Nærmere om medlemsorganisasjonen

Demokratisk styring av Nortura SA

Demokratisk styring av en organisasjon er avhengig av flere faktorer. Blant de viktigste er:

 • At det finnes et sett med kjøreregler som regulerer valg og viser ansvar og myndighet til de ulike fora. I Nortura SA er dette regulert gjennom vedtekter og instrukser
 • At organisasjonen er åpen og inkluderende, og gir mulighet for innsyn og formell og uformell påvirkning
 • At informasjonsflyten i organisasjonen er god
 • At de tillitsvalgte gis mulighet til skolering, slik at de faktisk er i stand til å gjøre en god jobb. Nortura SA har det som kalles et representativt demokrati. Det betyr at kretsene velger representanter til regionutvalgene, som igjen velger utsendinger til årsmøtet. Valgene foregår, ifølge vedtektenes § 17, etter en fordelingsnøkkel med 50 prosent vekt på antall medlemmer i området og 50 prosent vekt på tonnasje fra området. Valg er omhandlet i vedtektenes § 16, § 17 og § 18 og i valgkomiteenes instrukser

Andelseieren

Andelseieren, eller i dagligtale medlemmet/eieren, er direkte medlem i Nortura SA. Nye medlemmer tegner en andel per medlemskap og andelens pålydende er kr 12 000 som innbetales ved innmelding. Andelen lyder på det foretaket som andelseieren har ved innmeldingen og andelseierens navn og adresse.

Forholdet mellom den enkelte andelseier og laget er nøye beskrevet og regulert i vedtektene fra og med § 3 til og med § 12. Som det går fram av figur 1, er den enkelte andelseier tilsluttet en krets.

Kretsen

Kretsen er grunnplanet i organisasjonen. Uten aktive kretser vil organisasjonsarbeidet raskt stagnere. Kretsens tillitsvalgte utgjør et kretsutvalg på minimum tre medlemmer som ledes av kretsleder.

Det er vedtektsfestet ett møte i kretsen i året. Dette møtet er beskrevet i vedtektenes § 18 med både innhold og oppgaver. Øvrige kretsmøter holdes etter behov. Det bør også foregå annen aktivitet i kretsen, både av faglig og sosial karakter.

Aktivitetsnivået i kretsene er avhengig av ledelsen i kretsen og spesielt kretsleder. Kretslederen får et fast årlig honorar på kr 3 500, i tillegg til fraværsgodtgjørelse for møter i kretsutvalget. Det gis også fraværsgodtgjørelse for avtalte oppdrag i regi av organisasjonen.

Retningslinjer for godtgjørelse – krets

Fraværsgodtgjørelse i hht. gjeldende satser gis for følgende (gjelder både digitale og fysiske møter):

 • Møter i kretsutvalg,
 • Møter du blir kalt inn til- og deltar i i kraft av ditt verv
  • F. eks dialogmøter med AU, informasjonsmøter med adm, m.v.
 • Nybrukerbesøk, fjøsåpninger, stand på bygdedager o.l.
  • Godtgjørelse etter nærmere avtale med organisasjonsleder eller tilførselsleder
 • Fagmøter, sosiale arr, m.m. som kretsutvalget arrangerer
  • Godtgjørelse vurderes etter avtale med organisasjonsleder, basert på rolle og omfang av arbeidsinnsats

Det gis ikke godtgjørelse for deltakelse i eget kretsmøte.

Det praktiske arbeidet i kretsen

Det er ingen fasit på hvordan kretsutvalgene skal gjøre jobben. Men vi skisserer likevel en modell som vi opplever at stadig flere kretser tar som utgangspunkt.

