Nødslaktordningen i Nortura

(Oppdatert 23.08.23) Nortura har lang tradisjon med å ha et tilbud om nødslakting som en del av vår service overfor medlemmene. Satser for nødslakt gjelder per dyr.

Hovedbegrunnelsen for en nødslakteordning er det dyrevelferdsmessige. Hvorvidt dyret faller inn under nødslaktordningen eller ikke, fratar ikke produsenten ansvaret for å sikre at dyrevelferden ivaretas. For dyr som av en eller annen grunn må avlives på stedet, skal avlivingen foretas på en forsvarlig måte etter lov og forskrifter. De dyreetiske sider skal ivaretas.

Krav om levendedyrkontroll

Regelverket medfører at Mattilsynet stiller et absolutt krav om ante mortem undersøkelse (vurdering av dyret før avliving) utført av veterinær for alle dyr som skal inn i matkjeden. I praksis betyr det at veterinær skal ha undersøkt dyret og skal ha utfylt veterinærens del av nødslaktsertifiktatet før dyret kan transporteres inn til Norturas fabrikker for videre slaktebehandling (se retningslinje). Det er dermed opp til den enkelte veterinær å vurdere etter nærmere retningslinjer fra Mattilsynet, hvorvidt om dyret faller inn under nødslaktordningen.

For mer informasjon henviser vi til Mattilsynet hjemmeside eller ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn på tlf +47 22 40 00 00.

For å ta hånd om nødslakt har Nortura etablert en vaktordning som muliggjør utrykning også på natt og ved helg i tillegg til ordinær dagtid.

» Nødslaktvakt kontaktinfo

Hvordan unngå farlige HMS forhold og ulykker i forbindelse med Nødslakt

Nortura har en visjon om 0 skader. For å unngå farlig HMS forhold og ulykker i forbindelse med Nødslakt er det utarbeidet en HSM instruks for Nødslakter. Alle nødslaktere er pålagt å følge instruks og gjelder for all nødslakt som utføres på oppdrag for Nortura både på slakteri, fjøs eller hos produsent. (HMS instruks, pdf. 217 kb). Du som bonde er svært viktig for å unngå skader og farlige forhold.

Krav til bonde / dyreeier ved nødslakt:

  • Bonde/dyreeier skal så langt det er mulig legge forholdene til rette hvor nødslakter skal utføre avlivning av dyr/dyrene, og skal alltid være tilstede ved nødslakt.
    • Det skal ikke være andre dyr i nærhet av nødslaktet som kan påføre operatør skader.
    • Nødslakter skal ikke jakte på løst gående dyr. Lokal viltnemd eller eventuelt politi kontaktes for bistand.
  • Bonde/dyreeier skal etterstrebe god dialog med nødslakter for å sikre en forsvarlig gjennomføring av oppdraget.
  • Nødslakter har sin fulle rett til å ikke ta oppdraget dersom dyreeier ikke er til stede (hvis ikke noe annet er avtalt) eller dersom forholdene ikke er tilrettelagt for å ivareta sikkerheten

Satsene for nødslakt i Nortura fra 28.8.2023:

  • Innmelding til nødslakt før kl. 11.00 på hverdager: kr 1800,- pr dyr
  • Innmelding til nødslakt etter kl. 11.00 på hverdager, i helg og på helligdager: kr. 2200,- pr dyr

Det er i tillegg reduksjon i avregningsprisen for nødslakt på 20 % på alle dyreslag unntatt purke 25 % og råne 30 %. Dersom KSL status er ikke-godkjent, så vil KSL-trekket på 40 % trekkes i tillegg til reduksjonen som følger av nødslakt.

Begrunnelsen for å differensiere på tidspunkt for innmelding er at kostnadene som påløper innenfor normal arbeidstid er lavere enn de kostnadene som påløper på kveld og helg. 

Nødslakt er en ment som en serviceordning overfor våre medlemmer, det er et fornuftig prinsipp at den i størst mulig grad oppleves som rettferdig og satsene gjenspeiler de kostnadene som påløper.

Info om Mattilsynets krav til nødslakt