Eierorganisering

Konsernet Nortura SA er et samvirkeforetak som eies av 16 000 egg- og kjøttprodusenter som leverer sine råvarer og er aktive eiere med rettigheter.

Oversikt over eierorganisasjonen i Nortura SA

Årsmøte

Årsmøtet består av 80 medlemsvalgte utsendinger. I tillegg møter konsernstyret med 14 styremedlemmer samt årsmøtets ordfører og varaordfører. De ansatte er representert i henhold til inngåtte avtaler. Årsmøtet velger styre, kontrollkomité og valgkomité.

Konsernråd

Består av styret samt ledere og nestledere i regionutvalgene. Lederne i fagutvalgene møter med talerett. Leder i kontrollkomiteen og valgkomiteens leder og nestleder har møterett i konsernrådet. Konsernrådet ledes av årsmøtets ordfører eller varaordfører.

Konsernstyret

Konsernstyret har 14 medlemmer. 8 medlemsvalgte styremedlemmer og leder velges i årsmøtet. De ansatte er representert med 5 medlemmer i konsernstyret.

Kontrollkomité

Består av 3 medlemsvalgte representanter, valgt av årsmøtet.

Valgkomité

Fra og med årsmøtet 2013 vil valgkomiteen bestå av 6 medlemmer valgt av årsmøtet.

Fagutvalg

Det er fem fagutvalg – for storfe, gris, sau, fjørfekjøtt og egg. Fagutvalgene vil bestå av dyreslagsrepresentantene i arbeidsutvalgene i regionutvalgene. Det vil i utgangspunktet være 6 medlemmer i hvert fagutvalg. Utvalgene oppnevnes konsernstyret og skal være rådgivende for administrasjonen i Nortura SA innen produksjons- og markedsforhold samt strategisk utvikling innen dyreslagene.

 

Ny eiermodell vedtatt på årsmøtet

Nortura får ny eierorganisering fra 1. januar 2025. Den demokratiske kanalen for eierne blir nå en rett linje fra eiermøte i kretsen, gjennom regionrådet og til årsmøtet. De utøvende organene på de tre nivåene blir distriktsutvalg, arbeidsutvalg og konsernstyret.

Les mer her