 1. Kretsutvalgene anbefales å gjennomføre 3 møter (f. eks oktober, november/desember og mars/april), med noen faste punkt på agendaen. Dette fører til et kontinuerlig kretsarbeid, med fokus på aktiviteter, oppfølging av tilførselsarbeidet og nye brukere i kretsen. November/desember-møtet kan alternativt gjennomføres som eiermøte/medlemsmøte. Kretsutvalgene står fritt i å velge om det skal være separate eller felles møter med andre kretser.
 2. Kretsutvalgene skal ha fokus på tverrfaglige og sosiale aktiviteter, samt arrangement i kretsen som Nortura bør være representert på. AU-medlemmet som har ansvar for den aktuelle kretsen kan gjerne inviteres med på møter i kretsutvalget og bør delta på slikt møte minst en gang pr år. Dersom flere kretsutvalg har møter sammen, vil/bør organisasjonsleder eller andre fra tilførsel/fag også stille i møtet.

Årshjulet:

 • Oktober:
  • Møte i kretsutvalg, med følgende agenda:
   • Innspill til plan for faglig aktivitet
   • Forberede handlingsplan for kretsen, med vekt på tverrfaglige og sosiale aktiviteter, samt arrangement som Nortura bør være representert på
   • Starte forberedelse av kretsmøtet
   • Drøfting og høring av aktuelle og framtidsretta saker for innspill
   • Gjennomgang av forventa eierskifte i kretsen, for rapportering til adm.
   • Status tilførsler fra kretsen, og evt tiltak
   • Ansvarlig AU-medlem for kretsen deltar
 • November:
  • Møte i regionutvalget
 • November/Desember:
  • Møte i kretsutvalg, alternativt eiermøte/medlemsmøte, med følgende agenda:
   • Orientering om- og innspill til kretsmøtet
   • Orientering fra regionutvalgsmøtet
   • Ferdigstille handlingsplan for kretsen, med vekt på tverrfaglige og sosiale aktiviteter, samt arrangement som Nortura bør være representert på
   • Informasjon om valgkomitéarbeidet i kretsen v/valgkomitéleder
   • Drøfting og høring av aktuelle og framtidsretta saker for innspill
   • Gjennomgang av forventa eierskifte i kretsen, for rapportering til adm.
   • Status tilførsler fra kretsen, og evt tiltak
 • Februar/Mars:
  • Kretsmøte: Handlingsplanen for kretsen blir presentert
 • Mars/April:
  • Møte i kretsutvalg, med følgende agenda:
   • Presentasjon og oppdatering av nye tillitsvalgte
   • Oppfølging av saker fra kretsmøtet
   • Orientering fra regionutvalgsmøtet
   • Planlegge gjennomføring av tiltak i handlingsplanen
   • Drøfting og høring av aktuelle og framtidsretta saker for innspill
   • Gjennomgang av forventa eierskifte i kretsen, for rapportering
   • Status tilførsler fra kretsen, og evt tiltak 

Kretsleder

Kretsleder er automatisk medlem av regionutvalget og er derigjennom bindeleddet mellom kretsen og organisasjonen.

Kretsleder

 • har et ansvar for å bringe andelseiernes synspunkter videre inn i organisasjonen
 • har et spesielt ansvar for å ta opp saker som kan bidra til å utvikle produksjonen i området og bør sammen med administrasjonen iverksette tiltak for å bygge opp under dette
 • er Nortura SA sin representant i kretsen og skal gjennomføre konsernets vedtak og politikk
 • har ansvaret for at det utarbeides en handlingsplan for aktiviteten i kretsen i arbeidsåret, og at den vedtatte planen gjennomføres
 • skal sørge for god kontakt med øvrige landbruksorganisasjoner i kretsen
 • kan representere Nortura SA i møter og arrangementer
 • skal utføre sine oppgaver i samarbeid med kretsutvalget, lederen i regionutvalget og de ansatte på medlemsavdelingen i området
 • sørger for at det holdes minst to møter i kretsutvalget i året
 • leder det årlige kretsårsmøtet og ellers andre møter hun/han innkaller til
 • skal, sammen med organisasjonsleder, sørge for at valgkomiteen trer i arbeid i god tid før kretsårsmøtet
 • deltar på opplæringsprogram for tillitsvalgte
 • skal, sammen med administrasjonen, påse at nye brukere følges opp

Nestleder i kretsen

Skal bistå og avlaste kretslederen med arbeidet og være forberedt på å overta lederoppgaven hvis det blir nødvendig. For øvrig avtaler leder og nestleder arbeidsdelingen seg imellom.

