Nortura styrker økonomien for norske svineprodusenter!

(26.06.20) Det er god etterspørsel etter gris i markedet p.t., vi løfter blikket og planlegger for god tilgang på norsk svinekjøtt fram mot jul.

Det ble i jordbruksoppgjøret gjort avtale om økning i målpris på kroner 1,46 fra inneværende avtaleår. Med bakgrunn i markedsutsiktene legges det også for avtaleåret 2020/2021 opp til å ta ut målpris på gris.

Planlagte engrosprisendringer per kilo i avtaleåret 2020/2021 for svinekjøtt er som følger for resten av året:

29. juni (uke 27)

opp kr 0,80

24. august (uke 35)

opp kr 0,80 

28. september (uke 40)

opp kr 0,40 

12. oktober (uke 42)

opp kr 0,40 

7. desember (uke 50) 

ned kr 0,40   

14. desember (uke 51)

ned kr 0,40  

I desember legges det som tidligere opp til ytterligere nedtrapping på pris for de tyngste vektgruppene for å trekke fram gris til slakting før jul.

Endringer i vektklasser slaktegris
Pr nå ligger gjennomsnittlig slaktevekt på rundt 81,5 kg for Norturaprodusenter. Vi ønsker oss en forsiktig økning opp mot snitt 82 kg.

Fra mandag 29. juni øker derfor prisen på gris i vektklasse fra 90 - 93 kg opp til topp-pris.

Ved å øke prisen i intervallet 90 – 93 kg så håper vi at de skal være mulig for mange å tilpasse seg dette uten at man blir hardt straffet for enkeltdyr som vokser raskt og dermed havner høyt.  

Fra 29. juni reduseres også omsetningsavgifta på gris med 0,20 kr/kg, fra 1,10 kr/kg til 0,90 kr/kg.

Endring i smågrispris
Med bakgrunn i planlagte engrosprisendringer og endring i omsetningsavgift justeres prisen på smågris opp med 20 kr pr gris fra mandag 29. juni.

Nortura har som mål at verdiskapningen i verdikjede gris i arbeidsbetaling skal være rettferdig fordelt mellom smågrisprodusenter og slaktegrisprodusenter. Vi opplever at det er en del spørsmål både fra slaktegrisprodusenter og smågrisprodusenter på hvordan vi jobber for å sikre dette. Derfor velger jeg i her å beskrive dette kort.

Til hjelp i disse vurderingene bruker vi en beregningsmodell – smågrismodellen, som er et verktøy for å kunne sette mest mulig riktig pris på smågrisen. I modellen tas det utgangspunkt i dekningsbidrag for slaktegris- og smågrisproduksjon.

Effektivitetstall hentes fra DB prognosen til Norsvin, avregningspriser og tillegg fra Nortura og fôrpriser fås fra Norsvin og er inkl. frakt og rabatter. Det er FK Agri sine priser som er grunnlaget.  Utgangspunktet er avregningsprisen i klasse S, korrigert for naturlig variasjon innen en pulje, Klasse E u/hl skåldet for purke og klasse E ingen tillegg i kjøttprosent for purkeslakt som blir klassifisert som slaktegris. Byggekostnadene fås fra Norsvin og renten som benyttes hentes fra BFJ "Totalkalkylen for jordbruket". Det tas utg.pkt i nybygg. For både slaktegrisproduksjonen og smågrisproduksjonen er det tatt utgangspunkt i full konsesjon når det kommer til arbeidsforbruk i timer.

Smågrisprisen blir fulgt opp gjennom året og endret ved endrede forutsetninger. For eksempel ved endring i avregningsprisen for slaktegrisen, økning i kraftfôrkostnader eller endring i andre faktorer i modellen.

En utfordring med smågrisprisen er at smågrisen blir kjøpt ca. 12 uker før den blir slaktet og slaktegrisprodusenten får inntekt på grisen. Dette gir utfordringer med endringer som ikke kan forutsees 12 uker før. Dermed hender det at endringen i smågrisprisen gjøres samtidig med endring i avregningsprisen for slaktegrisen. For å ha en modell som er håndterbar må vi benytte oss av en gjennomsnittlig tilvekst, noen produsenter vil ha raskere tilvekst og andre vil ha lengre tilvekst. Over tid vil dette imidlertid jevne seg ut med tanke på når prisendringer skjer.

Vi vil oppfordre til at den nødvendige bedringen som nå kommer på økonomi ikke brukes til å øke produksjonen i form av antall dyr eller kraftigere økning i slaktevekt. Men heller sees på som en mulighet til økt verdiskapning på den produksjonen man har i dag og dermed bedre betaling for gode jobben som gjøres hver dag både av slaktegrisprodusenter og smågrisprodusenter.       

Norturaleverandører har alltid vært samvittighetsfulle og lojale når det kommer til å bidra til en bærekraftig situasjon i totalmarkedet. Balanse i markedet er forutsetning for målprisuttak.

Vi ønsker alle våre svineprodusenter en riktig god sommer med mye godt kjøtt fra Nortura på grillen!


Med vennlig hilsen Nortura SA

Karin Marie Røhne
Leder for tilførsel og rådgivning