbruk og bruk av innsatsmidler som strø, rotemateriale og plass vært størst for slaktegrisprodusentene. Vi har kontinuerlig en avskalling av produsenter i norsk svineproduksjon, denne har vært størst blant slaktegrisprodusenter, når vi korrigerer for premiert utkjøp av purker. Konsekvensen har blitt at vi i tillegg til å ha en overskuddsituasjon for svinekjøtt har hatt en betydelig ubalanse mellom tilgjengelige smågris for salg og tilgjengelige slaktegrisplasser for oppfôring.
 
Det siste halvåret har vi sett en gradvis bedring i forhold til denne problemstillingen med bakgrunn i de tiltakene som er iverksatt. I den modellen vi bruker for å beregne smågrispris så har vi hensyntatt de endringer som er knyttet til dyrevelferd og økt effektivitet i smågrisproduksjon og det er årsaken til at den siste endringen i pris knyttet til vektklasser på slaktegris ikke nødvendigvis aleine er nok til å løfte smågrispris.
 
Prisendringen vil føre til en økning i slaktevekt, basert på en vurdering av hva størrelsen på denne vil bli, så ser vi nå at det er rom for å øke noteringsprisen for smågris med 20 kr pr. Denne endringen vil bli effektuert fra mandag 20.april.
 
Vi lever i en konkurransesituasjon, vår jobb er å sørge for en best mulig økonomi for våre medlemmer. Vi registrerer at en av de andre aktørene velger å løfte prisen på smågris med mer enn 20 kr. Det vil medføre at forbedringen som skulle komme på slaktegris blir utlignet av en høyere smågrispris. Derfor gjør Nortura følgende:
 
Omsetingsgebyret reduseres fra 5 til 2 kr pr gris for smågris som er omsatt ved direktelevering og meldt inn via Min Side.
 
I sum gir dette i sum en inntektsøkning på 23.000 kr pr 1000 solgte smågris.
 
For gris som omsettes ordinært så økes gebyret til 15 kr pr gris, meldt inn via Min Side og 20/15 kr for gris som selges/kjøpes og ikke er meld inn via Min Side.
 
Nortura ønsker en enda høyere andel av grisen omsatt på direkteleveringsavtaler. Vi kommer til å prioritere arbeidet med å formidle kontakt mellom smågris og slaktegrisprodusenter som i dag befinner seg i SPOT-markedet.         
 
Vi vil minne om at god kvalitet på smågrisen er en viktig for å lykkes både for deg som er smågrisprodusent og for de som skal fore opp grisen til slakt, det er en forutsetning for å få på plass forpliktende langsiktige avtaler mellom kjøper og selger. Vi ser at den økte innsatsen for å løfte smågriskvalitet gir en nivåheving i så måte, det styrker vår konkurransekraft.  
 
Markedet er i bedring og vi ligger nå stabilt med et underskudd på ca -1000 tonn i totalmarkedet. Nortura opplever en betydelig økning i etterspørsel på dagligvare, men vi opplever også et kraftig fall i Proff-markedet, (storhusholdning, restauranter, bensinstasjoner mm) som følge av tiltakene knyttet til Covid19. En kg i økning i slaktevekt i totalmarkedet utgjør omtrent 1 400 tonn svinekjøtt.
 
Norturaleverandører har alltid vært samvittighetsfulle og lojale når det kommer til å bidra til en bærekraftig situasjon i totalmarkedet.  Vi vil oppfordre til at den bedringen som nå kommer på økonomi ikke brukes til å øke produksjonen i form av antall dyr eller kraftig økning i slaktevekt. Men heller sees på som en mulighet til en forsiktig økning i vekter, og dermed også gir en inntektsøkning på den innsatsen som legges ned både for slaktegrisprodusenter og smågrisprodusenter.
       
Vi ønsker alle våre svineprodusenter en riktig god påske!