Også nestleder er automatisk medlem i regionutvalget.

Kretsutvalget

 • har ansvar for kontakten mellom laget og medlemmene i sin krets og følger opp lojaliteten
 • kontakter produsenter som leverer konkurrent per telefon, besøk eller ved å arrangere møte for flere
 • kontakter potensielle nye brukere (før eierskifte) for informasjon om Nortura og nybrukertilbudet
 • fremmer saker på medlemmenes vegne
 • skal i samarbeid med administrasjonen sørge for at det blir drevet aktivt medlemsarbeid i kretsen, utarbeide handlingsplan og arrangere medlemsaktiviteter
  • Ta initiativ til/arrangere fagmøter, turer og sosiale aktiviteter i kretsen
  • Representere Nortura på lokale bygdedager, o.l. (planlegge og gjennomføre)
  • Representere Nortura på fjøsdager, lokale møteplasser, o.l.

Produsentoppfølging og aktiviteter for synliggjøring av Nortura må skje i samarbeid med tilførselsleder og/eller organisasjonsleder for området.

I tilførselsarbeidet kan det gis fraværsgodtgjørelse og dekning av reisekostnader for besøk eller arrangerte møter for produsenter som leverer til konkurrent. Forutsetning for godtgjørelse er at besøk/møte er avtalt med tilførselsleder/organisasjonsleder i forkant.

Valgkomiteen i kretsen

Kretsen skal ha en valgkomite på tre medlemmer som velges på kretsmøtet. Valgkomiteens oppgaver er beskrevet i egen instruks som er vedtatt av årsmøtet. Instruksen er gjengitt bakerst i håndboka.

Valgkomiteen må komme sammen i god tid før kretsmøtet for å drøfte kandidater til de ulike vervene i kretsen. Valgkomiteen må undersøke hvilke kvalifikasjoner som er ønskelig for de ulike vervene. Det er viktig at kandidatene blir orientert om hva som ligger i de ulike vervene og hvilken arbeidsmengde det medfører. Valgkomiteene i kretsene bør ha god kontakt med valgkomiteen i regionutvalget.

Regionutvalget

Regionutvalget (RU) er nivået mellom kretsen og årsmøtet i Nortura. Det er seks regionutvalg i Nortura SA: RU Nord-Norge med 65 representanter, RU Midt-Norge med 65 representanter, RU Vest med 75 representanter, RU Agro med 55 representanter, RU Øst med 48 representanter og RU Innlandet med 52 representanter. Totalt er det 360 tillitsvalgte på regionnivået.

Regionutvalgene vil i prinsippet fylle to roller:

Operativt, ved daglig drift gjennom arbeidsutvalg og regionleder, og som valgarena og høringsinstans. Regionutvalget er en viktig arena i den daglige drift av medlemsorganisasjonen. Regionutvalget er beskrevet i vedtektenes § 19.

I regionutvalget møter representanter for alle kretsene i området med minst to representanter, dvs leder og nestleder i kretsen. Regionutvalgets primære oppgave er å være bindeleddet mellom andelseierne og ledelsen i Nortura SA. Representanter fra styret og administrativ ledelse skal delta på møtene i regionutvalgene.

Forberedelse til møter gjøres av regionutvalgsleder i samråd med organisasjonsleder. Når utkast til saksliste foreligger, orienteres styremedlemmet som er kontakten til regionutvalget.

