Egenkapital i Nortura SA

Egenkapitalen skal bidra til å sikre Nortura som en sterk aktør i matmarkedet, både som salgskanal med Norges sterkeste merkevarer – og som markedsregulator. Nortura er den eneste aktøren i denne varekjeden som har som hovedmål å sikre best mulig lønnsomhet for bonden.

Vi får noen spørsmål om avkastning, bindingstid og skatt for kapitalinstrumentene vi har valgt å bruke. Under har vi forsøkt å gi noen korte svar på de mest vanlige problemstillingene.

 Medlemskapitalkonto

Det kan bare opprettes en medlemskapitalkonto per medlemskap. Det er Årsmøtet som hvert år tar år tar stilling til om deler av resultatet skal avsettes på eiernes medlemskapitalkonti. Størrelsen på avsetningen til hvert enkelt medlem gjøres på grunnlag av samhandlingen med Nortura SA, og det er verdien av samhandlingen som legges til grunn.

Medlemskapitalen har en bindingstid på minimum 7 år. Målsettingen er å rullere/utbetale avsatt beløp på medlemskapitalkontoen etter 7 år der eldste avsetning utbetales først. Men det er viktig å være klar over at det ikke er noen garanti/automatikk i at det vil skje.

Forbeholdet skyldes at medlemskapitalen er en del av Norturas egenkapital. Det betyr at Årsmøtet i Nortura hvert år plikter å vurdere om resultatet i Nortura tillater utbetaling av medlemskapitalen. Hvis det ett år viser seg ikke å være grunnlag for utbetaling, vil medlemskapitalen som skulle vært utbetalt det året, ha førsteprioritet for utbetaling neste år.

Ved utmelding vil vanlig rulleringsplan for utbetaling følges – med fortsatt krav om årsmøtevedtak.

Utbetalt fra medlemskapitalkonto beskattes som næringsinntekt ved utbetalingstidspunktet. For mottakere som ikke driver næring lenger, har vi fått en uttalelse fra skatteetaten pr. 31.10.2022 som sier at utbetalingen beskattes som skattepliktig virksomhetsinntekt/personinntekt. Er utbetaling høyere enn 62.500,- (50.000,- eks mva), så blir dette avgiftspliktig omsetning

Øvre grense for avkastning er fastsatt i samvirkeloven. Den kan settes opp til 3 prosentpoeng over den til enhver tid gjeldende rente på statsobligasjoner med 5 års løpetid. Avkastningen fastsettes av årsmøtet fra år til år og utbetales årlig.

Utbetalt rente på medlemskapital skal beskattes som utbytte jf sktl. § 10-11.

For selskapsformer som AS og DA vil utbytte bli beskattet etter fritaksmetoden.

For personlige andelseiere, dødsbo, administrasjonsbo som tilhører en fysisk person og konkursbo der skyldner er en fysisk person omfattes utbetalingen av renter at man beskattes via aksjonærmodellen. Aksjonærmodellen medfører at utbytte og gevinster etter fratrekk for et skjermingsfradrag er skattepliktig som alminnelig inntekt. Fradraget beregnes av obligatorisk andelskapital og frivillig andelskapital. Skjermingsrenten er satt til 1,44 for 2021. Denne endres hvert år.

For veiledning på hvordan utbytte skal behandles, se www.skattetaten.no. Se også www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/aksjonarmodellen/

Medlemskapital skal ikke føres opp som formue hos den enkelte andelshaver.

 Andelsinnskudd

Andelsinnskuddet på kr 12 000,- er som navnet sier et innskudd som medlemmet innbetaler og som står i Nortura så lenge medlemskapet varer. Andelsinnskuddet må være fullt innbetalt senest innen utgangen av året etter at innmelding er godkjent.

Andelsinnskuddet tilbakebetales innen 1. juni året etter utmeldingsåret. (Begrunnelsen for dette er at årsmøtet skal ha godkjent regnskapet (egenkapitalen må være intakt) før andelen kan tilbakebetales.

Det obligatoriske andelsinnskuddet gir rett til eventuell renteavkastning når andelsinnskuddet er fullt innbetalt. Øvre grense for avkastning er fastsatt i samvirkeloven. Den kan settes opp til 3 prosentpoeng over den til enhver tid gjeldende rente på statsobligasjoner med 5 års løpetid. Avkastningen fastsettes av årsmøtet fra år til år og utbetales årlig.

