Vilkår transportoppdrag

(Oppdatert 03.04.24) Nortura kan påta seg transport av dyr dersom dyreeier anmoder om dette. Dyreier er ansvarlig for å påse at dyrene som det bestilles transport for ikke har forflytningsforbud og/eller er båndlagte av Mattilsynet. Dyreeier er også ansvarlig for at dyra er egnet til å bli transportert i tråd med krav til transportdyktighet.

Nortura dyrebil

Nortura forsikrer dyr mens de er under transport, dog bare dersom transporten skjer i regi av Nortura, med transportmidler som eies av Nortura eller med transportør som Nortura på forhånd har avtalt den aktuelle transporten med. Oppdraget og Norturas medvirkning må kunne dokumenteres. Norturas ansvar som transportør er begrenset til det ansvar Nortura kan videreføre til den utøvende transportør iht. lov om vegfraktavtaler eller kan kreve dekket under forsikringen, og uansett til dyrets faktiske eller antatte kjøpesum. Dyreeier har selv ansvaret for å forsikre dyrene dersom verdien overstiger ansvarsbegrensningene som gjelder for transportøren.

Nortura påtar seg ikke ansvar for eventuelle adferdsendringer som måtte oppstå hos dyrene som følge av transport av dyrene.

Når Nortura foretar transport av dyr skal sjåføren forvisse seg om at disse kan transporteres i henhold til regelverket, herunder forskrifter om transport av dyr. Ved tvil om et dyr kan transporteres avgjøres dette av sjåføren. Dyreeier er forpliktet til å varsle Nortura og sjåfør om alle forhold som kan gjøre dyret uegnet for transport.

Grundigheten og kvaliteten på sjåførens inspeksjon vil være avhengig av sjåførens erfaring og innsikt. Denne inspeksjonen skal derfor ikke frata dyreeier det ansvar dyreeier har for å gi uttømmende opplysninger om dyrenes tilstand.

Dyreeier skal forvisse seg om at kjøreseddel og andre dokumenter som følger dyrene ved transport (eventuelt helseerklæring, egenerklæring eller annet) inneholder alle relevante opplysninger om dyrene. Nortura vil motta kopi av slike dokumenter fra sjåføren.

Mattilsynets Veileder om transportegnethet og skille mellom dyr under transport.pdf