Instruks for kontrollkomiteen i Nortura SA

Behandlet på årsmøtene i Prior Norge BA og Gilde Norsk Kjøtt BA 25. april 2006. Fastsatt av årsmøtet i Gilde Norsk Kjøtt BA 25. og 26. april 2006.

Kontrollkomiteen er årsmøtets kontrollorgan. Kontrollkomiteens oppgaver omfatter Nortura SAs forretningsområder og datterselskaper. Kontrollkomiteen har ingen instruksjonsmyndighet.

I Oppgaver

 1. Kontrollkomiteen skal på vegne av årsmøtet føre tilsyn med at styret og administrasjonen gjennomfører sine oppgaver i henhold til Nortura SA sine vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet. Den skal påse at vedtak er i samsvar med vedtatte strategier og budsjetter, og at det er etablert rutiner som sikrer at vedtak blir gjennomført og tilbakerapportert. Kontrollkomiteen skal gjennomgå styrets forslag til årsmelding og regnskap.
   
 2. Kontrollkomiteen har rett til å få seg forelagt protokollene fra årsmøter og styremøter i Nortura SA og i selskaper der Nortura SA har en dominerende innflytelse. Komiteen skal ha adgang til vedtatte strategiplaner, handlingsplaner og budsjetter. Den kan også i sitt arbeid innhente informasjon fra styrets leder, revisor og fra Nortura SA sin administrasjon. Komiteen kan også innhente informasjon fra annen kompetanse om det er behov for det. Til ytterligere kontroll har komiteen rett til å få innsyn i den korrespondanse den anser nødvendig.
   
 3. Komiteen skal påse at Nortura SA sine ledige midler er plassert på en betryggende måte. Den skal få seg forelagt oversikt over forsikringsavtaler og påse at Nortura SA og datterselskapenes eiendeler og verdier er tilstrekkelig forsikret. Kontrollkomiteen kan i sitt arbeid bygge på de kontroller revisor har foretatt.
   
 4. Kontrollkomiteen skal ha et nært samarbeid med revisor og påse at revisjonens anmerkninger blir fulgt opp. Kopi av revisors rapporter til Nortura SA skal oversendes kontrollkomiteen.
   
 5. Finner komiteen mangler, skal den straks melde fra til årsmøtets ordfører og styrelederen om dette. Kontrollkomiteen skal avgi rapport om sin virksomhet og gi uttalelse om årsmeldingen, regnskapet og forslaget til disponering av årets resultat for Nortura SA sitt årsmøte. Komiteens beretning skal sendes årsmøtets utsendinger.
   
 6. Årsmøtet kan gi kontrollkomiteen spesielle oppdrag eller pålegg utenom den fastsatte instruks. I spesielle tilfeller kan også årsmøtets ordfører be kontrollkomiteen gjennomføre særskilte oppdrag når dette anses påkrevd. Slike oppdrag/pålegg må gis kontrollkomiteen skriftlig.