Kjøttets tilstand 2023

(03.11.23) Ustabile tilstander har preget norsk husdyrproduksjon i flere år som følge av koronasituasjonen. Samtidig er de langsiktige trendene mer stabile. Det gjenspeiles i statistikken Animalia presenterer i årets Kjøttets tilstand.

Kjøttets tilstand 2023Mens innenlands etterspørsel økte kraftig i 2021 og førte til underskudd i markedet snudde trenden i 2022. Økt slakteproduksjon, fortsatt betydelig import og lavere etterspørsel som følge av blant annet redusert kjøpekraft resulterte i overskudd av storfekjøtt for første gang på mange år.

Ordskiftet rundt kjøttproduksjon i et bærekraftperspektiv hardnet også til i 2022. Særlig arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for nye kostråd (NNR) viste hvor viktig det er at bransjen engasjerer seg. Det vitenskapelige fundamentet for langsiktige kostråd må være solid og uangripelig. Prosessen fram mot nye kostråd pågår fortsatt og vi i Animalia følger med og engasjerer seg på faglig grunnlag i dette arbeidet.

Animalias dyrevelferdsprogrammer er et bransjefelles tiltak for dokumentasjon og løpende forbedring av dyrevelferd i alle produksjoner. Fra januar 2022 ble det omfattende programmet for storfe rullet ut i regi av Helsetjenesten for storfe. I årets Kjøttets tilstand kommenteres gjennomføringsgrad og de vanligste avvikene i 2022.

Kjøttets tilstand 2023 dokumenterer at dyrehelsa i norsk husdyrproduksjon er stabilt svært god, men også at vi må være forberedt på at antall utbrudd øker i framtiden. Etter at det i 2021 første gang ble påvist høypatogen fugleinfluensa i en kommersiell fjørfeproduksjon, ble det i 2022 registrert ytterligere to tilfeller. Det ble også påvist Newcastlesyke i en verpehønsbesetning. For første gang siden 80-tallet ble storfetuberkulose påvist i en melkebesetning.

Importert smitte øker også som følge av at grensene igjen er åpne for ferdsel av mennesker og transport av levende dyr og matvarer. Det er en økning i antall registrert smittet av matbårne sykdommer sammenlignet med pandemiårene 2020 og 2021.

Gjennom flere år har det vært en gradvis nedgang i forbruket av kjøtt fra storfe, svin og sau/lam. 

Alt dette, og mer kan du lese i årets utgave av Kjøttets tilstand