Leveringsvilkår

Gjeldende leveringsvilkår for alle dyreslag, økologiske og spesialvarestrømmer, offentlige tilskudd og betingelser på låneinnskud mm.

 • Leveringsvilkår Nortura

  (Sist endret 05.08.19) Gjeldende leveringsvilkår 2019, 2. halvår for gris, storfe, småfe og felles alle dyreslag. Vilkår for fjørfe og egg er beskrevet i prisliste på avregningspriser.

 • Avgifter og grunntilskudd på slakt

  (Sist endret 05.08.19) Her finner du alltid oppdaterte satser for grunntilskudd, offentlige avgifter og omsetningsavgift på slakt av storfe, småfe, gris og fjørfe samt egg.

 • Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

  (Sist endret 05.07.19) Norsk Kjøttfe er en avtalebasert varestrøm der buskaper må være forhåndsgodkjente. Det er endringer i vilkårene gjeldende fra 2019, og avtaleinnmelding endret fra 5-ukers til 7-ukers avtale fra og med basisuke 32/2019.

 • Leveringsvilkår økologiske storfe

  (Sist endret 05.07.19) Vi har behov for økologisk storfekjøtt, og Nortura tar imot økologisk slakt av storfe fra våre medlemmer. Økologiske pristillegg gjelder bare for slakt levert innenfor inngått avtale. Det er endringer i avtaleinnmelding fra 5-ukers til 7-ukers avtale fra og med basisuke 32/2019.

 • Retur av slakt, nisjeslakt og medlemskjøp

  (Oppdatert 20.08.19) Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning. Skal du fremby slaktet til andre er det ikke lenger Returslakt, men det vi kaller Nisjeslakt.

 • Driftskreditt

  (Sist endret 03.06.19) Driftskreditt - eller "Oppgjørs- og driftskredittordningen i landbruket" - som ordningen egentlig heter er bondens egen kassakredittordning.

 • Kostnader retur- og nisjeslakt

  (Sist endret 31.05.19) Oppsett for kostnader vedrørende slakting om du skal ha egne slakt i retur til eget forbruk, eller nisjeslakt for videre salg. Kostnaden for å ta slakt i retur er spesifisert på avregningen.

 • Leveringsvilkår økologiske småfe

  (Sist endret 08.01.19) For å kunne styre volum og priser på økologisk mer i tråd med det faktiske salget og prisuttaket i markedet har Nortura en avtaleordning på småfe.