Dyrevelferdsprogram for gris

(Sist endret 18.09.23) Dyrevelferdsprogrammet stiller krav om systematisk dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, loggføring av håndtering av sjukdom og skadde dyr, tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner ved avvik fra kravene.

Gris i bingen

Grunnlaget for programmet ligger i datasystemet Helsegris. Helsegris er et system for dokumentasjon av og oppfølging av helse og velferd i svinebesetninger. Statusen i systemet er todelt, med en Helsegrisstatus og en Velferdsgrisstatus.

Grovt sett kan man si at helsegrisstatusen omfatter KSL-spørsmål, herunder smittevern, samt sykdomsfrihet og må være i orden for å kunne selge livdyr; mens velferdsgrisstatusen tar seg av velferdsspørsmål. En utegrisprodusent kan f.eks. få avvik på helsegrisdelen og stå med rød status der, men allikevel ha grønn og godkjent status på velferdsgris.

Dyrevelferdsprogram for gris er nå forskriftsfestet i Forskrift om hold av svin § 26 a. De listede kravene samsvarer med næringas velferdsprogram i Helsegris. Alle grisehold med en eller flere purker, eller som har planlagt å levere eller har levert 10 slaktegris i året er pålagt å være med. Ved manglende etterlevelse av dette kravet, vil vi måtte varsle Mattilsynet.

Vær oppmerksom på at alle som ønsker å levere gris må være med i KSL uavhengig av hvor mange gris man leverer i året, også om det er færre enn 10 slaktegriser i året. Videre vil manglende deltagelse i Dyrevelferdsprogram for gris/tap av velferdsgrisstatus medføre trekk i slakteoppgjøret fra Nortura uavhengig av hvor mange/få griser eller purker man leverer i året, også om det er færre enn 10 slaktegriser.

Produsentene skal samarbeide med veterinær om regelmessige besøk. Størrelsen på produksjonen avgjør hvor mange veterinærbesøk de skal ha i året:

Årlig antall leverte eller planlagt leverte griser, og spesielle driftsformer

Minste antall årlige veterinærbesøk

Inntil 750 griser til slakteri

Ett veterinærbesøk

0 til 200 smågriser til andre dyrehold

Ett veterinærbesøk

751 til 1500 griser til slakteri

To veterinærbesøk

Flere enn 200 smågriser til andre dyrehold

To veterinærbesøk

Flere enn 1500 griser til slakteri

Tre veterinærbesøk

Foredlingsbesetning

Tre veterinærbesøk

Formeringsbesetning

Tre veterinærbesøk

Nav i purkering

Tre veterinærbesøk

Ved disse besøkene skal veterinæren og produsenten sammen gå gjennom besetningen og se på dyra og rutinene. En godkjent Helsegrisstatus oppfyller kravene i KSL-svin.

Kritiske kontrollpunkter som er avgjørende for grisens velferd og som alltid skal gjennomgås og dokumenteres er:

 • Oppfølging av sjuke og skadde dyr, inkludert rutiner for bruk av sjukebinge og korrekt avliving
 • Bruk av strø- og rotemateriale
 • Forekomst av halebiting på dyra i besetningen og registrert på slakteriet (USR)
 • Oppstalling og dyretetthet
 • Fôr- og vanntilgang

Fjøslogg

Myndighetene krever at det skal være en plan rundt håndtering av sjuke og skadde dyr i besetningen. For å møte dette, skal produsentene føre loggbok med hendelser som angår grisenes helse og velferd.

Loggen skal inneholde notater om:

 • Behandling og oppfølging av sjuke dyr
 • Halebiting
 • Dødelighet

Fjøsloggen finner du her

Hva skjer hvis man mister velferdsgrisstatus?

 • Dersom ikke kravene i dyrevelferdsprogrammet blir overholdt, og avvik ikke blir lukket innen oppgitt frist, resulterer det i et trekk på slakteoppgjøret på 0,50 kr/kilo.
 • Merk at det kun er veterinær som kan lukke avvikene
 • KSL-trekk: Mangelfull deltagelse i velferdsprogrammet, eller tap av velferdsgrisstatus vil gi KSL-trekk hvis ikke godkjent velferdsgrisstatus er opprettet/gjenopprettet innen 45 dager.
 • NB: Status må være grønn ved innmelding av dyr til slakt. Har man oppdatering av velferdsgrisstatus etter innmelding men før henting vil man få trekk på slakteoppgjøret.

Hva må du som ikke er med i programmet gjøre?

 • Registrer deg selv i Helsegris og velg deg veterinær. Hvis du ikke finner "din" veterinær i søkelisten, må du be veterinæren din om å registrere seg i Helsegris.
 • Avtal veterinærbesøk og gå sammen gjennom besetningen og spørsmålene. Det er en del for bonden og en del for veterinæren på hovedbesøket. For de som har flere besøk i året er det kun veterinæren som fyller ut rapport på mellombesøkene
 • Du vil få automatisk mail med påminning om neste besøk.

Ta kontakt med våre rådgivere og veterinærer hvis det er noe dere lurer på.

Det er Animalia som administrerer og utvikler Helsegrisen. De vil også kunne besvare spørsmål rundt håndtering av programmet.

Dyrevelferdsprogram for gris

Det viktigste tiltaket er at alle produsenter skal samarbeide med veterinær om å ha gode og dokumenterte rutiner for å sikre god dyrevelferd i sin besetning.

Dette er et initiativ fra en samlet kjøttbransje.

Vi som varemottaker trenger å føle oss trygg på at våre leverandører tar dyrevelferd på største alvor. Produsenter som ikke tilfredsstiller kravene i dyrevelferdsprogrammet, og ikke lukker avvik innen oppgitte frister, vil få et trekk på slakteoppgjøret.

Som en del av dyrevelferdsprogrammet for gris, har Animalia i samarbeid med Norsvin utviklet et obligatorisk e-læringskurs som basisopplæring for dyreeiere og røktere. Norges Bondelag, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Nortura stiller seg bak innholdet. Alle som begynner med gris må ta dette kurset.