Dette er PGE for andre halvår av 2024

(21.05.24) Opp for egg og lam, og uendret for gris og storfe. Tirsdag satte Nortura-styret PGE (Planlagt gjennomsnittlig engrospris) for andre halvår av 2024.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) er den halvårlige gjennomsnittsprisen på slakt og egg. PGE settes av Norturas konsernstyre to ganger i året, og tirsdag ble prisene for andre halvår bestemt.

For egg gir ny PGE en økning på 2,50 kroner, opp til 27,90 kroner per kilo egg. Prisene speiler den generelle situasjonen i markedet med underskudd av egg. Prognosene viser at underskuddet er vedvarende, og det er derfor nødvendig å løfte økonomien for å få til en viss nyetablering i næringa.

Lam er den andre gruppen som konsernstyret anbefaler en prisøkning. God markedsbalanse gir rom for dette. For lam øker prisen med 2,00 kroner opp til 85 kroner per kilo.

Uendret pris på storfe og gris

Storfe har som kjent utfordringer med store volum på reguleringslager. Selv om lagrene reduseres dette året, viser prognosene at man vil gå inn i 2025 med 3000 tonn storfe på reguleringslager. Etter at prisene ble redusert i august 2023 har imidlertid salget gått bedre, en effekt som er viktig å opprettholde en stund for å komme i balanse, sammen med tiltakene for å redusere produksjonen. Lageret må reduseres mer før prisene kan økes. Styret mener det er riktig å la PGE for andre halvår stå uendret med totalt 74,30 kroner per kilo storfe.

Gris opplever en skjør markedsbalanse. Prognose viser at Nortura vil ligge tett opp mot maksgrensen på 3000 tonn for innfrysning etter sommeren. Én av årsakene til dette er at grisens stykningsdeler selger ubalansert.

Som kjent har smågrisprodusentene redusert produksjonen og slaktegrisprodusentene redusert slaktevekter, som man fortsatt ønsker effekten av. Styret setter derfor uendret pris for gris, og fortsetter med 44,90 kroner per kilo.

PGE for andre halvår av 2024 gjelder fra 1. juli.

Prisløyper:

Det vil bli informert om prisløyper for storfe, gris, lam og egg med det første, og innen fristen for varsling. Grunnlagsdokument for prissetting publiseres på Totalmarked Nortura.