Dyrevelferd hos gris

(Sist endret 05.02.18) Dyrevernloven heter nå Lov om dyrevelferd. Det signaliserer at vi har fått større forpliktelser i vår omgang med dyr.

Griser i binge

Formålet med loven er derfor å fremme dyrevelferd og respekt for dyr. Begrepet egenverdi har kommet inn. Det betyr at grisen vår har verdi ut over den nytteverdi den har som mat for oss mennesker.

I den gamle dyrevernloven skulle ikke grisen komme i fare for å lide i utrengsmål, nå skal den behandles godt og beskyttes mot unødige påkjenninger og belastninger. Grisen har egenverdi.

Lov om dyrevelferd pålegger alle å hjelpe sykt, skadet eller hjelpeløst dyr (hjelpeplikt) og varslingsplikt til Mattilsynet eller politiet dersom vi ser dyr utsatt for mishandling eller alvorlig velferdssvikt.

Dyreholder har ansvar for at alle som steller grisen har tilstrekkelig kunnskap og driftsform, utstyr og tekniske løsninger skal være egnet.

Mattilsynet er tilsynsmyndighet og skal ha uhindret adgang til dyreholdet.

Godt dyrestell er avhengig av gode holdninger. I et høgt utviklet samfunn som vårt, er det naturlig og nødvendig at vi er spesielt gode på dyrevelferd.

Bransjen setter nå i gang et dyrevelferdsprogram i slaktegrisbesetninger. Det viktigste tiltaket er at alle slaktegrisprodusenter skal samarbeide med veterinær om å ha gode og dokumenterte rutiner for å sikre god dyrevelferd i sin besetning.

Egenkontroll
Det er viktig at alle tar dyrevelferdsrunden i eget grisehus. En slik egenkontroll kan avsløre om det er forhold som ikke er bra.

Vi skal se at grisen har det bra når vi går gjennom dyrerommene. Å se god dyrevelferd betinger kunnskap om grisens normale atferd. Mange har det – og de lykkes oftest med sin produksjon.

Det betyr at det er god sammenheng mellom god dyrevelferd og produksjonsresultater – men det kreves mer for å tilfredsstille grisens egenverdi.

Ta Forskrift om hold av svin med på runden. Den er god støtte. Dersom den er oppfylt og grisene har krøll på halen og viser andre tegn på trivsel er du på god vei.

Husk – du skal se at alle grisene har det bra og de som ikke har det bra skal tas hånd om.

Syk og hjelpeløs gris i binge sammen med annen gris er ikke god dyrevelferd.

Bruk sykebingen. All syk gris har krav på behandling.

De viktigste utfordringene vi har:

  • Halebiting
  • Bogsår
  • Leddbetennelser
  • Skader
  • Smågristap
  • Bruk av sykebinge
  • Avliving av hjelpeløs gris
  • Behandling av syk gris til rett tid
  • Gris som kan / ikke kan transporteres
  • Klimakontroll

Hvordan er dette i ditt grisehus?

Trenger du hjelp til besetningsgjennomgangen, ta kontakt med rådgivingstjenesten i Nortura.


» Lov om dyrevelferd

» Forskrift om hold av svin