Ungdomsutvalget i Nortura

Ungdomsutvalget er et pilotprosjekt i eierdemokratiet i selskapet, og utvalget ble etablert i februar 2023. Forslaget om et eget ungdomsutvalg i samvirkeselskapet kom fra eierne selv under årsmøtet i 2022. Ny organisasjonsstruktur ble vedtatt på årsmøtet i Nortura i 2024 som inkluderer ungdomsrepresentant som et fullverdig medlem i arbeidsutvalget i regionrådet (tidligere RU).

Mats Holand

Mats Holand, Nord fra Sømna, er ungdomsutvalget sin representant fra Nord-Norge. Mats tar nå agronomutdanning på Val VGS. Han kommer fra en gård som leverer ca 35 tonn storfekjøtt og leier ut 220 tonn melkekvote, han ønsker å reetablere melkeproduksjonen på gården. Ved siden av skolegang fyller Mats over ei halv stilling som gårdsarbeider på hjemmegården. Han brenner for at unge bønder skal ha mulighet til å investere i ny og moderne drift, og kunne leve et normalt liv som heltidsbonde.

Mob tlf 465 11 792 - E-post

Marit Myren

Marit Myren, Agro fra Vegårshei i Agder er ungdomsrepresentant for Agro fra 2024. Marit er oppvokst på gård, hvor foreldrene driver med smågrisproduksjon (satellitt), ammeku og bier. Marit valgte tidlig å velge en landbruksutdanning – agronom på Tomb videregåendeskole. Etter å være ferdig utdannet agronom, skal hun gå ut som lærling i anleggsgartnerfaget. Marit har et sterkt ønske om å ta over gården hjemme. Hun er opptatt av at bondens arbeid blir verdsatt høyere i samfunnet og det å produsere mat får en høyere status slik at flere satser på landbruksnæringa som yrkesvei.

Mob tlf 947 93 362 - E-post

Ingrid Skjervold

Ingrid Skjervold, Midt fra Skatval i Trøndelag er ungdomsrepresentant for Midt fra 2024. Ingrid er utdannet agronom ved Mære landbruksskole i 2020 og vært 100 % ansatt hos far Olaf Skjervold siden da. Driver melkeproduksjon med en kvote på 450 000 liter, gras- og kornproduksjon. Tok eierinseminerkingskurs i 2022 og inseminerer kyrne selv. Er også avtalebesetning til Geno og legger dermed inn 15 nrf embryo i året. Ingrid er veldig interessert i å drive en god avl på ei framtidsretta melkeku og der starter jobben med kalven. Godt kalveoppdrett er starten på alt for å gi ett godt resultat i framtida som melkeku eller okse til kjøttproduksjon. Dette er et tema hun ønsker å belyse. Ingrid har også gått inn i sitt andre år som lokallagsleder i bondelaget på Skatval. 

Mob tlf 904 19 535 - E-post

Andrea Kjellstad

Andrea Kjellstad, Vest kommer fra Hellesylt i Møre og Romsdal. Hun er oppvokst på sauegård, der foreldrene driver med 100 vinterfôra sau. Andrea studerer nå sosiologi på bachelornivå i Trondheim, og planlegger å ta agronom etter dette. Andrea er eldst av tre søstre og ser for seg å drive gården i framtida og øke saueantallet. I tillegg til ungdomsutvalget i Nortura er hun valgt inn i Team Ung, i Norsk Sau og Geit.  

Mob tlf 900 77 798 - E-post

Martin Selmer Paulseth

Martin S. Paulseth, Innlandet er oppvokst i Drøbak, i Viken fylke. Han flyttet til Oppland for å gå agronom på Lena-Valle videregående skole og i 2022 tok han over driften på gården etter sin bestefar på Skreia i Østre Toten. Her driver han med økologisk melkeproduksjon og har 116 tonn kvote, og setring på sommeren. Martin har vært aktiv i Senterungdommen og Senterpartiet siden tidlig i ungdomsårene, han har også erfaring fra Norges Bygdeungdomslag, og ungdomsarbeid i kommunen.  

Mob tlf 906 83 345 - E-post

Anne Grete Tofteberg

Anne Grete Tofteberg, Øst fra Råde i Østfold.

Representant i ungdomsutvalget fra 2024.

Mob tlf 907 00 015 - E-post