Leveringsvilkår

Gjeldende leveringsvilkår for alle dyreslag, økologiske og spesialvarestrømmer, offentlige tilskudd og betingelser på låneinnskud mm.

 • Leveringsvilkår Nortura

  (Sist endret 02.01.20) Gjeldende leveringsvilkår 2020 for gris, storfe, småfe og felles alle dyreslag. Vilkår for fjørfe og egg er beskrevet i prisliste på avregningspriser.

 • Retur av slakt, nisjeslakt og medlemskjøp

  (Oppdatert 03.01.20) Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning. Skal du fremby slaktet til andre er det ikke lenger Returslakt, men det vi kaller Nisjeslakt.

 • Leveringsvilkår økologiske småfe

  (Sist endret 02.01.20) For å kunne styre volum og priser på økologisk mer i tråd med det faktiske salget og prisuttaket i markedet har Nortura en avtaleordning på småfe.

 • Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

  (Sist endret 02.01.20) Norsk Kjøttfe er en avtalebasert varestrøm der buskaper må være forhåndsgodkjente. Vi øker tilleggsytelsen for Norsk Kjøttfe med kr 1,- pr kg gjeldende fra 9. september med tilbakevirkende kraft tom juli måned.

 • Leveringsvilkår økologiske storfe

  (Sist endret 02.01.20) Vi har behov for økologisk storfekjøtt, og Nortura tar imot økologisk slakt av storfe fra våre medlemmer. Økologiske pristillegg gjelder bare for slakt levert innenfor inngått avtale.

 • Avgifter og grunntilskudd på slakt

  (Sist endret 27.12.19) Her finner du alltid oppdaterte satser for grunntilskudd, offentlige avgifter og omsetningsavgift på slakt av storfe, småfe, gris og fjørfe samt egg.

 • Kostnader retur- og nisjeslakt

  (Sist endret 02.12.19) Oppsett for kostnader vedrørende slakting om du skal ha egne slakt i retur til eget forbruk, eller nisjeslakt for videre salg. Kostnaden for å ta slakt i retur er spesifisert på avregningen.