Immunkastrering av gris – VAK-gris

(Sist endret 03.08.20) Norsk svineproduksjon har i mange år jobbet for at en skal kunne slutte å kastrere hanngriser uten at dette innebærer risiko for rånelukt og -smak på svinekjøttet. Næringen åpnet fra 1. mars 2012 for at slakteriene tar imot immunologisk kastrert/vaksinert gris på bestemte vilkår.

Griser i bingen

Fra 1. november 2015 ble ordningen med 30 øre lavere avregningspris for immunkastrerte griser fjernet.

Trekket i avregningspris ble innført for å finansiere de ekstra kontrolltiltakene som kreves ved klassifisering av griser kastrert med denne metoden. Endringen innebærer at disse kostnadene heretter fordeles på hele svinekjøttvolumet.

Øvrig regelverk for klassifisering av immunkastrerte griser videreføres.

Regelverket for kastrering ved vaksinasjon (VAK-griser) skal legge til rette for økt bruk av kastrering ved vaksinasjon.

Hovedtrekkene i vilkårene for kastrering ved vaksinasjon er:

 • Bruk av vaksinasjon som kastrasjonsmetode forutsetter at det foreligger en skriftlig avtale om dette mellom produsent og varemottaker
 • I slaktegrisbesetninger skal begge vaksinasjoner skje i denne
 • Vaksinasjonen utføres av veterinær
 • Første vaksinasjon minimum 28 dager før andre vaksinasjon
 • Andre vaksinasjon 28 – 70 dager før slakting
 • Egenkontroll 14 dager etter andre vaksinasjon
 • Vaksinasjonsattest utfylt av veterinær og attestert av eier skal følge alle leveranser til slakteriet
 • Vaksinerte griser skal ha et ekstra symbol på linje 2 på tatoveringsklubbemerke
 • Vaksinasjon utenfor angitte frister eller levering uten avtale eller uten attest, medfører at alle hanngriser i leveransen klassifiseres og avregnes som råne.
 • Funn av androstenonverdier over 1 μg/g medfører et gebyr på 3 000 kr og at den aktuelle grisen avregnes som råne.
 • Samtlige felter på vaksinasjonsattesten skal fylles ut i sin helhet, ikke bare det veterinæren fyller ut. Dette inkluderer: korrekt antall dyr levert; årsak til eventuelt manglende overenstemmelse mellom antall vaksinerte og antall leverte gris på merknadsfeltet; fødselsdatointervallet på grisene levert og kontaktinformasjon på produsenten.
 • De økonomiske konsekvensene av formelle feil er listet i klassifiseringsregelverket, se lenke nederst på siden: Klassifisering av immunkastrerte griser, VAK griser, info.

Skjema:

Se mer om Vaksine mot rånelukt? på Animalia sin nettside.