Utbetalt rente på obligatorisk andelskapital skal beskattes som utbytte jf sktl. § 10-11.

For selskapsformer som AS og DA vil utbytte bli beskattet etter fritaksmetoden.

For personlige andelseiere, dødsbo, administrasjonsbo som tilhører en fysisk person og konkursbo der skyldner er en fysisk person omfattes utbetalingen av renter at man beskattes via aksjonærmodellen. Aksjonærmodellen medfører at utbytte og gevinster etter fratrekk for et skjermingsfradrag er skattepliktig som alminnelig inntekt. Fradraget beregnes av obligatorisk andelskapital og frivillig andelskapital. Skjermingsrenten er satt til 1,44 for 2021.

For veiledning på hvordan utbytte skal behandles, se www.skattetaten.no. Se også www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/aksjonarmodellen/

Obligatorisk andelskapital skal ikke føres opp som formue hos den enkelte andelshaver. Andelsinnskuddet formuebeskattes ikke hos andelshaveren.

 Tilleggsandelsinnskudd

Årsmøtet 2021 vedtok å avvikle ordningen med Tilleggsandelsinnskudd. Samtlige innestående saldoer i ordningen, totalt kroner 4 296 000 kr ble utbetalt i 2022.

 


 

 

Hvor skal andelsinnskuddet føres i skattemelding og næringsoppgave?

Vi får en del spørsmål om hvordan og hvor den individualiserte egenkapitalen og andelskapitalen i Nortura skal føres i egen skattemelding og næringsoppgave.

Beløpet på kr 12.000 som er innbetalt i nytt andelsinnskudd, avsetningen på din medlemskapitalkonto og frivillig tilleggsandelsinnskudd, skal ikke tas med på din skattemelding. Beløpene går inn som en del av Norturas egenkapital.

Andelsinnskuddet på kr 12.000, samt frivillig tilleggsandelsinnskudd kan føres i post 1350 for regnskapsmessig behandling i balansen. Denne kontoen kan brukes både for de som sender inn næringsoppgave 2 (RF-1167) og for de som sender inn næringsoppgave 5 (RF-1368b).

Avsetning på medlemskapitalkontoen skal ikke føres på næringsoppgaven som en inntekt. Beløpet utbetales etter en rullering på 7 år, og vil da komme som inntekt som må tas med som skattepliktig inntekt i utbetalingsåret.

Skatteregler for tilbakebetalt andelsinnskudd og medlemskapitalkonto

Tilbakebetalt andelsinnskudd, skal være tilbakebetaling av tidligere års innbetaling -> ikke skattepliktig inntekt.

Tilbakebetaling av medlemskapitalkonto, dette er næringsinntekt for næringsdrivende for produsenter/utbetaling fra medlemskapitalkonto -> skattepliktig inntekt.

Utbetaling av renter er skattepliktig som utbytte. Se beskrivelse ovenfor for fritaksmetoden og for aksjonærmodellen avhengig av om du er et AS, DA, enkeltmannsforetak eller person.

Merverdiavgift (MVA)

Tilbakebetaling av medlemskapital avregnes med merverdiavgift. Dette er basert på at grunnlaget for utbetalingen er basert om samhandlingen produsentene har hatt med Nortura SA i det året medlemskapitalen ble avsatt. Det har ingen betydning om mottaker er næringsdrivende eller ikke i utbetalingsåret for at vi skal ha MVA på avregningen.

For tilbakebetaling av andelskapital og frivillig andelskapital vil dette være uten merverdiavgift, da det er ren tilbakebetaling av tidligere innbetaling. Det samme gjelder renter som er unntatt merverdiavgift.

For deg som ikke er aktiv mer?

Vi har fått avklaring fra skatteetaten den 31.10.2022 for hvordan en som ikke er næringsdrivende lengere skal behandle utbetaling av medlemskapital fra Nortura. Vi vil anbefale at dere tar kontakt med egen regnskapsfører for bistand til utfylling av skattemeldingen. For ikke næringsdrivende, skal utbetalt medlemskapital  beskattes som virksomhetsinntekt/personinntekt. Videre så vil utbetaling over 62.500,- (nettobeløp uten mva over 50.000,-) bli avgiftspliktig omsetning for mottakeren. Renter beskattes som skattepliktig utbytte via aksjonærmodellen. Se ytterligere beskrivelse under avsnittet Medlemskapital.

 

Relatert informasjon