Egenkapital i Nortura SA

Egenkapitalen skal bidra til å sikre Nortura som en sterk aktør i matmarkedet, både som salgskanal med Norges sterkeste merkevarer – og som markedsregulator. Nortura er den eneste aktøren i denne varekjeden som har som hovedmål å sikre best mulig lønnsomhet for bonden.

Vi får noen spørsmål om avkastning, bindingstid og skatt for de tre kapitalinstrumentene vi har valgt å bruke. Under har vi forsøkt å gi noen korte svar på de mest vanlige problemstillingene. 

Se her om du behøver en Forklaring på Årsoppgave medlemskapital og andelsinnskudd Min side

 Medlemskapitalkonto

Det kan bare opprettes en medlemskapitalkonto per medlemskap. Det er Årsmøtet som hvert år tar år tar stilling til om deler av resultatet skal avsettes på eiernes medlemskapitalkonti. Størrelsen på avsetningen til hver enkelt medlem gjøres på grunnlag av samhandlingen med Nortura SA, og det er verdien av samhandlingen som legges til grunn.

Medlemskapitalen har en bindingstid på minimum 7 år. Målsettingen er å rullere/utbetale avsatt beløp på medlemskapitalkontoen etter 7 år der eldste avsetning utbetales først. Men det er viktig å være klar over at det ikke er noen garanti/automatikk i at det vil skje.

Forbeholdet skyldes at tilleggsandelene er en del av Norturas egenkapital. Det betyr at Årsmøtet i Nortura hvert år plikter å vurdere om resultatet i Nortura tillater utbetaling av medlemskapitalen. Hvis det ett år viser seg ikke å være grunnlag for utbetaling, vil medlemskapitalen som skulle vært utbetalt det året, ha førsteprioritet for utbetaling neste år.

Ved utmelding vil vanlig rulleringsplan for utbetaling følges – med fortsatt krav om årsmøtevedtak.

Utbetalt fra medlemskapitalkonto beskattes som næringsinntekt ved utbetalingstidspunktet.

Øvre grense for avkastning er fastsatt i samvirkeloven. Den kan settes opp til 3 prosentpoeng over den til enhver tid gjeldende rente på statsobligasjoner med 5 års løpetid. Avkastningen fastsettes av årsmøtet fra år til år og utbetales årlig.

Utbetalt rente på medlemskapital skal beskattes som utbytte jf sktl. § 10-11. Rentene skal føres i selvangivelsen post 3.1.7. Medlemskapital skal ikke føres opp som formue hos den enkelte andelshaver.

 Andelsinnskudd

Andelsinnskuddet på kr 12 000,- er som navnet sier et innskudd som medlemmet innbetaler og som står i Nortura så lenge medlemskapet varer. Andelsinnskuddet må være fullt innbetalt senest innen utgangen av året etter at innmelding er godkjent.

Andelsinnskuddet tilbakebetales innen 1. juni året etter utmeldingsåret. (Begrunnelsen for dette er at årsmøtet skal ha godkjent regnskapet (egenkapitalen må være intakt) før andelen kan tilbakebetales.

Det obligatoriske andelsinnskuddet gir rett til eventuell renteavkastning når andelsinnskuddet er fullt innbetalt. Øvre grense for avkastning er fastsatt i samvirkeloven. Den kan settes opp til 3 prosentpoeng over den til enhver tid gjeldende rente på statsobligasjoner med 5 års løpetid. Avkastningen fastsettes av årsmøtet fra år til år og utbetales årlig.

Utbetalt rente på obligatorisk andelskapital skal beskattes som utbytte jf sktl. § 10-11. Rentene skal føres i selvangivelsen post 3.1.7.

For personlige andelshavere (enkeltmannsforetak) kan det beregnes skjermingsfradrag. Fradraget beregnes av obligatorisk andelskapital og frivillig andelskapital. Skjermingsrenten er satt til 1,5 % for 2011. Hvis man krever skjerming skal ligningsskjema RF-1059 fylles ut og leveres inn som vedlegg til selvangivelsen.

Øvrige selskapsformer som bl.a AS og DA vil bli beskattet etter fritaksmetoden.

Obligatorisk andelskapital skal ikke føres opp som formue hos den enkelte andelshaver. Andelsinnskuddet formuebeskattes ikke hos medlemmet.

 Tilleggsandelsinnskudd

Ordningen er avviklet fra og med årsmøtet i 2021.