Saker som skal behandles i regionutvalgsmøtet kan være:

 • saker til behandling fra konsernstyret eller konsernledelsen
 • aktuelle saker fra kretsene og regionutvalgsområdet
 • planlegging av aktiviteter i området
 • rapport over aktiviteten i regionutvalget og kretsene gjennom året
 • tilførselsarbeidet
 • orientering fra arbeidet i fagutvalgene
 • orientering fra konsernråd, styre og årsmøte
 • orientering fra konsernledelsen
 • orientering fra fabrikkene i området
 • møtet i mars sine oppgaver er konkret beskrevet i § 19 i vedtektene

Til sammen skal dette gi de tillitsvalgte innsyn i, og dermed mulighet for påvirkning av, organisasjonens virksomhet i området.

Leder i regionutvalget

Leder i regionutvalget har totalansvaret for arbeidet i utvalget. I følgende punkter er oppgaver for leder listet opp:

 • automatisk medlem i konsernrådet sammen med nestleder
 • løpende kontakt med konsernstyremedlemmet som har ansvar for området
 • lede møtene i regionutvalget
 • bringe regionutvalgets synspunkter og vedtak til styret og konsernråd
 • ansvar for at regionutvalget holdes orientert om virksomheten i konsernet og i området
 • kontakt med øvrige landbruksorganisasjoner i området
 • ansvar for møteaktiviteten i området
 • ansvar for nødvendig opplæring av tillitsvalgte i området
 • følge opp tilførslene i området
 • Nortura SA sin fremste tillitsvalgt og talsperson i området. Dette innebærer også mediekontakt

Leder i regionutvalget bør etablere tett kontakt, både formell og uformell, med de i administrasjonen som har ansvar for organisasjonens virksomhet i området, for å avklare spørsmål og problemstillinger. Imidlertid skal hovedkontakten for regionutvalgets leder være organisasjonslederen i området. Leder har nestleder og de øvrige fem medlemmene i arbeidsutvalget å støtte seg på i sitt arbeid. Ledelsen av regionutvalget omfatter et bredt arbeidsområde, og leder og medlemmene i arbeidsutvalget bør derfor avtale arbeidsdeling mellom seg. Arbeidsutvalget er automatisk utsendinger til årsmøtet.

Lederne i regionutvalget i et geografisk område kan møtes for å koordinere medlemsarbeidet, ha kontakt med andre landbruksorganisasjoner og offentlige myndigheter, og ta initiativ til felles møter når det er behov.

Arbeidsutvalget

Regionutvalget ledes av et Arbeidsutvalg (AU) som skal bestå av sju medlemmer. De fem hovedproduksjonene i Nortura skal være representert i arbeidsutvalget, eller de av produksjonene som er til stede i området. I RU Øst og RU Innlandet vil også kalkunprodusentene være representert i AU. Leder og nestleder i AU velges uavhengig av dyreslag, unntatt i RU Øst og RU-Innlandet, som har 6 dyreslag. Der velges nestleder blant dyreslagsmedlemmene. Leder og nestleder kan velges på fritt grunnlag blant medlemmene i kretsene som sogner til regionutvalget. Øvrige medlemmer i arbeidsutvalget skal fortrinnsvis velges blant medlemmene i regionutvalget.

AU har møter for å planlegge regionutvalgsmøtene, og ellers etter behov. Saksliste for møte i AU settes opp av leder i RU i samråd med organisasjonslederen. Styremedlemmet som er kontaktperson for regionutvalget skal ha innkalling til AU-møtet, og ha saksliste, sakspapirer og referat fra møtene.

Ved behov kan styremedlemmet innkalles til møter i AU, enten på spesielle saker eller hele møtet. Likeledes kan styremedlemmet delta på saker eller møter i AU som styremedlemmet finner nødvendig.

