Immunkastrering av gris – VAK-gris

(Sist endret 22.01.24) Norsk svineproduksjon har i mange år jobbet for at en skal kunne slutte å kastrere hanngriser uten at dette innebærer risiko for rånelukt og -smak på svinekjøttet. Næringen åpnet fra 1. mars 2012 for at slakteriene tar imot immunologisk kastrert/vaksinert gris på bestemte vilkår.

Griser i bingen

Regelverket for kastrering ved vaksinasjon (VAK-griser) skal legge til rette for økt bruk av kastrering ved vaksinasjon.

1. november 2015 ble ordningen med 30 øre lavere avregningspris for immunkastrerte griser fjernet.

Trekket i avregningspris ble innført for å finansiere de ekstra kontrolltiltakene som kreves ved klassifisering av griser kastrert med denne metoden. Endringen innebærer at disse kostnadene heretter fordeles på hele svinekjøttvolumet.

Fra høsten 2023 ble klassifiseringsregelverket for VAK-griser endret. Gebyr ved for eksempel manglende overholdelse av tidsfrister i forbindelse med vaksinering, eller ved for høye Androstenonnivåer ved prøvetaking ble privatisert – dvs gjort til et forhold mellom slakteri og produsent. Reglene som gjelder ved leveranse til et Nortura-slakteri er beskrevet under.

Hovedtrekkene i vilkårene for kastrering ved vaksinasjon er:

 • Definisjonen på en VAK-gris er en hanngris som er vaksinert med IMPROVAC, to ganger, innenfor riktige tidsrammer og utført av godkjent veterinær
 • Bruk av vaksinasjon som kastrasjonsmetode forutsetter at det foreligger en skriftlig avtale om dette mellom produsent og varemottaker, se lenke under.
 • Hvor vaksinasjonen utføres avklares med mottagende slakteri. Begge vaksiner kan settes hos slaktegrisprodusent, alternativ kan en vaksine settes hos smågrisprodusent og en vaksine hos slaktegrisprodusent. Dette må avtales før igangsettelse av vaksinering.
 • Vaksinasjonen utføres av veterinær
 • Første vaksinasjon settes når griser er mer enn 56 dager gammel og minimum 28 dager før andre vaksinasjon
 • Andre vaksinasjon skal settes 28 – 70 dager før slakting
 • Vaksinasjonsattest utfylt av veterinær og attestert av eier skal følge alle leveranser til slakteriet
 • Samtlige felter på vaksinasjonsattesten skal fylles ut i sin helhet, ikke bare det veterinæren fyller ut. Dette inkluderer: korrekt antall dyr levert; årsak til eventuelt manglende overenstemmelse mellom antall vaksinerte og antall leverte gris på merknadsfeltet; fødselsdatointervallet på grisene levert og kontaktinformasjon på produsenten.
 • Vaksinerte griser skal ha et ekstra symbol på linje 2 på tatoveringsklubbemerke

Norturas håndtering av avvik ved leveranser av VAK-gris

 • Egenkontroll skal utføres 14 dager etter andre vaksinasjon
 • Vaksinasjon utenfor angitte frister eller levering uten avtale eller uten attest, medfører at alle hanngriser i leveransen klassifiseres og avregnes som råne.
 • Funn av androstenonverdier over 1 μg/g ved prøvetaking medfører at den aktuelle grisen avregnes som råne.
 • Hvis det ved prøvetaking og funn av androstenonverdier over 1 μg/g framkommer at det er gjort direkte feil som f.eks. at grisen kun har blitt vaksinert én gang eller at vaksinasjon har skjedd utenfor angitte frister eller at grisen slaktes senere enn 70 dager etter at andre vaksine er gitt uten at det settes en tredje vaksine, medfører det gebyr på 3 000 kr og at den aktuelle grisen avregnes som råne.

Mer informasjon om VAK-gris finner du i Klassifiseringshåndboka her.

Vedlegg:

Attestene for enkeltgris og for flokkvaksinering er nå slått sammen til ett dokument. Vedlegg 2 – Attest ved kastrering av gris med vaksine skal brukes både ved innsending av enkeltgris som er immunvaksinert (f.eks. pga kryptorkisme) og ved  flokkvaksinering.