Hvis du ønsker å plassere ytterligere kapital i selskapet kan du kjøpe tilleggsandelsinnskudd. Hver tilleggsandel er pålydende kr 6 000 og hvert medlem kan investere i maks 50 andeler - tilsvarende kr 300 000,-.

Tegning av tilleggsandeler påvirker ikke det enkelte medlem sin innflytelse i selskapet.

Tilleggsandelsinnskuddet har en bindingstid på minimum 7 år. Målsettingen er å utbetale tilleggsandelsinnskuddet igjen etter 7 år, men det er viktig å være klar over at ikke er noen garanti/automatikk i at det vil skje.

I Norturas vedtekter §4, etter endring i Årsmøtet 2017, heter det:
" Årsmøtet kan vedta innløsning og utbetaling av tilleggsandeler 7 år etter det året innbetalingen fant sted. Eldste tilleggsandeler innløses først."

Forbeholdet skyldes at tilleggsandelene er en del av Norturas egenkapital. Det betyr at Årsmøtet har plikt til hvert år å vurdere om resultatet i Nortura tillater utbetaling av tilleggsandelsinnskudd. Hvis det ett år viser seg ikke å være grunnlag for utbetaling, vil tilleggsandelsinnskudd som skulle vært utbetalt det året, ha førsteprioritet for utbetaling neste år.
    
Ved utmelding vil tilleggsandelsinnskudd utbetales 7 år etter det året innbetalingen fant sted.

Øvre grense for avkastning er fastsatt i samvirkeloven. Den kan settes opp til 3 prosentpoeng over den til enhver tid gjeldende rente på statsobligasjoner med 5 års løpetid. Avkastningen fastsettes av årsmøtet fra år til år og utbetales årlig.

Utbetalt rente på frivillig andelskapital skal beskattes som utbytte jf sktl. § 10-11. Rentene skal føres i selvangivelsen post 3.1.7.

For personlige andelshavere (enkeltmannsforetak) kan det beregnes skjermingsfradrag. Fradraget beregnes av obligatorisk andelskapital og frivillig andelskapital. Skjermingsrenten er satt til 1,5 % for 2011. Hvis man krever skjerming skal ligningsskjema RF-1059 fylles ut og leveres inn som vedlegg til selvangivelsen.

Øvrige selskapsformer som bl.a AS og DA vil bli beskattet etter fritaksmetoden.

Frivillig andelskapital skal ikke føres opp som formue hos den enkelte andelshaver. Andelsinnskuddet formuebeskattes ikke hos medlemmet.

Ønsker du tilleggsandelsinnskudd?

Kontakt Nortura medlemssenter på tlf. 95 51 84 00 eller send e-post til kreditt@nortura.no 

 


 

Se også: » Status medlemskapitalkonto

Min side ser du din saldo, under Oversikt finner du Årsoppgaver medlemskapital og andelsinnskudd.

 

Hvor skal andelsinnskuddet føres

Vi får en del spørsmål om hvordan og hvor den individualiserte egenkapitalen og andelskapitalen i Nortura skal føres i egen selvangivelse og næringsoppgave?

Beløpet på kr 12.000 som er innbetalt i nytt andelsinnskudd, avsetningen på din medlemskapitalkonto og frivillig tilleggsandelsinnskudd, skal ikke tas med på din selvangivelse. Beløpene går inn som en del av Norturas egenkapital og eventuell formueskatt betales av Nortura SA.

Andelsinnskuddet på kr 12.000, samt frivillig tilleggsandelsinnskudd kan føres i post 1829 i Næringsoppgave 1. For de som bruker Næringsoppgave 2 (bl.a AS) kan beløpene føres i post 1350.

Fjorårets avsetning på medlemskapitalkontoen skal ikke føres på næringsoppgaven. Beløpet utbetales etter en rullering på om 7 år, første gang i 2017 (etter vedtak i årsmøtet 2017), og vil da komme som inntekt.

Skatteregler for tilbakebetalt andelsinnskudd og medlemskapitalkonto

  1. Tilbakebetalt andelsinnskudd, skal være tilbakebetaling av tidligere års innbetaling -> ikke skattepliktig inntekt.
  2. Tilbakebetaling av medlemskapitalkonto, dette er næringsinntekt/kapitalinntekt for produsenten -> skattepliktig inntekt.
  3. Utbetaling av renter er skattepliktig.