Instruks for valgkomiteen i Nortura SA

Valgkomiteen skal overfor årsmøtet fremme forslag på kandidater til de ulike tillitsverv i Nortura SA. Den skal videre fremme forslag om godtgjørelse med videre til tillitsvalgte i organisasjonen.

Behandlet på årsmøtene i Prior Norge BA og Gilde Norsk Kjøtt BA 25. april 2006.
Fastsatt av årsmøtet i Gilde Norsk Kjøtt BA 25. og 26. april 2006.
Revidert på årsmøtet i Nortura BA 23. og 24. april 2008.
Revidert på årsmøtet i Nortura SA 18. og 19. april 2012.
Revidert på årsmøtet i Nortura SA 4.-5. april 2017.

I Oppgaver

 1. Valgkomiteen skal overfor årsmøtet fremme forslag på kandidater til følgende tillitsverv:
  • a) Styrets leder, funksjonstid ett år
  • b) Åtte styremedlemmer, funksjonstid to år
  • c) Styrets nestleder, funksjonstid ett år (velges blant styrets medlemmer)
  • d) Fire vararepresentanter til styret i nummerorden, funksjonstid ett år
  • e) Tre medlemmer til kontrollkomiteen, funksjonstid tre år
  • f) Leder i kontrollkomiteen, funksjonstid ett år (velges blant komiteens medlemmer)
  • g) Varamedlem til kontrollkomiteen, funksjonstid ett år
  • h) Ordfører i årsmøtet, funksjonstid ett år
  • i) Varaordfører i årsmøtet, funksjonstid ett år
  • j) Seks medlemmer til valgkomiteen, funksjonstid tre år. Medlemmer i valgkomiteen kan ikke inneha vervet i mer enn en periode om gangen.
  • k) Leder og nestleder for valgkomiteen, funksjonstid ett år (velges blant komiteens medlemmer)
  • l) Tre varamedlemmer til valgkomiteen i nummerorden, funksjonstid ett år.
 2. Valgkomiteen skal overfor årsmøtet fremme forslag om:
  • a) Fast godtgjørelse til tillitsvalgte
  • b) Fraværsgodtgjørelse for tillitsvalgte
  • c) Reise-, diett- og overnattingsgodtgjørelse for tillitsvalgte
  • d) Annen kostnadsgodtgjørelse
 3. Valgkomiteens innstilling skal følge innkallingen til årsmøtet og fremlegges på årsmøtet av lederen. Medlemmene i valgkomiteen har rett til å redegjøre for sitt standpunkt, og valgkomiteen har plikt til å besvare spørsmål fra årsmøtet. Valgkomiteen kan fremme eventuelle endringer av sin innstilling direkte i årsmøtet.
 4. Valgkomiteen skal vurdere kandidatenes egnethet til tillitsverv i konsernet, herunder leveranseforhold, geografisk spredning, kjønn, kompetanse og dyreslag slik at de totale interessene for eierne er representert i valgte organer.
 5. Valgkomiteen skal ha kontakt med valgkomiteen til regionmøtet slik at det foregår en gjensidig utveksling av opplysninger om kandidater til ulike verv i organisasjonen.

II Arbeidsmåte

 1. Valgkomiteens leder har ansvaret for innkalling til møte i valgkomiteen. Lederen har ansvaret for at komitéen har avsluttet sitt arbeid slik at valgkomiteens innstilling kan følge innkallingen til årsmøtet. Det skal føres protokoll fra møtene i komiteen.
 2. Valgkomiteen skal som grunnlag for sitt arbeid få seg forelagt en oversikt over hvilke tillitsvalgte som er på valg, samt en oversikt over gjeldende godtgjørelser for tillitsvalgte. Vedtektene for Nortura SA skal også sendes valgkomiteens medlemmer sammen med valgkomiteens instruks.
 3. Valgkomiteen har plikt til å skaffe seg informasjon om hvilke kvalifikasjoner som er ønskelig for kandidater til de ulike tillitsverv. Valgkomiteen skal innhente informasjon om vervenes arbeidsmengde og orientere kandidatene om dette.
 4. Komiteen skal forvisse seg om at de foreslåtte kandidater er valgbare og skal innhente informasjon om de er villige til å motta tillitsverv.
 5. Valgkomiteens innstilling skal framgå av protokollen. Om innstillingen ikke er enstemmig, skal dette komme fram av angivelse av stemmetall for de ulike forslag.
 6. Nortura SA sin administrasjon skal stå til disposisjon for valgkomiteen med sekretærarbeid i den utstrekning valgkomiteen ønsker det.