Bedret resultat og omsetningsvekst for Nortura

(12.06.23) Omsetningen vokser med rundt en milliard kroner sammenliknet med første tertial i fjor, mens resultat før finansposter, skatt og avskrivninger (EBITDA) øker fra 42 til 144 millioner kroner i samme periode.


Driftsinntektene endte på 9,5 milliarder kroner etter årets fire første måneder (første tertial), mot 8,5 milliarder kroner i fjor. Omsetningsveksten skyldes økt salg av egg og kylling i dagligvare, vekst i salget til storkjøkken og industri samt generell prisvekst i markedet. Svak kronekurs bidrar til økt omsetningsvekst i Norturas datterselskaper som har internasjonal virksomhet. 

– Det har vært lagt ned en formidabel innsats fra ansatte og eiere. Vi har respondert raskt på den negative utviklingen fra i fjor, og jeg er godt fornøyd med den positive lønnsomhetsutviklingen, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.  

Blandet markedsutvikling 

Salget gjennom dagligvarekanalen er nå på nivå med situasjonen før Covid-utbruddet. Vi ser imidlertid en vridning i salget fra rødt til hvitt kjøtt og egg. Sammenliknet med 2022 faller volumet av rødt kjøtt fem prosent både for markedet som helhet og Nortura, mens hvitt kjøtt og egg øker med 1,5 prosent. 

Gilde-merkevaren beholder markedsandelene mot konkurrentene målt i verdi, men øker volumandelen med 0,6 prosent i kvartalet. Markedsandelsutviklingen for Prior er stabil, men det er en klar vridning mot EMV i både kylling- og eggkategorien. Samlet har Nortura økt salget av egg med tre prosent i tertialet. 

Industrisalget økte med 2,5 prosent i perioden, og det er særlig salget av helslakt som forklarer økningen. Salget til storkjøkken er på nivå med fjoråret, men ligger noe bak «normalåret» 2019. 

Tiltakspakke virker 

Nortura har snudd den negative resultatutviklingen i 2022 som var drevet av post-covid fallet i dagligvaresektoren i kombinasjon med den historiske prisveksten på strøm, transport og andre innsatsfaktorer. Den negative utviklingen ble møtt av en tiltakspakke som skulle forbedre EBITDA-resultatet med over 400 millioner kroner i løpet av 2023. 

– Tiltakene virker etter plan, men kostnadsveksten og endringer markedet betyr at vi fortsatt må arbeide med struktur og forbedringstiltak for å ivareta konkurransekraft og lønnsomhet, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen. 

Tiltakene består av en kombinasjon av kortsiktige og større langsiktige tiltak som skal gi effekter de neste tre årene. De kortsiktige tiltakene er i hovedsak ekstraordinære kostnadsbesparelser som ikke kan opprettholdes over tid, men som skal erstattes av positive effekter fra de langsiktige tiltakene. 

– Vi fortsetter omleggingen til en ny industristruktur, men vil i forbindelse med utviklingen av ny konsernstrategi gjøre grep for å tilpasse forretningsmodellen til endringene vi ser i markedet, sier Panengstuen. 

Datterselskapenes omsetning i første tertial endte på tre milliarder kroner, 234 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. NoriDane, Curtis Wool og Norsk dyremat er de viktigste bidragsytere til topplinjeveksten. Deler av veksten skyldes svakere kronekurs. Samlet EBITDA for datterselskapene i første tertial endte på 107 millioner kroner. 

Relatert informasjon (ekstern)