Søk:

Du er her: Hovedsiden / Organisasjon / Medlem i Nortura /Egenkapital

Verktøylinje

Egenkapital i Nortura SA

Egenkapitalen skal bidra til å sikre Nortura som en sterk aktør i matmarkedet, både som salgskanal med Norges sterkeste merkevarer – og som markedsregulator. Nortura er den eneste aktøren i denne varekjeden som har som hovedmål å sikre best mulig lønnsomhet for bonden.

Vi får noen spørsmål om avkastning, bindingstid og skatt for de tre kapitalinstrumentene vi har valgt å bruke. Her har vi forsøkt å gi noen korte svar på de mest vanlige problemstillingene. 

 


 

Medlemskapitalkonto

Det kan bare opprettes en medlemskapitalkonto per medlemskap. Årsmøtet tar hvert år stilling til om og hvor mye som skal avsettes på medlemskapitalkonti. Avsetning til medlemskapitalkonti gjøres på grunnlag av samhandling med Nortura SA og det er verdien av samhandlingen som legges til grunn.

Innestående på medlemskapital har en bindingstid på 7 år. Det er 7 års rullering slik at eldste årsavsetning utbetales etter 7 år. Utbetalingstidspunkt vil være etter årsmøtet året etter at 7 år er oppnådd. Ved utmelding vil fortsatt 7 års regelen gjelde for innestående beløp på medlemskapitalkontoen hvis ikke utmeldingen skyldes en ekstraordinær situasjon hos medlemmet. Utbetalt fra medlemskapitalkonto beskattes som næringsinntekt ved utbetalingstidspunktet.

Øvre grense for avkastning er fastsatt i samvirkeloven. Den kan settes opp til 3 prosentpoeng over den til enhver tid gjeldende rente på statsobligasjoner med 5 års løpetid. Avkastningen fastsettes av årsmøtet fra år til år og utbetales årlig.

Utbetalt rente på medlemskapital skal beskattes som utbytte jf sktl. § 10-11. Rentene skal føres i selvangivelsen post 3.1.7. Medlemskapital skal ikke føres opp som formue hos den enkelte andelshaver.

 


 

Andelsinnskudd

Andelsinnskuddet på kr 12 000,- er som navnet sier et innskudd som medlemmet innbetaler og som står i Nortura så lenge medlemskapet varer. Andelsinnskuddet tilbakebetales innen 1. juni året etter utmeldingsåret. (Begrunnelsen for dette er at årsmøtet skal ha godkjent regnskapet (egenkapitalen må være intakt) før andelen kan tilbakebetales.

Øvre grense for avkastning er fastsatt i samvirkeloven. Den kan settes opp til 3 prosentpoeng over den til enhver tid gjeldende rente på statsobligasjoner med 5 års løpetid. Avkastningen fastsettes av årsmøtet fra år til år og utbetales årlig.

Utbetalt rente på obligatorisk andelskapital skal beskattes som utbytte jf sktl. § 10-11. Rentene skal føres i selvangivelsen post 3.1.7.

For personlige andelshavere (enkeltmannsforetak) kan det beregnes skjermingsfradrag. Fradraget beregnes av obligatorisk andelskapital og frivillig andelskapital. Skjermingsrenten er satt til 1,5 % for 2011. Hvis man krever skjerming skal ligningsskjema RF-1059 fylles ut og leveres inn som vedlegg til selvangivelsen.

Øvrige selskapsformer som bl.a AS og DA vil bli beskattet etter fritaksmetoden.

Obligatorisk andelskapital skal ikke føres opp som formue hos den enkelte andelshaver. Andelsinnskuddet formuebeskattes ikke hos medlemmet.

 


 

Tilleggsandelsinnskudd

Frivillige andelsinnskudd er også på kr 6 000,- Hvert medlem kan tegne inntil 50 slike andeler. Tegning av tilleggsandeler påvirker ikke medlemmenes innflytelse i selskapet. De frivillige andelene har en bindingstid på sju og så lenge medlemskapet varer. Dette betyr i praksis at utbetaling av de frivillige andelene ikke kan skje før sju år etter melding om ønsket utbetaling.

Ved utmelding tilbakebetales også de frivillige andelene, på samme måte som andelsinnskuddet, innen 1. juni året etter utmeldingsåret.

Øvre grense for avkastning er fastsatt i samvirkeloven. Den kan settes opp til 3 prosentpoeng over den til enhver tid gjeldende rente på statsobligasjoner med 5 års løpetid. Avkastningen fastsettes av årsmøtet fra år til år og utbetales årlig.

Utbetalt rente på frivillig andelskapital skal beskattes som utbytte jf sktl. § 10-11. Rentene skal føres i selvangivelsen post 3.1.7.

For personlige andelshavere (enkeltmannsforetak) kan det beregnes skjermingsfradrag. Fradraget beregnes av obligatorisk andelskapital og frivillig andelskapital. Skjermingsrenten er satt til 1,5 % for 2011. Hvis man krever skjerming skal ligningsskjema RF-1059 fylles ut og leveres inn som vedlegg til selvangivelsen.

Øvrige selskapsformer som bl.a AS og DA vil bli beskattet etter fritaksmetoden.

Frivillig andelskapital skal ikke føres opp som formue hos den enkelte andelshaver. Andelsinnskuddet formuebeskattes ikke hos medlemmet.

Ønsker du frivillig andelsinnskudd? - kontakt medlemssenteret

 


 

Flere detaljer finner du til i menyen under:

» Tre former for egenkapital

» Status medlemskapitalkonto

 

Hvor skal andelsinnskuddet føres

Vi får en del spørsmål om hvordan og hvor den individualiserte egenkapitalen og andelskapitalen i Nortura skal føres i egen selvangivelse og næringsoppgave?

Beløpet på kr 12.000 som er innbetalt i nytt andelsinnskudd, avsetningen på din medlemskapitalkonto og frivillig tilleggsandelsinnskudd, skal ikke tas med på din selvangivelse. Beløpene går inn som en del av Norturas egenkapital og eventuell formueskatt betales av Nortura SA.

Andelsinnskuddet på kr 12.000, samt frivillig tilleggsandelsinnskudd kan føres i post 1829 i Næringsoppgave 1. For de som bruker Næringsoppgave 2 (bl.a AS) kan beløpene føres i post 1350.

Fjorårets avsetning på medlemskapitalkontoen skal ikke føres på næringsoppgaven. Beløpet utbetales etter en rullering på om 7 år, første gang i 2017 (etter vedtak i årsmøtet 2017), og vil da komme som inntekt.


Skatteregler for tilbakebetalt andelsinnskudd og medlemskapitalkonto

  1. Tilbakebetalt andelsinnskudd, skal være tilbakebetaling av tidligere års innbetaling -> ikke skattepliktig inntekt.
  2. Tilbakebetaling av medlemskapitalkonto, dette er næringsinntekt/kapitalinntekt for produsenten -> skattepliktig inntekt.
  3. Utbetaling av renter er skattepliktig.