Rettledning for bedømming av transportdyktighet hos gris

(24.08.16) Rettledningen er på engelsk og er laget som et hjelpemiddel for alle som er involvert i transport av gris. Hensikten er å bidra til at operatør (sjåfør, bonde m.fl.) kan ta den riktige avgjørelsen – om grisen kan transporteres eller ikke.

Av: Sigrunn Hestenes, tidl. fagsjef transport

RetningslinjeRettledningen er laget av en rekke fagpersoner fra mange land, på oppdrag av dyrevelferdsavdelingen i den Europeiske kommisjonen.

Rettledningen er illustrert, slik at det skal være lettere å forstå og følge den. Illustrasjonene er kun eksempel på hvordan sykdom, skade eller generell kondisjon kan ytre seg. Det kan finnes andre tilstander som ikke er med i illustrasjonene, og som operatør må være i stand til å bedømme.

Listen over tilstander som angår transportdyktighet er lang, og alt er ikke med her. Operatør må derfor i hvert enkelt tilfelle bruke skjønn for å vurdere dyrets tilstand og transportdyktighet.

Vi håper denne rettledningen kan bidra til en bedre forståelse av hva som er transportdyktige dyr, og at vi kan sikre en forsvarlig håndtering og transport av gris.

Guidelines to Assess Fitness for transport of pigs, pdf. 3 627 kb

Se også artikkel om transportdyktighet der Mattilsynet har laget en veileder til bruk ved vurdering.