Oppgaver for arbeidsutvalgene

Medlemmene i arbeidsutvalgene som representerer et dyreslag er medlemmer i fagutvalgene. De bør også kunne representere sitt dyreslag i lokale fora og i forhold til organisasjoner lokalt, samt delta i planlegging og gjennomføring av aktiviteter på dyreslaget.

Medlemmene bør tildeles et antall kretser innenfor regionutvalgets område, hvor de jevnlig skal ha kontakt med kretsleder og følger opp aktiviteten i kretsen. AU og AU-medlemmene hver for seg, har et spesielt ansvar for å sørge for en god og løpende informasjonsstrøm til kretsutvalgene slik at de blir i stand til å gjøre en så god jobb som mulig overfor eierne på grasrota.   

De fysiske AU-møtene bør legges til fabrikkene i området og bør alternere mellom disse, men AUene oppfordres til å bruke Teams aktivt både som et tillegg og i stedet for fysiske møter. Møtefrekvens etter behov, anslagsvis 4–6 møter i året. Vedtektene sier ikke noe om innholdet i AU-møtene. Det forutsettes at AU-leder og organisasjonsleder tar nødvendige initiativ for å sette saker på dagsorden.

Det bør være noen poster på møtene som tas med jamne mellomrom, for eksempel orienteringer fra regionsjef, fra medlemsdrift og fra fabrikker, orientering fra styret og oppfølging av vedtak og aktiviteter, tilførselsarbeid og planer framover. Det bør også være en felles samling for alle i AU-ene årlig. Den skal i tillegg til å drøfte aktuelle saker, brukes til kunnskapsbygging og opplæring.

Ressursgrupper

Dyreslagsrepresentantene i AU kan knytte til seg inntil tre produsenter innen dyreslaget, som kan kontaktes for å drøfte spørsmål på dyreslaget og å planlegge aktiviteter i regionen. Det skal være arbeidsutvalget som peker ut disse produsentene etter forslag fra dyreslagsrepresentanten (eller andre). Det er ønskelig at disse pekes ut blant medlemmene i kretsutvalgene, fortrinnsvis kretsleder, slik at en gjennomgående representasjon ivaretas.

Tilførselsleder på dyreslaget i området skal ha nær kontakt med representanten for dyreslaget i AU og ressursgruppene.

Valgkomiteen i regionutvalget

Valgkomiteen i regionutvalget har inntil fem medlemmer og tre varamedlemmer i nummerorden. Valgkomiteen i regionutvalget velges på møtet i mars og arbeider etter instruks vedtatt av årsmøtet i Nortura. Instruksen er gjengitt bakerst i håndboka. Valgkomiteen må komme sammen i god tid før regionmøtet for å drøfte kandidater til de ulike vervene. Valgkomiteen må undersøke hvilke kvalifikasjoner som er ønskelig, og sørge for at kandidatene blir godt orientert om innhold og arbeidsmengde i de ulike vervene.

Valgkomiteene i regionutvalgene bør ha god kontakt og dialog både med valgkomiteene i kretsene og valgkomiteen til årsmøtet.

Årsmøtet

Årsmøtet er øverste organ i Nortura SA og består av 80 medlemsvalgte utsendinger, inklusive arbeidsutvalgene i regionutvalgene. Hvert regionutvalg skal ha minimum sju utsendinger i årsmøtet (Arbeidsutvalget). Antall utsendinger fra hvert regionutvalg ut over dette beregnes med 50/50 fordeling mellom antall medlemmer og antall tonn levert. I tillegg kommer ansattvalgte i samsvar med vedtektenes bestemmelser (p.t. 24 repr.), årsmøtets ordfører og varaordfører samt konsernstyret. Kontrollkomiteen og medlemmer av valgkomiteen som ikke er utsendinger, møter også i årsmøtet.

