Smågrisnotering Nortura

(Sist endret 09.07.18) Fra mandag 26. mars blir smågrisprisen redusert med kr 10 per stk. med bakgrunn i redusert engrospris på slaktegris med kr 0,50 per kg fra 2. april. Edelgristillegget for smågris er redusert fra kr. 10,- pr stk til kr. 7,50 pr stk fra mandag 18. juni. Puljetillegg for smågris er endret fra mandag 9. juli i de to laveste puljestørrelser.

Nortura smågris

I Nortura har vi opplevd igjennom de siste tre årene en økende ubalanse mellom tilgjengelig smågris for omsetting og antall tilgjengelige slaktegrisplasser. Som følge av dette må vi gjennomføre tiltak for å fjerne en del av denne smågrisen fra markedet. Dette genererer en betydelig kostnad for Norturas eiere og vi ser oss derfor nødt til å innføre et trekk på smågris som skal bidra til å finansiere de kostnadene vi har knyttet til denne verdikjedebalansering. Trekket vil maksimalt utgjøre 10 kr/smågris og størrelse på trekket vil bli vurdert hver 4.måned avhengig av balanse i verdikjeden.

Trekket vil fremkomme som en egen linje på avregning og vil bli merket som "Trekk smågrisbalansering".

De midlene som genereres ved trekket vil bli benyttet til tiltak som gir balanse i markedet. Til nå har dette vært slakting av smågris, men det kan også i perioder være aktuelt å kjøpe ut drektige purker midlertidig fra dedikerte besetninger for å bringe smågrismarkedet i balanse.

Trekket ble innført i fra 18. juni 2018.

Smågrisnotering nr. 2/2018 - gjeldende fra 26. mars

Sats

Salgspris* - Helsegris ved 25 kg:

kr. 740,-

Salgspris - Helsegris ved 20 kg:

kr. 680,-

Tillegg pr kg. fra 25 til 35 kg

kr. 12,-

Edelgris-tillegg pr stk.

kr. 7,50

SPF-tillegg pr stk.

kr. 35,-

Puljetillegg

Puljetillegg for smågris er endret fra mandag 9. juli i de to laveste puljestørrelser.

0-24 stk: - kr 10,-
25-49 stk: kr 0,-
50-74 stk: kr 20,-
75-99 stk: kr 30,-
100-124 stk: kr 45,-
125-149 stk: kr 55,-
150-174 stk: kr 65,-
175-199 stk: kr 70,-
fra 200 stk: kr 75,-

Kvantumstillegg

Kvantumstillegget utbetales på grunnlag av antall leverte dyr per år (satsen gjelder årskvantum og livdyr inngår som grunnlag for beregning).

Endret fra 1.1.2018

500-999 stk: kr 5,-
1000-1199 stk: kr 10,-
1200-1399 stk: kr 14,-
1400-1599 stk: kr 18,-
1600-1799 stk: kr 22,-
1800-1999 stk: kr 26,-
2000-2199 stk: kr 30,-
2200-2499 stk: kr 35,-
2500-2999 stk: kr 40,-
fra 3000 stk: kr 50,-

Samgris, trekk pr stk

kr. 30,-

Standardgris, trekk pr stk

kr. 90,-

Trekk pr kg, fra 25 til 20 kg

kr. 12,-

Trekk pr kg, under 20 kg

kr. 50,-

Trekk for immunkastrert gris (VAK-gris) (fra 7.12.15)

kr. 30,-

Trekk for kort grodd hale

kr. 120,-

Trekk for brokk

kr. 120,-

Trekk for byller

kr. 120,-


Prisene er ved omsetning gjennom Nortura sin livdyrformidling. 
 
* For Nord-Norge er det et tillegg i noteringsprisen på kr. 150,- per smågris!
  • Det blir ikke gitt tillegg for vekter over 35 kg, med mindre det foreligger fast avtale mellom kjøper og selger.
  • I prisnoteringa ligg det inne kr 10,- for kompensasjon til smågrisprodusenten for veterinær kastrering av smågrisen. Denne kompensasjonen er slaktegrisprodusenten sin del av kostnaden ved veterinær kastrering av smågris.
  • Formidling av smågris med kort hale, brokk eller byller skal skje i forståelse mellom selger og kjøper.

Stoppsats, omsetningskostnader og frakt for livdyromsetning finner du i våre leveringsvilkår:

» Leveringsvilkår Nortura, stoppsats, omsetningskostnader og frakt for livdyromsetning
 

Smågrisprisen

Smågrisprisen er med på å sette nivået og fordele økonomien mellom slaktegrisproduksjon og smågrisproduksjon. Beregningsmodellen som legges til grunn er nylig oppdatert, og den baserer seg på dekningsbidrag, arbeidsbetaling og kapitalkostnader i de to produksjonene. Men hovedutfordringen i fastsettelsen av smågrispris er å fullt ut kjenne utbetalingsprisen på slaktetidspunktet. Det forutsettes 13 ukers framfôringstid på slaktegrisen, og det betyr at vi må kjenne prisbildet nesten 4 måneder fram i tid - fra prisen fastsettes, til smågrisprisen endres og til slaktegrisen blir levert. Dette er til tider krevende, ikke minst når markedsutsiktene er usikre. Og dette gjør at prisen kan bli satt for høyt og at prisen kan bli satt for lavt i forhold til den prisen man oppnår ved slakting. Denne usikkerheten er det ikke mulig å kvitte seg med fullt ut, og det jobbes selvsagt med å gjøre den så liten som mulig. I tillegg til forventet avregningspris er også markedssituasjonen i svinemarkedet generelt, og i smågrismarkedet spesielt, med i vurderingene når smågrisprisen fastsettes. Beregningene som ligger bak prisfastsettelsen bygger på dekningsbidragskalkyler - og her benyttes langt på vei de samme forutsetninger som Norsvin bruker. Det tas høyde for betingelser i Nortura når det gjelder slaktevekt og tilleggspriser. Kostnadene som legges til grunn er de samme som Norsvin bruker i sine kalkyler.