Votering og valg

Voteringsformer/-regler

Åpen votering

 • Vanligste formen, særlig i små møter
 • Stemmetegn – håndsopprekning, ved å reise seg, vise nummerlapp eller lignende
 • Akklamasjon – et forslag klappes igjennom, men skal ikke godtas dersom en person protesterer

Kontravotering

 • For å kontrollere at en har telt rett, snus avstemningen ved at de som opprinnelig stemte for ved å vise stemmetegn, nå skal forholde seg rolig, mens de som stemte mot nå skal vise stemmetegn

Bundet valg

 • For eksempel hvis tre kandidater og ingen får absolutt flertall 1. gang. Andre valg skjer blant de to med flest stemmer

Skriftlig votering

 • Hemmelig votering
 • Bør som regel benyttes ved personvalg eller i saker med sterkt personlig tilsnitt
 • Som regel er det nok at en i forsamlingen forlanger skriftlig valg ved viktige personvalg – ha derfor stemmesedler klare
 • Det er ofte nedfelt i vedtekter/instruks ved hvilke valg det kreves skriftlig votering

Ulike flertallsformer

 • Simpelt flertall (alminnelig flertall): Det forslaget som har fått flest stemmer, men ikke nødvendigvis flertallet av godkjente stemmer. Det største mindretallet vinner altså avstemningen.
 • Absolutt flertall: Forslaget får flere stemmer enn alle de andre godkjente til sammen, altså flere enn halvparten av de avgitte, godkjente stemmene. Absolutt flertall er vanlig ved personvalg, men også andre valg.
 • Kvalifisert flertall: Forslaget må ha oppnådd et bestemt antall i forhold til de avgitte stemmer, for eksempel 2/3, 3/4. Vanlig ved for eksempel vedtektsendringer.

Relatert informasjon