Årsmøtet er beskrevet i vedtektenes § 21 og går vanligvis over to dager. Oppgavene til årsmøtet er detaljert beskrevet i vedtektenes § 22, men skal disse sammenfattes kan en si at årsmøtet har tre hovedfunksjoner:

 • Årsmøtedebatten
  • Gjennom årsmøtedebatten vil styret og ansatt ledelse få «karakterene» for året som er avsluttet, samt at utsendingene gir signaler om hvilke veivalg som skal tas videre
 • Valg
  • Det skal velges kvalifiserte personer til de ulike funksjonene i organisasjonen
 • Sosialt samvær
  • Det sosiale samværet gir mulighet for uformelle kontakter med andre utsendinger samt valgt og ansatt ledelse i organisasjonen

Valgkomiteen i Nortura SA

Valgkomiteen i Nortura SA består av seks medlemmer og seks personlige varamedlemmer, valgt av årsmøtet. Valgkomiteen skal arbeide etter instruks som bidrar til en god fordeling av tillitsverv med hensyn til dyreslag, kjønn, geografi, kompetanse og andre relevante forhold. Instruksen er gjengitt bakerst i boka. Valgkomiteen er beskrevet i vedtektenes § 20.

Valgkomiteen i Nortura bør ha god kontakt med valgkomiteene i regionutvalgene. Dette ivaretas blant annet med et felles møte om høsten, før arbeidet i valgkomiteene starter.

Kontrollkomiteen i Nortura SA

Kontrollkomiteen består av tre medlemmer med ett varamedlem og velges av årsmøtet. Kontrollkomiteen arbeider etter instruks som er gjengitt bakerst i håndboka. Kontrollkomiteen er beskrevet i vedtektenes § 23.

Kontrollkomiteen skal påse at lagets formål fremmes i overensstemmelse med vedtektene og de vedtak som gjøres av årsmøtet. Kontrollkomiteen har adgang til å gjøre seg kjent med alle protokollasjoner, korrespondanse og bokføring i foretaket.

Konsernrådet

Konsernrådet sammensettes av lederne og nestlederne i de seks regionutvalgene samt konsernstyret. Årsmøtets ordfører eller varaordfører leder møtene i konsernrådet. Videre deltar lederne av fagutvalgene med talerett. Leder i kontrollkomiteen og leder/nestleder i valgkomiteen har møterett, men ikke møteplikt, i konsernrådet.

Konsernrådet holder møte to ganger per år og ellers etter behov. Konsernrådet skal sammen med konsernstyret fungere som forum for drøfting av aktuelle saker og strategiske spørsmål. Konsernrådet er beskrevet i vedtektenes § 24–25.

Styret

Laget ledes av et styre på 14 representanter. Åtte styrerepresentanter og styreleder velges blant foretakets medlemmer i årsmøtet. De ansattes fem representanter er valgt i egne valg og i samsvar med vedtektenes § 13. Årsmøtets ordfører kan møte i styremøtet med tale- og forslagsrett. Styret er beskrevet i vedtektenes § 26 og § 27.

Fagutvalgene

Fagutvalgene skal ha seks faste medlemmer. De faste medlemmene er dyreslagsrepresentantene i de seks arbeidsutvalgene i regionutvalgene. Dersom det blant disse seks mangler kompetanse eller andre forhold tilsier det, kan styret oppnevne inntil to medlemmer for å utfylle fagutvalget. De to oppnevnte medlemmene møter kun i utvalget og har ellers ingen funksjon i organisasjonen (dersom de ikke har andre verv.) I fagutvalg for fjørfe skal det sitte én representant for kalkunprodusentene.

Fagutvalgene skal være rådgivende utvalg underlagt administrasjonen. Styret foretar formell oppnevning av og fastsetter instruks for fagutvalgene. Styret oppnevner et styremedlem som kontaktperson for fagutvalgene.

Styremedlemmet møter i fagutvalget. Fagutvalgene skal årlig avgi en kort rapport til styret om arbeidet i utvalgene. Instruksen er gjengitt bakerst i håndboka.

Relatert informasjon